Lednový král západu 3

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/p7rNkWad. Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři […]

Lednový král západu 2

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/7EpBfBLV. Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 1

I v roce 2021 budou pokra­čo­vat kaž­dé pon­dě­lí od 19,00 onli­ne bles­ko­vé tur­na­je ŠK64 Plzeň, ten prv­ní se konal 4.1.2021. Výsled­ky: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Blud­ský Hynek 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Šťast­ný Josef 4, 7.Lorenc David 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mores Anto­nín 4, 10.Blud­ský Vít 4, 11.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, […]

Lednový král západu 1

Úspěš­ně se roz­jel seri­ál onli­ne tur­na­jů pro mlá­dež 2003 a ml. Led­no­vý král zápa­du pořá­da­ný naším klu­bem. Tur­naj č.1 hra­ný v sobo­tu 2. 1. 2021 za skvě­lé účas­ti 45 hrá­čů (!!) cel­ko­vě vyhrál Matouš Hla­vi­na (Kla­to­vy, 6,5 bodu) před Mar­kem Janou­šem (6 bodů) a Deni­sem Kasí­kem (Kla­to­vy, 5,5 bodu) Koneč­né pořa­dí 1. tur­na­je: 1. (1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6,5, 2. (1.H14) […]

Seriál online turnajů pro mládež Lednový král západu

Vzhle­dem k pokra­ču­jí­cí pan­de­mii a po úspě­chu tří onli­ne zápa­su jsme se spo­leč­ně se Soko­lem Kla­to­vy roz­hod­li usku­teč­nit seri­ál pěti tur­na­jů o Led­no­vé­ho krá­le zápa­du. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00, po skon­če­ní budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mladší. […]

Aktuální informace (k 9. 1. 2021)

Šacho­vé sou­tě­že Všech­ny tur­na­je a zápa­sy druž­stev jsou stá­le odlo­že­ny na neu­r­či­to, v tuto chví­li se jed­ná o tom, zda bude sezó­na sou­tě­ží druž­stev úpl­ně zru­še­na. Zná­mo není nic ani o repub­li­ko­vých sou­tě­žích mlá­de­že, a už vůbec ne o kraj­ských. Sle­duj­te pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­va­nou strán­ku ŠSČR - https://www.chess.cz/preruseni-sachovych-soutezi-2 Tré­nin­ky v době koro­na­vi­ru V pon­dě­lí byly zahá­je­ny onli­ne tré­nin­ky ŠK64 Plzeň: od 16 do […]