O Zlatého krále 2014

V pátek 19. 9. 2014 uspo­řá­dal Šacho­vý klub 64 dru­hý roč­ník tur­na­je mlá­de­že O Zla­té­ho krá­le. zúčast­ni­lo se 24 mla­dých nadě­jí Plzeň­ské­ho kra­je. Vítě­zem se stal nej­vět­ší favo­rit Mar­tin Simet (TJ Košut­ka) sto­pro­cent­ním zis­kem 7 bodů. Dru­hé mís­to obsa­dil Lukáš Kašpar (ŠK Dvo­rec) s 5,5 body a tře­tí skon­čil stej­ným bodo­vým zis­kem Vác­lav Ško­da (ZČE Plzeň). Čtvr­tý skon­čil nej­lep­ší z hrá­čů ŠK 64 […]

Adriana Málková mistryní České republiky!

Adri­a­na Mál­ko­vá vybo­jo­va­la v Ost­ra­vě – Zábře­hu o víken­du 13. – 14. 9. 2014 titul Mis­try­ně Čes­ké repub­li­ky v rapid šachu dívek do 10 let. Do sou­tě­že sice se star­tov­ním čís­lem 11 vstou­pi­la pro­hrou s prv­ní nasa­ze­nou Lucií Rolin­ko­vou, pak však zazna­me­na­la sérii čtyř výher v řadě a sobot­ní pro­gram zakon­či­la remí­zou a pře­no­co­va­la na prů­běž­ně tře­tím mís­tě. Do neděl­ní­ho pro­gra­mu vstou­pi­la důle­ži­tou výhrou […]

ELO ČR k 5. 9. 2014

Dle ELO ČR vyda­né k 5.9.2014 je nej­lep­ším z hrá­čů tré­nu­jí­cích v loň­ském roce ve sku­pi­nách ŠK 64 Plzeň Jonáš Eret (2074) před Jit­kou Ján­skou (2066) a Mar­ti­nem Kopři­vou (1976). Nej­lep­ší v pořa­dí mla­dých hrá­čů ŠK 64 Plzeň je Vašek Truksa (1711) před Davi­dem Hlož­kem (1596) a Adri­na­kou Mál­ko­vou (1546). Nej­vyš­ší nárůst od posled­ní­ho vydá­ní ELO ČR (+391) zazna­me­nal Jiří Škoda, […]