Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 3. kolo

ŠK 64 Plzeň A – Šacho­vý klub Pří­bram Baník 7 : 1 (Houš­ka 1, Palek 1, Hlo­žek 1, Janouš 1, Herejk 0,5, Kia­ni 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 1)

KPII, 3. kolo

ŠK 64 Plzeň B – ŠK Přeš­ti­ce 5 : 3 (Nový 0, Ran­da 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Šťast­ný 1K, Moj­dl 1K)

Před­po­sled­ní lis­to­pa­do­vou nedě­li se pro­ti původ­ním před­po­kla­dům zten­či­ly řady šachis­tů, kte­ří se sešli v Hote­lu Lions, když kla­tov­ští nedo­ra­zi­li na sou­boj s naším Déč­kem v RP pro vyso­kou marod­nost. Přes­to neby­la o zají­ma­vé par­tie nou­ze! Áčku dora­zi­la Pří­bram, Béč­ko změ­ři­lo síly s Přeš­ti­ce­mi. Ty sice úvod­ní dvě kola KP2 s pře­hle­dem vyhrá­ly, a tak měly pla­tit i ten­to­krát za favo­ri­ty, když ale dora­zi­lo do hra­cí­ho sálu jen jejich šes­ti­člen­né tor­zo, bylo nám jas­né, že tuto šan­ci bychom nemě­li pustit.

Áčko se zakous­lo do sou­pe­ře s vel­kou urput­nos­tí, což brzy zača­lo nést ovo­ce. Káťa sice “pou­ze” remi­zo­va­la, ale David Hlo­žek pře­hrál zda­le­ka nej­zku­še­něj­ší­ho hrá­če v hra­cí míst­nos­ti pana Trma­la (84 let!) a výhry Bechy­ho a Mar­ka Janou­še na sebe také nene­cha­ly dlou­ho čekat. V Béč­ku mezi­tím spo­leh­li­vě odre­mi­zo­val David Lorenc a Artem se chys­tal na útok. Ten nako­nec skon­čil kapi­tu­la­cí sou­pe­ře a tak nikterak neva­di­lo klo­pýt­nu­tí Dače na prv­ní des­ce, pro­to­že za sta­vu 3,5 - 1,5 jsme měli v zálo­ze Hon­zu Lang­ma­je­ra a Vaš­ka, kte­ří stá­li mini­mál­ně na remí­zu, o kte­rou Lan­gi­ho sou­pěř něko­li­krát žado­nil, a v plném boji byl stá­le ješ­tě i Míra Randa.

V mezi­ča­se se počí­ná­ní našich bor­ců A-týmu změ­ni­lo ve výprask apo­ka­lyp­tic­kých roz­mě­rů, když po Pet­ro­vě remí­ze a výhrách Kia­ni­ho a Míry Pal­ka pod­tr­hl účet Jir­ka Houš­ka na koneč­ných 7 - 1! Naše Áčko tak moh­lo sla­vit prv­ní dru­ho­li­go­vý skalp, kte­rý ho posu­nul na 7. mís­to tabulky.

Nijak nako­nec neva­di­lo, že své sou­pe­ře ani Lan­gi ani Vašek nepře­tla­či­li, zápa­so­vá výhra byla v kap­se i u Béč­ka a když pře­ve­dl svou par­tii do remí­zy i Míra Ran­da, zro­dil se koneč­ný stav 5 - 3 pro naše bar­vy. Dal­ší tři body do tabul­ky vynes­ly Béč­ko na pro­za­tim­ní dru­hé mís­to o skó­re za Petřín!

Vác­lav Hrdlička