Přeskočit na obsah

Šachové kroužky

Kroužky a tréninky ve školním roce 2023/2024

Šacho­vý klub 64 Plzeň orga­ni­zu­je v Plzni tyto šacho­vé krouž­ky a tré­nin­ky ve škol­ním roce 2023/24
(seznam bude prů­běž­ně dopl­ňo­ván a potvr­zen začát­kem září)

kdečaszamě­ře­nítre­nérleták
pon­dě­líZŠ Mar­ti­na Luthe­ra
Škol­ní nám. 1, Plzeň
14:00-15:00začá­teč­ní­ciPetr Herejkleták
 Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um
Petá­ko­va 2
15:00-16:00začá­teč­ní­ci
střed­ně pokročilí
Petr Herejk,
Jan Lang­ma­jer,
Voj­těch Hodl
leták
 Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um
Petá­ko­va 2
16:00-17:30pokro­či­líPetr Herejkleták
úte­rýHotel Lions
Zbo­rov­ská 85
15:00-16:00začá­teč­ní­ci
mír­ně pokročilí
Petr Herejk,
Marek Janouš
leták
 Hotel Lions
Zbo­rov­ská 85
16:00-17:30pokro­či­lí
vč. dospě­lých
Petr Herejkleták
 Hotel Lions
Zbo­rov­ská 85
17:30-20:00bles­ko­vé turnaje 
stře­da20. ZŠ
Bro­jo­va 13, Plzeň
15:00-16:00začá­teč­ní­ci
střed­ně pokročilí
Vác­lav Hrdličkaleták
Aka­de­mie nadá­ní
Jirás­ko­vo nám. 274/31, Plzeň
16:00-17:00začá­teč­ní­ciMag­da­lé­na Šafářováweb
čtvr­tekKra­šov­ská Akti­vi­ty cen­t­rum
Kra­šov­ská 1696/30, Plzeň
16:00-17:00začá­teč­ní­ci
mír­ně pokročilí
Marek Janouš,
Mag­da­lé­na Šafářová
leták
Kra­šov­ská Akti­vi­ty cen­t­rum
Kra­šov­ská 1696/30, Plzeň
17:00-18:00pokro­či­líMarek Janouš,
Mag­da­lé­na Šafářová
leták
MÚ Plzeň-Lho­ta
K Sino­ru 62/51, Plzeň
17:00-18:00začá­teč­ní­ci
mír­ně pokročilí
Daniel Novýleták

Veš­ke­ré infor­ma­ce ke krouž­kům zís­ká­te na e-mai­lu herejkpetr@seznam.cz a tele­fo­nu 773 870 333 (Ing. Petr Herejk).

Náborový leták ke stažení zde.

Online tréninky

A k vlast­ní­mu tré­nin­ku může­te stá­le vyu­ží­vat https://learningchess.net/cz/, ide­ál­ní pro­stře­dí pro sebezlep­šo­vá­ní, jis­tě jste zazna­me­na­li novou podo­bu úvod­ní strán­ky, lek­ce ale zůstá­va­jí stej­né: Při­hlá­sit se může­te (vpra­vo naho­ře) svým jmé­nem a hes­lem (pokud nemá­te, pošle­te mi e-mail na herejkpetr@seznam.cz) a může­te pro­chá­zet lek­ce a zís­ká­vat ELO, řešit dia­gra­my a bojo­vat o medai­le, hrát par­tie či se pou­čit u vel­mis­trov­ských lekcí!