Šachové kroužky

Tréninky ve školním roce 2019/2020

Masarykovo gymnázium

Plzeň, Petá­ko­va ul. 2, (v pří­ze­mí vle­vo od vstu­pu do budo­vy), pro­bí­ha­jí kaž­dé pon­dě­lí od 14 do 17,45 hod, tre­nér Petr Herejk (herejkpetr@seznam.cz)

  • krou­žek pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé od 14 do 15 hod.
  • šacho­vé tré­nin­ky pokro­či­lých od 15 do 16 hod.
  • šacho­vé tré­nin­ky repre­zen­ta­ce od 16 do 17,45 hod.

2. ZŠ Schwarzova

Kaž­dé úte­rý budou tré­nin­ky na 2.ZŠ, Sch­war­zo­va ul., tre­nér Petr Herejk (herejkpetr@seznam.cz),

  • krou­žek začá­teč­ní­ků od 13,00 do 13,45 hod.
  • krou­žek pokro­či­lých od 14,00 do 14,45 hod.

20. ZŠ Brojova

Kaž­dou stře­du od 15,00 do 16,00, tre­nér Vác­lav Hrd­lič­ka (vaclav.hrdlicka@seznam.cz)

ZŠ Masarykova

Kaž­dou stře­du od 14,00 do 15,00, tre­nér Daniel Nový (daniel.novy@seznam.cz)

Úterní tréninky v hotelu LIONS

Budou pro­bí­hat ve sklep­ních míst­nos­tech hote­lu LIONS vždy v úte­rý od 15,30 do 17,30. Tré­nink je určen pro dospě­lé čle­ny klu­bu a sku­pi­nu mlá­dež­nic­ké repre­zen­ta­ce, tj.členy naší extra­li­go­vé a prvo­li­go­vé základ­ní sesta­vy, jme­no­vi­tě Hein­rich Domi­nik, Hlo­žek David, Janouš Marek, Kre­sl Filip, Lang­ma­jer Jan, Lang­ma­je­ro­vá Jana, Les Jiří, Mál­ko­vá Adri­a­na, Mame­tev Artem, Mare­šo­vá Micha­e­la, Novák Ondřej, Šafá­řo­vá Anna Marie, Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na, Šeter­le Matěj, Šťast­ný Jiří, Šťast­ný Josef, Trh­lík Samu­el. Účast na tré­nin­cích je pro tyto hrá­če zdar­ma.

Od 17,30 bude kaž­dé úte­rý stej­ně jako v loň­ské sezó­ně hrán bles­ko­vý tur­naj pro všech­ny zájem­ce bez roz­dí­lu věku a výkon­nos­ti.