Šachové kroužky

Tréninky ve školním roce 2020/2021

Masarykovo gymnázium, 2. ZŠ Schwarzova - přesun tréninků do hotelu LIONS

Vzhle­dem k tomu, že jak na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, tak na 2.ZŠ, jsou zaká­zá­ny všech­ny krouž­ky, budou naše šacho­vé krouž­ky a tré­nin­ky ŠK 64 Plzeň pro­bí­hat vždy v pon­dě­lí a v úte­rý v sute­rén­ních pro­sto­rách hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18 (zastáv­ka tro­lej­bu­sů č.10,13 a 14 Sama­rit­ská, pří­pad­ně ze sta­ni­ce tro­lej­bu­su č.16 Ade­lo­va cca 500 m.).

Časy krouž­ků a tré­nin­ků jsou zatím sta­no­ve­ny takto:

pon­dě­lí14:00 – 15:00krou­žek začátečníků
 15:00 – 16:00tré­nin­ky mír­ně pokročilých
 16:00 – 17:45tré­nin­ky pokro­či­lých a tré­nin­ko­vé partie
úte­rý14:00 – 15:00krou­žek začátečníků
 15:00 – 16:00tré­nin­ky mír­ně pokročilých
 16:00 – 17:30tré­nin­ky pokro­či­lých (mohou cho­dit i dospělí)
 17:30 – 19:30seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK64 Plzeň

Začí­ná­me již v pon­dě­lí 21. 9. 2020!!

Cena za polo­le­tí je 700 Kč za krouž­ky začá­teč­ní­ků1000 Kč za všech­ny ostat­ní tré­nin­ky (tito hrá­či se mohou účast­nit libo­vol­né­ho počtu tré­nin­ků). Část­ka bude vybí­rá­na v hoto­vos­ti při úvod­ním setká­ní (z ceny bude ode­čte­na vrat­ka těm, kte­ří zapla­ti­li ve dru­hém polo­le­tí 2019/2020, a nao­pak při­poč­te­na poměr­ná část kur­zov­né­ho těm, kte­ří na jaře cho­di­li – tedy do břez­na než byly krouž­ky zru­še­ny, ale nestih­li zapla­tit). Bles­ko­vé tur­na­je v úte­rý v 17:30 jsou pro zájem­ce zdarma.

Pro­sím všech­ny zájem­ce o zaslá­ní infor­ma­ce na adre­su herejkpetr@seznam.cz, zda se tré­nin­ků a krouž­ků budou za těch­to pod­mí­nek účast­nit a v jakém čase. Pod­le počtu při­hlá­še­ných zájem­ců se pak mohou ješ­tě mír­ně upra­vit časy! Upo­zor­ňu­je­me ale, že je nut­né vzhle­dem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci nosit v hote­lu LIONS rouš­ky a pou­ží­vat desinfekci!

20. ZŠ Brojova

Kaž­dou stře­du od 15,00 do 16,00, tre­nér Vác­lav Hrd­lič­ka (vaclav.hrdlicka@seznam.cz)