Šachové kroužky

Tréninky ve školním roce 2020/2021

Vzhle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci krouž­ky na ško­lách neprobíhají.

Online tréninky

Pon­děl­ní onli­ne tré­nin­ky – od 16 do 17 hod. začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí, od 17 do 18 hod. pokro­či­lí – pokra­ču­jí kaž­dý týden, pokud by měl ješ­tě někdo dal­ší zájem, pošle­te mi e-mai­lem zprá­vu (herejkpetr@seznam.cz), obra­tem vám pře­po­šlu při­hla­šo­va­cí údaje.

Nově byl toto pon­dě­lí zahá­jen onli­ne kurz pro začá­teč­ní­ky, bude pokra­čo­vat kaž­dé pon­dě­lí od 14:30 do 15:30 (jakmi­le to bude mož­né, bude ten­to kurz pro­bí­hat naži­vo). Zatím je při­hlá­še­no 10 zájem­ců, pokud by měl někdo dal­ší zájem, či o dal­ším zájem­ci víte, pošle­te mi infor­ma­ci, pošlu při­hla­šo­va­cí údaje.

A k vlast­ní­mu tré­nin­ku může­te stá­le vyu­ží­vat https://learningchess.net/cz/, ide­ál­ní pro­stře­dí pro sebezlep­šo­vá­ní, jis­tě jste zazna­me­na­li novou podo­bu úvod­ní strán­ky, lek­ce ale zůstá­va­jí stej­né: Při­hlá­sit se může­te (vpra­vo naho­ře) svým jmé­nem a hes­lem (pokud nemá­te, pošle­te mi e-mail na herejkpetr@seznam.cz) a může­te pro­chá­zet lek­ce a zís­ká­vat ELO, řešit dia­gra­my a bojo­vat o medai­le, hrát par­tie či se pou­čit u vel­mis­trov­ských lekcí!

Krouž­ky na ško­lách i tré­nin­ky v hote­lu LIONS jsou bohu­žel stá­le zakázány.