Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 5

29. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/Tv8XfXi9 1. Blud­ský Hynek 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Bernt Theo 5, 4.Mametev Artem 5, 5.Blud­ský Vít 4, 6.Mores Anto­nín 3,5, 7.Mach Jan 3, 8.Boháč Josef 3, 9.Sinelnikov Ste­pan 3, 10.Čihák Maty­áš 2, 11.Tirb Ale­xej 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

5 medailí z 2. turnaje KP mládeže v rapid šachu

V sobo­tu 27. lis­to­pa­du uspo­řá­dal Šacho­vý klub 64 Plzeň v nové Soko­lov­ně v Plzni-Lho­­tě 2. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu. I přes nepří­z­ni­vou situ­a­ci se na star­tu sešlo 40 mla­dých šachis­tů. V kate­go­rii mlad­ších se nej­lé­pe daři­lo Eliš­ce Janouš­ko­vé (ŠK Líně) se zis­kem 7 bodů ze 7 par­tií. S odstu­pem 1,5 bodu na stří­br­né pozi­ci skon­čil Jiří Ježek (TJ Sokol Plzeň-Let­­ná, 5,5 bodu) a bronz si odve­zl Daniel Kre­u­zman (ŠK Sokol Klatovy, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 4

22. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/k2yol71X 1.Bechyn­ský Jan 6, 2.Herejk Petr 6, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Mores Anto­nín 4, 5.Blud­ský Vít 4, 6.Novák Ondřej (Smí­chov) 3,5, 7.Bernt Theo 3,5, 8.Mach Jan 3, 9.Tirb Ale­xej 3, 10.Nguyen Vik­tor 3, 11.Čihák Miku­láš 2, 12.Šťast­ný Josef 1,5, 13.Čihák Maty­áš 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Mistrovství Čech HD 8 + 10

Most, 17. – 21. 11. 2021 V letoš­ním Mis­trov­ství Čech mlá­de­že v kate­go­rii H10 sta­teč­ně bojo­val také člen naše­ho klu­bu Makar Hon­cha­rov. V pro něj prv­ním tur­na­ji hra­ném váž­ným tem­pem roz­hod­ně nezkla­mal, uhrál 4,5 bodu (z 9 mož­ných) za 4 výhry, 4 pro­hry a jed­nu remí­zu a obsa­dil 23. mís­to. Věří­me, že pro Maka­ra při jeho pra­co­vi­tos­ti to bude vyni­ka­jí­cí zku­še­nost na ces­tě k dal­ším úspě­chům! Výsled­ky http://chess-results.com/tnr588905.aspx?lan=5

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 3. kolo ŠK 64 Plzeň A – Šacho­vý klub Pří­bram Baník 7 : 1 (Houš­ka 1, Palek 1, Hlo­žek 1, Janouš 1, Herejk 0,5, Kia­ni 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 1) KPII, 3. kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Přeš­ti­ce 5 : 3 (Nový 0, Ran­da 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Šťast­ný 1K, Moj­dl 1K) Před­po­sled­ní listopadovou […]

Polofinále Mistrovství ČR juniorů

Špindle­rův Mlýn, 13. – 20. 11. 2021 V těž­ké kon­ku­ren­ci špič­ko­vých čes­kých juni­o­rů se roz­hod­ně neztra­ti­li naši zástup­ci Marek Janouš a Artem Mame­tev. Mezi 86 hrá­či, kde 32 (!) hrá­čů mělo rating nad hod­no­tou 2000, byl Marek Janouš nasa­zen se star­tov­ním čís­lem 39, Artem Mame­tev s 67. Oba zahrá­li napros­to famóz­ně. Marek po 9 kolech zazna­me­nal na svém kon­tě 5,5 bodu a obsa­dil skvě­lé 19. místo […]

Plzeňská šachová liga 2021/22 - 2. kvalifikace

Z dru­hé­ho kva­li­fi­kač­ní­ho klá­ní Plzeň­ské šacho­vé ligy 2021/22 vyšel vítěz­ně Ríša Plic, kte­rý uply­nu­lé páteč­ní odpo­led­ne vybo­jo­val 6 bodů a sklo­nil krá­le pou­ze jed­nou jedin­krát. Pět bodů zís­ka­li stří­br­ný Kris­ti­án Dach a bron­zo­vý Hon­za Bušek. Za zmín­ku sto­jí i účast dopo­sud nejmlad­ší účast­ni­ce Plzeň­ské šacho­vé ligy napříč vše­mi roč­ní­ky - tepr­ve pěti­le­té Emič­ky Trč­ko­vé! Cel­ko­vé pořa­dí ligy vede po dvou […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 3

15. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/eDM2lcqx 1.Herejk Petr 5, 2.Lorenc David 4,5, 3.Blud­ský Hynek 4, 4.Blud­ský Vít 3,5,. 5, 5.Bernt Theo 2,5, 6.Novák Ondřej (Smí­chov) 2,5, 7.Sinel­ni­kov Ste­pan 2, 8.Tirb Ale­xej 1,5 (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 3. kolo Skvě­le si vede naše Céč­ko v KPIII, po třech kolech je s plným počtem 6 bodů na prv­ním mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí. Ve 3. kole to odnes­lo druž­stvo Heř­Nýř B v pomě­ru 1 : 4. Výhru si odvez­li Hon­za Bechyn­ský, Hon­za Lang­ma­jer, Milan Málek a Pepa Šťast­ný, pro­hrá­la jen Adri­a­na Mál­ko­vá. KPIII, 3. kolo, Heř­nýř B – ŠK 64 Plzeň C 1 : 4 Na […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 2

8. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/qxIR3Fcl 1.Herejk Petr 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5,5, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Mame­tev Artem 5, 5.Bernt Theo 4, 6.damicka64 4, 7.Blud­ský Vít 3,5, 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 9.Hon­cha­rov Makar 3, 10.Kuchta Ště­pán 2,5, 11.Baudry Timo­thy 2,5, 12.Tirb Ale­xej 1,5, 13.Boháč Josef 1, 14.Horáková Kat­ka 0,5. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Soutěže družstev dospělých

Sou­tě­že druž­stev dospě­lých zatím pokra­ču­jí, dou­fej­me jen, že situ­a­ce kolem koro­na­vi­ru dovo­lí sou­těž bez pro­blé­mů dokon­čit. Dru­há kola 2. ligy, KPII a RP se ode­hrá­la tuto nedě­li, vel­ké pro­blémy byly se slo­že­ním sestav, nako­nec ale všech­na tři druž­stva ode­hrá­la v plném slo­že­ní, za což pat­ří díky všem hrá­čům, ale pře­de­vším kapi­tá­nům. Pro dal­ší kola ale pro­sím všech­ny hráče […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.55, Plzeň 2. 11. 2021 1.Herejk Petr 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Mame­tev Artem 3, 4.Hon­cha­rov Makar 0. http://chess-results.com/tnr588748.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás!