Lednový král západu 5

Posled­ní tur­naj Led­no­vé­ho krá­le zápa­du s č.5 se konal 30. 1. 2021. Výsled­ky jsou v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/AJA4RNrP. Pět hrá­čů ŠK 64 Plzeň v prv­ní desít­ce koneč­né­ho pořa­dí a sedm prv­ních míst v kate­go­ri­ích. Skvě­lé! Výsled­ky 1.(1.H16)  Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6, 2. (1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3. (2.H16) Val­d­man Jakub (ŠK Líně) 5,5, 4. (3.H16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 5, 5. (1.H18) Šeter­le Matěj (ŠK64 Plzeň) 5, 6. […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 4

Výsled­ky: 1.Lorenc David 6,5, 2.Janouš Marek 5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Herejk Petr 4,5, 6.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 4,5, 7.Kia­ni Kia­ra­sh 4,5, 8.Lang­ma­jer Jan 4, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Suchá Eliš­ka 4, 11.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 12.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 13.Blud­ský Vít 3,5, 14.Andreiko_1963 3, 15.Mores Anto­nín 3, 16.Mach Jan 6, 17.Steh­lík Mar­tin 3, 18.Suchý David 3. 19.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 2, 21.Steh­lík Rudolf 1, 22.Spen­cer Aaron 0, 23.MarT­Twix 0, 24.Simon1993 0 Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/3YBKyrEr

Lednový král západu 4

Led­no­vý král zápa­du 4 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 23. 1. 2011, podrob­né výsled­ky najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/xo8oKquH. Hrá­lo 21 (!!) hrá­čů ŠK64, skvě­lé!! Výsled­ky: 1. (1.H16)  Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6,5, 2. (1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3. (1.H12) Rou­bal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 5,5, 4. (2.H12) Váňa Jan (Sla­voj Tachov) 5, 5. (3.H12) Blud­ský Hynek (ŠK64 Plzeň)) […]

Aktuální informace (k 23. 1. 2021)

Šacho­vé sou­tě­že V repub­li­ko­vých sou­tě­žích druž­stev je již roz­hod­nu­to: sou­tě­že druž­stev dospě­lých říze­né ŠSČR (pro nás 2. liga) se v sou­těž­ním roč­ní­ku 2020/2021 nebu­dou dohrá­vat. U kraj­ských sou­tě­ží není roz­hod­nu­to, ale je více než prav­dě­po­dob­né, že ani ty se dohrá­vat nebu­dou. U sou­tě­ží druž­stev mlá­de­že je sna­ha o dohrá­ní, ale defi­ni­tiv­ně roz­hod­nu­to ješ­tě není. Z mis­trov­ských sou­tě­ží mlá­de­že bylo zru­še­no Mis­trov­ství Čech […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 3

1.Herejk Petr 6,5, 2.Šeterle Matěj 5,5, 3.Janouš Marek 5, 4.Bechynský Jan 4,5, 5.Vla­di­mir Dud­ni­kov 4,5, 6.Mametev Artem 4,5, 7.Suchý Mar­tin 4,5, 8.Bludský Hynek 4, 9.Suchý David 4, 10.Elisey_B 4, 11.Marešová Micha­e­la 3,5, 12.Bludský Vít 3, 13.Stehlík Mar­tin 3, 14.Mach Jan 3, 15.Suchá Eliš­ka 3, 16.Mores Anto­nín 3, 17.Marešová Deni­sa 2,5, 18.Sedláček Ště­pán 2, 19.Stehlík Rudolf […]

Lednový král západu 3

sobo­ta 16.1.2021 (https://lichess.org/…Wad) Hned šest hrá­čů naše­ho klu­bu v prv­ní desit­ce a 16 našich hrá­čů v tur­na­ji – skvě­lá bilan­ce, gra­tu­la­ce a podě­ko­vá­ní našim zástup­cům!! Výsled­ky: 1.(1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6, 2.(1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3.(2.H14) Mame­tev Artem (ŠK64 Plzeň) 5,5, 4.(2.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 5, 5.(3.H16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 5, 6.(1.H12) Bludský […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 2

1.Janouš Marek 6, 2.Marešová Micha­e­la 5, 3.Langmajer Jan 5, 4.Herejk Petr 5, 5.Vla­di­mir Dud­ni­kov 5, 6.Šeterle Matěj 4,5, 7.Bludský Vít 4,5, 8.Bludský Hynek 4, 9.Mametev Artem 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11.dhruvde­ko­ning 3,5, 12.Suchý Mar­tin 3, 13.Spencer Aaron 3, 14.Suchá Eliš­ka 3, 15.Hendrychová Tere­za 3, 16.Marešová Deni­sa 3, 17.Stehlík Mar­tin 2,5, 18.Stehlík Rudolf 2,5, 19.BMW1951 2, […]

Lednový král západu 2

tur­naj mlá­de­že (2003 a ml.) hra­ný onli­ne v sobo­tu 9.1.2021 (podrob­nos­ti na https://lichess.org/swiss/7EpBfBLV), pořa­da­te­lem je náš Šacho­vý klub 64 Plzeň a Sokol Kla­to­vy. Výsled­ky: 1.(1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6,5, 2.(1.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 6,5, 3.(1.H12) Bukvaj Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 5, 4.(2.H16) Val­d­man Jakub (ŠK Líně) 5, 5.(2.H12)  Rou­bal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 5, 6.(3.H16,1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 1

I v roce 2021 budou pokra­čo­vat kaž­dé pon­dě­lí od 19,00 onli­ne bles­ko­vé tur­na­je ŠK64 Plzeň, ten prv­ní se konal 4.1.2021. Výsled­ky: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Blud­ský Hynek 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Šťast­ný Josef 4, 7.Lorenc David 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mores Anto­nín 4, 10.Blud­ský Vít 4, 11.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, […]

Lednový král západu 1

Úspěš­ně se roz­jel seri­ál onli­ne tur­na­jů pro mlá­dež 2003 a ml. Led­no­vý král zápa­du pořá­da­ný naším klu­bem. Tur­naj č.1 hra­ný v sobo­tu 2. 1. 2021 za skvě­lé účas­ti 45 hrá­čů (!!) cel­ko­vě vyhrál Matouš Hla­vi­na (Kla­to­vy, 6,5 bodu) před Mar­kem Janou­šem (6 bodů) a Deni­sem Kasí­kem (Kla­to­vy, 5,5 bodu) Koneč­né pořa­dí 1. tur­na­je: 1. (1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6,5, 2. (1.H14) […]

Seriál online turnajů pro mládež Lednový král západu

Vzhle­dem k pokra­ču­jí­cí pan­de­mii a po úspě­chu tří onli­ne zápa­su jsme se spo­leč­ně se Soko­lem Kla­to­vy roz­hod­li usku­teč­nit seri­ál pěti tur­na­jů o Led­no­vé­ho krá­le zápa­du. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00, po skon­če­ní budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mladší. […]