Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2019

Let­ní šacho­vý tábor – Hře­beč­ní­ky 2019 pro­bě­hl ve dnech 3. – 10. 8. 2019 v are­á­lu rekre­ač­ní­ho stře­dis­ka Šlo­vi­ce v Hře­beč­ní­kách – Šlo­vi­cích, okres Rakov­ník, orga­ni­zá­to­rem byl Šacho­vý klub 64 Plzeň. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 74 dětí (loni 81) z Plzeň­ské­ho kra­je, Stře­do­čes­ké­ho kra­je, Pra­hy a Brna ve věku 6 – 17 let. Jak z hle­dis­ka počtu účast­ní­ků, tak z hle­dis­ka šacho­vé výkon­nos­ti pat­řil tábor mezi nej­lep­ší obdob­né akce v ČR. Tři hrá­či měli v době koná­ní tábo­ra ELO nad 1600, osm hrá­čů bylo s ratingem nad 1400, cel­kem hrá­čů s ratingem vyš­ším než 1000 bylo 39. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 16 dívek.

Místo tábora

Letoš­ní Let­ní šacho­vý tábor se konal na stej­ném mís­tě, jako v uply­nu­lých letech v are­á­lu Rekre­ač­ní stře­dis­ka STAR LINE na katastru obce Hře­beč­ní­ky – Šlo­vi­ce. Are­ál je umís­těn na západ­ním okra­ji Chrá­ně­né kra­jin­né oblas­ti Kři­vo­klát­sko na sva­hu nad řekou Beroun­kou. V době naše­ho poby­tu pobý­val v are­á­lu ješ­tě jeden men­ší tábor s mini­mál­ním vli­vem na chod naše­ho tábo­ra. V are­á­lu jsme vyu­ží­va­li v prů­bě­hu naše­ho poby­tu fot­ba­lo­vé hřiš­tě s pří­rod­ní trá­vou, dvě beach-volej­ba­lo­vé hřiš­tě, teni­so­vý kurt s umě­lým povr­chem a ven­kov­ní bazén. Are­ál byl ide­ál­ním mís­tem i z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti – kro­mě jedi­né pří­jez­do­vé ces­ty, kte­rá kon­čí u are­á­lu, nejsou v oko­lí žád­né komu­ni­ka­ce, rov­něž řeka Beroun­ka je v bez­peč­né vzdá­le­nos­ti. Uby­to­vá­ní bylo zajiš­tě­no ve dvou až pěti­lůž­ko­vých poko­jích ve zdě­né budo­vě. Toa­le­ty a sprchy byly spo­leč­né na pat­ře s poko­ji a ve spo­leč­ných pro­sto­rách budo­vy. Stra­va byla zajiš­ťo­vá­na „pro­fe­si­o­nál­ní­mi“ kuchař­ka­mi are­á­lu, 5x den­ně (sní­da­ně, přesní­dáv­ka, oběd, odpo­led­ní sva­či­na a veče­ře), sní­da­ně byla podá­vá­na for­mou švéd­ské­ho sto­lu. Jíd­lo bylo vět­ši­nou chu­ťo­vě na dob­ré úrov­ni, děti si čas­to­krát cho­di­ly při­dá­vat, navíc vždy bylo pro děti při­pra­ve­no i něco navíc pro pří­pad „hla­du“. Trva­le byla k dis­po­zi­ci vár­ni­ce se šťá­vou. Žád­né pro­blémy neby­ly s kapa­ci­tou jídelny.

Vedoucí

O děti se v prů­bě­hu tábo­ra sta­ra­lo s maxi­mál­ní péčí tři­náct vedou­cích – hlav­ním vedou­cím byl Petr Herejk, dal­ší­mi vedou­cí­mi byli Vác­lav Hrd­lič­ka, David Lorenc, Kat­ka Pal­ko­vá, Jiří Hájek, Dan Nový, Míša Nová, Lukáš Daňhel, Jan Bechyn­ský, Lukáš Kle­ment, Vla­di­mír Bošek, Klá­ra Zachar­do­vá a zdra­vot­ní­kem byl Ště­pán Vopat. Všich­ni vedou­cí odved­li pro spo­ko­je­nost dětí maximum.

Oddíly

Děti byly hned při úvod­ním večer­ním pro­gra­mu roz­dě­le­ny do čtyř barev­ně odli­še­ných oddí­lů (Mod­rá síla, Rudí ďáblo­vé, Zele­ný led­nič­ky, Žlu­tá žlou­ten­ka) tak, že ve všech oddí­lech byly zastou­pe­ny všech­ny věko­vé sku­pi­ny a rov­no­měr­ně roz­dě­le­ny dívky.

Složení oddílů

Mod­rá síla – Jan Bechyn­ský (oddí­lo­vý vedou­cí), Fran­ti­šek Krum­pholc (kapi­tán), Zuza­na Aubrech­to­vá, Jakub Kop­čil, Alž­bě­ta Pet­říč­ko­vá, Patrik Jelí­nek, Anto­nín Kada, Rozá­lie Peli­ká­no­vá, Hynek Blud­ský, Ben Mahler, Jan Hadin­ger, Ště­pán Kuchta, Zde­něk Daví­dek, Ondřej Novák, Mar­tin Houš­ka, Anna Marie Šafá­řo­vá, Jan Šůla, Vik­tor Lešek, Voj­těch Hodl.

Rudí ďáblo­vé – Lukáš Daňhel (oddí­lo­vý vedou­cí), Matěj Šeter­le (kapi­tán), Marie Krum­phol­co­vá, Tomáš Pale­ček, Klá­ra More­so­vá, Mar­tin Drob­ný, Jan Tichý, Ane­ta Holá, Vít Blud­ský, Anto­nín Drob­ný, Matěj Adam Javůrek, Ondřej Velich, Matěj Skři­van, Ště­pán Liš­ka, Ale­xan­dr Bílek, Ester Dolan­ská, Voj­těch Karel Schu­la, Jakub Val­d­man, Jan Lang­ma­jer, Mar­ké­ta Holá.

Zele­ný led­nič­ky – Jiří Hájek (oddí­lo­vý vedou­cí), Jana Lang­ma­je­ro­vá (kapi­tán­ka), Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá, Pavel Žalud, Domi­nik Vajan­ský, Alan Kul­vajt, Jonáš Skři­van, Tere­za Hen­drych­o­vá, Jan Hof­f­mann, Voj­těch Němec, Lukáš Kuchta, Matěj Pro­cház­ka, Lukáš Urbá­nek, Milan Šev­čík, Ště­pán Říha, Natá­lie Kře­no­vá, Robin Mádle, Tomáš Písař, Voj­těch Matě­jí­ček, Jiří Hoffmann.

Žlu­tá žlou­ten­ka – Vla­di­mír Bošek (oddí­lo­vý vedou­cí), Šťast­ný Josef (kapi­tán), Mare­šo­vá Micha­e­la, Šťast­ný Jiří, Kühnl Vavři­nec, Peli­kán Voj­těch, Novák Kryš­tof, Veli­cho­vá Bar­bo­ra, Kubovči­ak Samu­el, Dolan­ský Domi­nik, Houš­ka Filip, Mores Anto­nín, Urbá­nek Voj­těch, Hasman Vla­di­slav, Šimek Josef, Caj­tha­mlo­vá Anna, Šin­de­lář Adam, Les Jiří, Foit Kryštof.

Kaž­dý člen oddí­lu dostal při úvod­ním roz­dě­lo­vá­ní šátek s bar­vou své­ho oddí­lu. Po úvod­ním roz­dě­lo­vá­ní si oddí­ly sta­no­vi­ly název a do dru­hé­ho dne vyro­bi­ly vlaj­ku a vymys­le­ly a před­ved­ly pokřik. Nej­lep­ším názvem byli vyhod­no­ce­ni Rudí Ďáblo­vé, nej­lep­ší vlaj­ku měly Zele­ný led­nič­ky a nej­lep­ší pokřik Žlu­tá žloutenka.

Celotáborová hra

V prů­bě­hu tábo­ra byli všich­ni zapo­je­ni do celo­tá­bo­ro­vé hry „Expe­di­ce za Zla­tým krá­lem“. Hra se stej­ně jako v uply­nu­lých letech vel­mi osvěd­či­la. Cílem hry bylo dosa­že­ní bodo­vé hod­no­ty 1700 bodů, což byla hra­ni­ce pro zís­ká­ní hod­nos­ti „Zla­té­ho krá­le“. Bodo­va­lo se řeše­ní úko­lů v prů­bě­hu tré­nin­ků, bodo­va­ly se odpo­led­ní a večer­ní pro­gra­my, bodo­val se úklid a cho­vá­ní, a také „řeše­ní kar­ti­ček“ v době osob­ní­ho vol­na. Při spl­ně­ní sta­no­ve­né­ho počtu bodů byl dotyč­ný „pový­šen“ do vyš­ší hod­nos­ti (100 bodů – hod­nost „Pěšec“, 200 bodů – hod­nost „Jez­dec“, 300 bodů – hod­nost „Stře­lec“, 500 bodů – hod­nost „Věž“, 700 bodů – hod­nost „Dáma“, 1000 bodů – hod­nost „Bron­zo­vý král“, 1300 bodů – hod­nost „Stří­br­ný král, 1700 bodů – hod­nost „Zla­tý král“). Pro děti všech věko­vých sku­pin bylo jako kaž­dý rok zís­ká­ní bodů a pový­še­ní do hod­nos­tí vel­kou moti­va­cí pro jejich čin­nos­ti. Povy­šo­vá­ní bylo pro­vá­dě­no for­mou pře­dá­ní „paso­vač­ky“ – dekre­tu o zařa­ze­ní do pří­sluš­né hod­nos­ti vždy na večer­ním nástu­pu. Nad hra­ni­ci 1700 se dosta­li a „Zla­té­ho krá­le“ na závě­reč­ném sobot­ním nástu­pu zís­ka­lo devět účast­ní­ků: Hynek Blud­ský (kte­rý dosá­hl nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho souč­tu 1773 bodů a zís­kal koru­nu pro Zla­té­ho krá­le), Ště­pán Kuchta (1749), Anna Marie Šafá­řo­vá (1746), Ondřej­No­vák (1727), Marie Krum­phol­co­vá (1719), Vik­tor Lešek (1718), Rozá­lie Peli­ká­no­vá (1706), Zuza­na Aubrech­to­vá (1704) a Matěj Skři­van (1700). Sou­těž o Zla­té­ho krá­le se opět vel­mi osvěd­či­la, účast­ní­ci pil­ně sbí­ra­li body – na hod­no­tu 1300, tj. hra­ni­ci pro udě­le­ní stří­br­né­ho krá­le, se dosta­lo 73 účast­ní­ků (ze 74).

Řešení kartiček

Řeše­ní kar­ti­ček s tak­tic­ký­mi úko­ly bylo dob­ro­vol­né, i přes­to v době k tomu urče­né vždy řeši­lo mno­ho účast­ní­ků. Kon­t­ro­la správ­nos­ti řeše­ní tak byla pro pří­tom­né tre­né­ry vel­mi nároč­ným úko­lem. Kar­tič­ka obsa­ho­va­la vždy tři nebo čty­ři dia­gra­my, za kaž­dý správ­ně vyře­še­ný dia­gram zís­kal správ­ný řeši­tel až 3 body. Dia­gra­my kaž­dý dostá­val dle své výkon­nos­ti a řešil je v době vol­na. Z důvo­du dob­ro­vol­nos­ti bylo tak zají­ma­vé sle­do­vat zájem a zís­ka­né body jed­not­liv­ců. Nej­ví­ce bodů za kar­tič­ky zís­kal Vik­tor Lešek (144), na dru­hém mís­tě byli se 108 body spo­leč­ně Hynek Blud­ský, Kryš­tof Novák a Vít Blud­ský. Přes sto­bo­do­vou hra­ni­ci se dostal ješ­tě Ště­pán Kuchta (105).

Denní program

Kaž­dý den začí­nal po budíč­ku v 8,00 h. krát­kou roz­cvič­kou, a po sní­da­ni, hygi­e­ně a úkli­du poko­jů byl na nástu­pu v 9,00 vyhlá­šen den­ní pro­gram. Dopo­led­ne od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v sed­mi tré­nin­ko­vých sku­pi­nách, po obě­dě (12,30) násle­do­va­lo osob­ní vol­no a od 15,00 spor­tov­ní odpo­led­ne. Po veče­ři (18,30) se od 19,30 konal nástup s hod­no­ce­ním dne a pře­dá­vá­ním „paso­va­ček“. Od 20,00 do cca 21,30 se konal večer­ní pro­gram, od 21,30 večer­ní hygi­e­na a na 22,00 h. byla sta­no­ve­na večerka.

Dopolední tréninky

V dopo­led­ním pro­gra­mu od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v sed­mi tré­nin­ko­vých skupinách.

Sku­pi­na A nej­sil­něj­ších šest­nác­ti hrá­čů (Lang­ma­jer Jan, Matě­jí­ček Voj­těch, Šeter­le Matěj, Schu­la Voj­těch Karel, Lang­ma­je­ro­vá Jana, Mare­šo­vá Micha­e­la, Šťast­ný Josef, Val­d­man Jakub, Šťast­ný Jiří, Kop­čil Jakub, Aubrech­to­vá Zuza­na, Mádle Robin, Novák Ondřej, Písař Tomáš, Žalud Pavel a Krum­pholc Fran­ti­šek) pra­co­va­la s Petrem Herej­kem a Luká­šem Kle­men­tem (ve stře­du byl tré­nink dopl­něn o před­náš­ku vel­mis­t­ra Jiří­ho Štočka), téma­ta byla tak­ti­ka, kon­cov­ky, stra­te­gie v par­ti­ích nej­lep­ších svě­to­vých hrá­čů. Nej­vyš­ší sou­čet bodů z tré­nin­ků zís­kal Tomáš Písař (481).

Sku­pi­na B pod vede­ním Jana Bechyn­ské­ho pra­co­va­la ve slo­že­ní Hynek Blud­ský, Marie Krum­phol­co­vá, Vik­tor Lešek, Vít Blud­ský, Zde­něk Daví­dek, Lukáš Urbá­nek, Ště­pán Říha, Voj­těch Urbá­nek, Anto­nín Mores, Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá, Voj­těch Hodl a Jiří Les a věno­va­la se pře­de­vším výcvi­ku tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­ku zís­kal Hynek Blud­ský (480).

Sku­pi­na C pod vede­ním Dana Nové­ho (Ště­pán Kuchta, Anna Marie Šafá­řo­vá, Natá­lie Kře­no­vá, Milan Šev­čík, Jan Šůla, Ester Dolan­ská, Lukáš Kuchta, Vla­di­slav Hasman, Ale­xan­dr Bílek a Adam Šin­de­lář) se věno­va­la pře­váž­ně zlep­še­ní výkon­nos­ti v oblas­ti tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­lep­ší dle zís­ka­ných bodů byla Natál­ka Kře­no­vá (485).

Sku­pi­na D pod tre­nér­ským dohle­dem Luká­še Daňhe­la (Matěj Skři­van, Voj­těch Němec, Ště­pán Liš­ka, Domi­nik Dolan­ský, Josef Šimek, Mar­tin Houš­ka, Filip Houš­ka a Matěj Adam Javůrek) se věno­va­la tak­ti­ce a kon­cov­kám. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­cích z této sku­pi­ny nasbí­ral Matěj Skři­van (532).

Sku­pi­nu E ve slo­že­ní Kryš­tof Novák, Ján Tichý, Matěj Pro­cház­ka, Ondřej Velich, Kryš­tof Foit, Ben Mahler, Anto­nín Kada, Tomáš Pale­ček a Samu­el Kubovči­ak tré­no­va­la Kate­ři­na Pal­ko­vá, hlav­ní nápl­ní byla prá­ce na základ­ních doved­nos­tech pře­de­vším v oblas­ti tak­ti­ky. Nej­lep­ším dle zís­ka­ných bodů v této sku­pi­ně byl Ján Tichý (470).

Sku­pi­na F pod vede­ním Vác­la­va Hrd­lič­ky a Vla­di­mí­ra Boš­ka (Anto­nín Drob­ný, Mar­tin Drob­ný, Jan Hadin­ger, Tere­za Hen­drych­o­vá, Jan Hof­f­mann, Jiří Hof­f­mann, Ane­ta Holá) se věno­va­la zlep­šo­vá­ní základ­ních doved­nos­tí při šacho­vé par­tii. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­cích v této sku­pi­ně zís­ka­la Anna Caj­tha­mlo­vá (507).

Sku­pi­na G nejmlad­ších začí­na­jí­cích šachis­tů pod vede­ním Jiří­ho Háj­ka s občas­nou pomo­cí Jany Lang­ma­je­ro­vé (Rozá­lie Peli­ká­no­vá, Alan Kul­vajt, Voj­těch Peli­kán, Alž­bě­ta Pet­říč­ko­vá, Klá­ra More­so­vá, Patrik Jelí­nek, Vavři­nec Kühnl, Domi­nik Vajan­ský) pra­co­va­la na zlep­še­ní doved­nos­tí mato­vá­ní, zákla­dech tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů za týden tré­nin­ků z této sku­pi­ny zís­ka­la Rozá­lie Peli­ká­no­vá (509).

Čle­ny všech sku­pin je nut­no pochvá­lit za sna­hu a pra­co­vi­tost. Kaž­dý účast­ník absol­vo­val 21 hodin kva­lit­ní­ho šacho­vé­ho tré­nin­ku. Pev­ně věřím, že nové poznatky všich­ni uplat­ní na tur­na­jích v novém škol­ním roce!

Kro­mě „šacho­vých“ sku­pin fun­go­va­la též umě­lec­ká sku­pi­na, její­miž čle­ny byli Jonáš Skři­van, Bar­bo­ra Veli­cho­vá, Mar­ké­ta Holá. Věno­va­la se mj. poři­zo­vá­ní foto­gra­fic­ké doku­men­ta­ce, vede­ní dení­ku a výtvar­né činnosti.

Odpolední program

Odpo­led­ní pro­gram byl vypl­něn pře­de­vším spor­tov­ní­mi sou­tě­že­mi poja­tý­mi jako sou­těž mezi oddí­ly. Hned prv­ní odpo­led­ne v sobo­tu po úvod­ním nástu­pu a roz­dě­le­ní do oddí­lů pro­běh­ly šta­fe­ty, ve kte­rých se nej­lé­pe daři­lo druž­stvu Mod­rá síla.

Neděl­ní odpo­led­ne bylo vyhra­ze­no míčo­vým spor­tov­ním sou­tě­žím, kon­krét­ně Ping Pong, Disc golf, Aqua pong a Fot­bal. V souč­tu těch­to dis­ci­plín bylo opět nej­lep­ší druž­stvo Mod­rá síla.

Tře­tí, pon­děl­ní odpo­led­ne byly na pro­gra­mu atle­tic­ké a dal­ší dis­ci­plí­ny, všich­ni účast­ní­ci se postup­ně před­sta­vi­li v dis­ci­plí­nách Sla­lom s míčem, Frisbee na cíl, Hod na dál­ku, Peta­nque, Švi­hadla, Hod na přes­nost, Kulič­ky, Šachy na čas a Zdra­vo­vě­da a zís­ká­va­li body pro svůj tým. Nej­lep­ším týmem v souč­tu dis­ci­plín bylo druž­stvo Žlu­tá žloutenka.

Úter­ní odpo­led­ne čeka­la zájem­ce bese­da s čes­kým repre­zen­tan­tem vel­mis­trem Jiřím Štočkem, na kte­rou navá­za­la hra Hle­dá­ní pokla­du. Při této hře druž­stva sesta­vo­va­la zprá­vu z pís­men, kte­ré zís­ká­va­li při otáz­kách ze sta­tis­ti­ky, his­to­rie šachu, vše­o­bec­ných zna­los­tech a pozná­vá­ní pohád­ko­vých postav a také na zákla­dě indi­cií­zís­ka­ných v před­cho­zích dnech tábo­ra. Po vyluš­tě­ní zprá­vy bylo ješ­tě potře­ba najít správ­né hes­lo u jed­no­ho z vedou­cích, kte­ré pak ote­vře­lo ces­tu k pokla­du. To se nej­rych­le­ji poda­ři­lo druž­stvu Zele­ný ledničky.

Stře­deč­ní odpo­led­ne zaved­lo účast­ní­ky tábo­ra do lesa na novou hru Super­hr­di­no­vé. Kaž­dý jed­not­li­vec musel pro­jít tra­su, při kte­ré se musel roz­hod­nout o dal­ším pokra­čo­vá­ní ces­ty v pří­bě­hu na téma sever­ských bájí, a dosáh­nout správ­né­ho cíle. Toho dosáh­la drti­vá vět­ši­na účast­ní­ků, s nej­lep­ším časem 16 min. tra­su absol­vo­val Tomáš Písař.

Čtvr­tek odpo­led­ne nás čeka­la olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů a her, druž­stva nomi­no­va­la do kaž­dé z dis­ci­plín (Pexe­so 1, Pexe­so 2, Hadi a žeb­ří­ky, Kostky1, Kostky2, Kvak, Tan­gra­my, Tik tak bum, Double, Prší, Člo­vě­če, nezlob se, Duch, Piškvor­ky, Bang, Time­li­ne, Poker a Akti­vi­ty) zástup­ce své­ho druž­stva, kte­ří pak zís­ká­va­li pro své druž­stvo body. Nej­lé­pe se v olym­pi­á­dě daři­lo druž­stvu Zele­ný ledničky.

Posled­ní odpo­led­ne v pátek pak všech­ny čekal závě­reč­ný šacho­vý tur­naj, kte­rý se dohrá­val ješ­tě po veče­ři. Výsled­ky tur­na­jů viz samo­stat­ný bod zprávy.

Hlavní táborový turnaj

V pátek odpo­led­ne a večer se hrál hlav­ní tur­naj v rapid šachu. Hrá­lo se v sed­mi sku­pi­nách, všich­ni hrá­či byli do sku­pin zařa­ze­ni dle své výkon­nos­ti. Pět sku­pin hrá­lo po osmi hrá­čích sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým, jed­na o dese­ti hrá­čích sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým a jed­na sku­pi­na hrá­čů pře­váž­ně bez ELO se hrá­la švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol.

Ve sku­pi­ně A nej­sil­něj­ších hrá­lo osm hrá­čů sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým. Vítě­zem se stal zis­kem 5 bodů Matěj Šeter­le před Voj­tou Schu­lou (4,5 b.) a Janou Lang­ma­je­ro­vou (4 body). Čtvr­tý skon­čil Jan Lang­ma­jer (3,5 bodu), pátý Jakub Val­d­man, šes­tá Micha­e­la Mare­šo­vá, sed­mý Voj­těch Matě­jí­ček (všich­ni 3 body) a osmý Tomáš Písař (2 body). Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr461971.aspx?lan=5.

V tur­na­ji B se z vítěz­ství rado­val Ště­pán Říha (5 bodů), dru­hý skon­čil Jakub Kop­čil (4,5 b.) a tře­tí Zuza­na Aubrech­to­vá (4 b.). Dal­ší pořa­dí: 4. Ondřej Novák, 5. Robin Mádle (oba 3,5 b.), 6. Fran­ti­šek Krum­pholc, 7. Zde­něk Daví­dek, 8. Pavel Žalud (všich­ni 2,5 bodu), podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr462025.aspx?lan=5.

Tur­naj C ovlá­dl Jir­ka Les se 6,5 body o bod před Hyn­kem Blud­ským. Tře­tí byl s 5 body Voj­těch Urbá­nek. Dal­ší pořa­dí: 4. Vít Blud­ský, 5. Anto­nín Mores 2,5, 6. Vik­tor Lešek 2, 7. Voj­těch Hodl 1, 8. Lukáš Urbá­nek 0,5. Podrob­né výsled­ky na http://chessresults.com/tnr461970.aspx?lan=5.

D-tur­naj vyhrál s 5 body Milan Šev­čík o půl bodu před Marií Krum­phol­co­vou a Mag­da­lé­nou Šafá­řo­vou. Dal­ší pořa­dí: 4. Matěj Skři­van 4, 5. Ště­pán Kuchta 4, 6. Ale­xan­dr Bílek 3, 7. Natá­lie Kře­no­vá 2, 8.Anna Maria Šafá­řo­vá 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr461963.aspx?lan=5.

Tur­naj E se stal kořis­tí Vlá­di Hasma­na (6 bodů), dru­há skon­či­la Ester Dolan­ská (5,5 b.) a tře­tí Adam Šin­de­lář (5 bodů). Dal­ší pořa­dí: 4. Domi­nik Dolan­ský 5, 5. Jan Šůla 3, 6. Voj­těch Němec 2,5, 7. Mar­tin Houš­ka 1, 8. Lukáš Kuchta 0. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr461969.aspx?lan=5.

Tur­naj F se hrál švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol a vítě­zem se stal Kryš­tof Novák před Fili­pem Houš­kou (oba 6 bodů), tře­tí byl Ján Tichý s 5,5 body. Tito tři spo­leč­ně s Matě­jem Pro­cház­kou, Jose­fem Šim­kem (oba 5 bodů), Ště­pá­nem Liš­kou, Jiřím Hof­f­man­nem a Matě­jem Javůr­kem (všich­ni 4,5 bodu) spl­ni­li nor­mu pro udě­le­ní 4. výkon­nost­ní tří­dy. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr461972.aspx?lan=5.

Večerní program

V rám­ci večer­ní­ho pro­gra­mu pro­bě­hl hned úvod­ní sobot­ní den bles­ko­vý tur­naj, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo 70 (!) hrá­čů včet­ně vedou­cích. Vyhrál vedou­cí Lukáš Kle­ment (6,5 bodu z 7), dru­hé mís­to obsa­dil Jan Bechyn­ský (6 bodů) a tře­tí mís­to Kate­ři­na Pal­ko­vá (5,5 bodů). Nej­lep­ším z mla­dých účast­ní­ků tábo­ra byl na sed­mém mís­tě Jiří Šťast­ný před bra­t­rem Jose­fem a Matě­jem Šeter­lem (všich­ni 5 bodů). Podrob­né výsled­ky bles­ko­vé­ho tur­na­je na http://chess-results.com/Tnr460706.aspx?lan=5.

V nedě­li večer se kona­la před­náš­ka Ště­pá­na Vopa­ta o prv­ní pomo­ci dopl­ně­ná zku­šeb­ní­mi otáz­ka­mi na body pro družstva.

Pon­děl­ní večer se hrá­ly simul­tán­ky pro vybra­ných 10 hrá­čů kaž­dé­ho druž­stva a pro ostat­ní byla při­pra­ve­na „aus­tral­ská detek­tiv­ka“. Pro simul­tán­ky si kaž­dé druž­stvo vylo­so­va­lo jed­no­ho z vedou­cích (Jan Bechyn­ský pro­ti Zele­ným ledič­kám, Kat­ka Pal­ko­vá pro­ti Žlu­tým žlou­ten­kám, Dan Nový pro­ti Mod­ré síle a Jiří Hájek pro­ti Rudým Ďáb­lům), pro­ti kte­ré­mu sehrá­li 10 par­tií s časem 0,5 hodi­ny pro­ti 1 hodi­ně vedou­cí­ho. Nej­lep­ším bylo druž­stvo Zele­ný led­nič­ky, kte­ré uhrá­lo s Janem Bechyn­ským 3 body. Mod­rá síla pro­ti Dano­vi Nové­mu uhrá­la 2 bodu, Rudí ďáblo­vé pro­ti Jiří­mu Háj­ko­vi 1,5 bodu a nej­lé­pe z vedou­cích hrá­la Kat­ka Pal­ko­vá, kte­rá dovo­li­la pou­hý jeden bod. V aus­tral­ské detek­tiv­ce (zjiš­ťo­vá­ní pacha­te­le pod­le indi­cií) bylo nej­lep­ší druž­stvo Žlu­tých žloutenek.

V úte­rý večer na náš tábor zaví­tal plzeň­ský horo­le­zec Jan Tráv­ní­ček, kte­rý zdo­lal pět osmi­ti­sí­co­vých hor, včet­ně dru­hé nej­vyš­ší hory K2. Spo­leč­ně s ním jeho nepál­ský šer­pa. Ve vel­mi zají­ma­vé bese­dě se účast­ní­ci dozvě­dě­li mno­ho zají­ma­vé­ho z výstu­pů na nej­vyš­ší hory svě­ta a také o živo­tě v Nepálu.

Stře­deč­ní večer se hrá­ly živé šachy. Men­ší děti s obráz­ky před­sta­vo­va­ly jed­not­li­vé figu­ry, star­ší pak par­tii hrá­ly. Pro­ti sobě nastou­pi­la spo­je­ná druž­stva zele­ných a žlu­tých (bílý­mi) pro­ti mod­rým a čer­ve­ným (čer­ný­mi). Úspěš­něj­ší v par­tii bylo druž­stvo mod­rých a červených.

Ve čtvr­tek večer byla na pro­gra­mu dis­ko­té­ka s plně­ním taj­né­ho úko­lu, kte­rým bylo secvi­če­ní a před­ve­de­ní dvou před­sta­ve­ní lout­ko­vé­ho diva­dla na téma, kte­rá si druž­stva vylo­so­va­la na začát­ku tábo­ra. Kro­mě hod­no­ce­ní umě­lec­ké­ho dojmu se také hádal a bodo­val název před­sta­ve­ní. Nej­lep­ším druž­stvem veče­ra byly Zele­ný ledničky.

V páteč­ním veče­ru se dohrá­va­ly hlav­ní rapi­do­vé tur­na­je a večer byl zakon­čen pro star­ší roč­ní­ky stezkou odvahy.

Fotodokumentace a videodokumentace

V prů­bě­hu tábo­ra byla díky umě­lec­ké sku­pi­ně poří­ze­na boha­tá foto­do­ku­men­ta­ce, kte­rá byla prů­běž­ně dopl­ňo­vá­na na web https://www.sk64.cz.

Závěrečné vyhodnocení

V sobo­tu dopo­led­ne před odjez­dem při závě­reč­ném nástu­pu byly vyhlá­še­ny koneč­né výsled­ky sou­tě­že O Zla­té­ho krá­le a roz­dá­ny posled­ní „paso­vač­ky“. Do hod­nos­ti Zla­té­ho krá­le byli pový­še­ni Hynek Blud­ský, Ště­pán Kuchta, Anna Marie Šafá­řo­vá, Ondřej Novák, Marie Krum­phol­co­vá, Vik­tor Lešek, Rozá­lie Peli­ká­no­vá, Zuza­na Aubrech­to­vá a Matěj Skři­van. Nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho zis­ku dosá­hl Hynek Blud­ský, kte­rý navíc zís­kal zla­tou krá­lov­skou koru­nu. Všich­ni účast­ní­ci poté obdr­že­li na závěr účast­nic­ký diplom – vyzna­me­ná­ní za úspěš­né absol­vo­vá­ní tábo­ra, pamět­ní medai­li a věc­né ceny.

Závěr

Na závěr vel­ké podě­ko­vá­ní všem – dětem, vedou­cím i pra­cov­ní­kům are­á­lu za skvě­lý týden a neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky. Před­běž­ně je objed­nán are­ál i na příští rok, a to v ter­mí­nu 1. 8. – 8. 8. 2020! Již teď si ter­mín pozna­me­nej­te do svých diá­řů a může­te poslat před­běž­nou při­hláš­ku na email: herejkpetr@seznam.cz.

Fotogalerie - sobota 3. 8. 2019

Fotogalerie - neděle 4. 8. 2019

Fotogalerie - pondělí 5. 8. 2019

Fotogalerie - úterý 6. 8. 2019

Fotogalerie - středa 7. 8. 2019

Fotogalerie - čtvrtek 8. 8. 2019

Fotogalerie - pátek 9. 8. 2019

Fotogalerie - pátek 9. 8. 2019 (turnaje)

Fotogalerie - sobota 10. 8. 2019