Šachové kroužky

Tréninky ve školním roce 2021/2022

Prů­běž­ně dopl­ňo­va­ný a aktu­a­li­zo­va­ný před­běž­ný seznam krouž­ků nalez­ne­te v člán­ku https://www.sk64.cz/sachove-krouzky-2021-22-prubezne-aktualizovano/.

Online tréninky

A k vlast­ní­mu tré­nin­ku může­te stá­le vyu­ží­vat https://learningchess.net/cz/, ide­ál­ní pro­stře­dí pro sebezlep­šo­vá­ní, jis­tě jste zazna­me­na­li novou podo­bu úvod­ní strán­ky, lek­ce ale zůstá­va­jí stej­né: Při­hlá­sit se může­te (vpra­vo naho­ře) svým jmé­nem a hes­lem (pokud nemá­te, pošle­te mi e-mail na herejkpetr@seznam.cz) a může­te pro­chá­zet lek­ce a zís­ká­vat ELO, řešit dia­gra­my a bojo­vat o medai­le, hrát par­tie či se pou­čit u vel­mis­trov­ských lekcí!