Přeskočit na obsah

Srpen 2023

Členská schůze ŠK 64 Plzeň

Člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň se kona­la v sobo­tu 26. 8. 2023 v Parkho­te­lu ihned po zakon­če­ní fes­ti­va­lu PLZEŇ. Kro­mě pro­jed­ná­ní a schvá­le­ní běž­né agen­dy byl schvá­len nový výbor klu­bu ve slo­že­ní: před­se­da a sta­tu­tár­ní zástup­ce: Ing.… Číst dále »Člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň

Suverénním vítězem Calliditas Openu Matouš Eret

Jas­ným vítě­zem Cal­li­di­tas Ope­nu hra­né­ho v rám­ci 22. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2023 se stal hráč Soko­la Kla­to­vy Matouš Eret. Výhrou v posled­ním devá­tém kole vylep­šil svo­ji bilan­ci na skvě­lých 8,5 bodu a doká­zal jas­nou pře­va­hu nad zbyt­kem… Číst dále »Suve­rén­ním vítě­zem Cal­li­di­tas Ope­nu Matouš Eret

Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň

Letoš­ní tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň bude čtyř­den­ní, a to od 27. 9. do 1. 10. 2023 ve Ško­le v pří­ro­dě ve Střel­ských Hošti­cích.Na pro­gra­mu budou dopo­led­ne šacho­vé tré­nin­ky, odpo­led­ne spor­tov­ní a turis­tic­ké akti­vi­ty, večer šacho­vé tur­na­je, spo­le­čen­ské hry, atd. Cena… Číst dále »Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň

Šachový tábor 2023 - neděle

Den 8. - nedě­le 6. 8. 2023 Vyhlá­še­ní výsled­ků - odjezd Posled­ní tábo­ro­vé povy­šo­vá­ní je spo­je­no s vyhlá­še­ním cel­ko­vé­ho vítě­ze sou­tě­že o Zla­té­ho krá­le. Tím se stal letos zce­la zaslou­že­ně Voj­ta Hodl, kte­rý tak… Číst dále »Šacho­vý tábor 2023 - neděle

Šachový tábor 2023 - sobota

Den 7. - sobo­ta 5. 8. 2023 Tré­nin­ky - zna­lost­ní kvíz - dis­ko­té­ka Po dopo­led­ních tré­nin­cích a poled­ní pau­ze násle­do­val zna­lost­ní kvíz, kde si moh­la druž­stva ově­řit zna­los­ti zís­ka­né na ces­tě kolem svě­ta.… Číst dále »Šacho­vý tábor 2023 - sobota

Šachový tábor 2023 - pátek

Den 6. - pátek 4. 8. 2023 Tré­nin­ky - Olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů - simul­tán­ky Páteč­ní odpo­led­ne pat­ři­lo Olym­pi­á­dě dušev­ních spor­tů a před veče­ří jsme stih­li ješ­tě hle­dá­ní dia­gra­mu v lese. Po veče­ři násle­do­va­la jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších… Číst dále »Šacho­vý tábor 2023 - pátek

Šachový tábor 2023 - čtvrtek

Den 5. - čtvr­tek 3. 8. 2023 Tré­nin­ky - Olym­pij­ské hry - Fische­ro­vy šachy Čtvr­tek díky pří­jem­né­mu poča­sí pat­řil ven­kov­ním akti­vi­tám. Po obě­dě pro­běh­ly Olym­pij­ské hry a před veče­ří se stih­ly ješ­tě dohrát tur­na­je… Číst dále »Šacho­vý tábor 2023 - čtvrtek

Šachový tábor 2023 - středa

Den 4. - stře­da 2. 8. 2023 Tré­nin­ky - pan­to­mi­ma - hle­dá­ní pokla­du Celo­tá­bo­ro­vá hra se pře­su­nu­la do Kana­dy. Během celé­ho dne druž­stva hle­da­la med­vě­da grizzly­ho, kte­rý se scho­vá­val po celém tábo­ře. Odpo­led­ne… Číst dále »Šacho­vý tábor 2023 - středa

Nové ELO FIDE k 1. 8. 2023

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 8. 2023 (roz­díl k 1. 6. 2023) 1.Janouš Marek 2122 (-63), 2. Herejk Petr 2109 (0), 3. Holý Filip 2070 (-59), 4. Mame­tev Artem 2035 (+44), 5.Ran­da Miroslav 2028 (0), 6.Hlo­žek David 2008 (0), 7.Malá­ro­vá Kate­ři­na 1987 (0), 8. Nový Daniel 1980 (0),… Číst dále »Nové ELO FIDE k 1. 8. 2023