Soutěž v řešení šachových diagramů (15)

Řeše­ní posled­ních dia­gra­mů (z 18.6.2020): pokro­či­lí:  1. …Dc6 2.Va7 Vxa7 3.Sxa7 Db7–+ 1…Dxh2+ 2.Kxh2 Jf4+ 3.Kg3 Vh3+ 4.Kg4 h5+ 5.Kg5 Vf5# 1…Vxh2+ 2.Kxh2 Vh5+ 3.Kg1 Vh1+ 4.Kxh1 Dh3+ 5.Kg1 Dg2# 1.c5 e4 2.c6 e3 3.c7 e2 4.c8D e1D 5.Dh3+ Dh4 (5…Kg6 6.Dh7+ Kf6 7.Df7+ Ke5 8.De7++-) 7.De6+ Kh5 8.Df7+ Kh6 (8…Kg4 9.Df3#) 9.Dh7# 1.Dh8+ Df6 2.Db8+ Dd6 3.Db2+ Dd4 4.Dh2+ f4 5.Dh8+ 1–0 1…Sb5!! 2.Kf5 d3 3.Kf6 Sa4!! 4.Ve7 e1D! 5.Vxe1 d2!–+ začínající […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II  - 10. a 11. kolo B-druž­stvo ŠK 64 Plzeň dospě­lých po kon­tu­mač­ní výhře v 10.kole nad Kaz­ně­jo­vem 8:0 a remí­ze z 11.kola s ŠK Líně D 4:4 skon­či­lo s 18 body na výbor­ném tře­tím mís­tě (podrob­nos­ti na https://www.chess.cz/soutez/2484/).

Krajský přebor družstev starších žáků

Až na tře­tí pokus se poda­ři­lo tuto postu­po­vou sou­těž ode­hrát (v sobo­tu 27. 6. 2020), a to díky Soko­lu Kla­to­vy, kte­ří narych­lo zajis­ti­li míst­nost. V osmi­člen­ném star­tov­ním poli star­to­va­la také dvě naše druž­stva. Céč­ko mělo na dosah medai­li, nako­nec ale o jed­nu par­tii skon­či­lo s 10 body na 4.místě, ale i tak vel­ká pochva­la a per­spek­ti­va do budouc­na (druž­stvo svým věko­vým prů­mě­rem pat­ři­lo mezi […]

3. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

3.onlinový tur­naj ŠK 64 Plzeň v úte­rý 23. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 9 hrá­čů, vyhrál Petr Mareš s 5 body. Pořa­dí: 1.Mareš Petr 4, 2.Herejk Petr 5, 3.Mare­šo­vá Micha­e­la, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Lang­ma­jer Jan 4, 6.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 7.Blud­ský Vít 4, 8.Kře­no­vá Natá­lie 2, 9.Hof­f­mann Jiří 1.

Extraliga a 1. liga mládeže dohrány

Sestup z Extra­li­gy mlá­de­že Do finá­le extra­li­gy mlá­de­že naše druž­stvo vstu­po­va­lo se dvě­ma výhra­mi na děle­ném 2. mís­tě, a dokon­ce po dvou hodi­nách prv­ní­ho zápa­su s Béč­kem Pola­bin poté, co Matěj Šeter­le (4.) pro­mě­nil útok na krá­le v celý bod, to vypa­da­lo na poho­dl­né vítěz­ství a dob­rý vstup na ces­tu za záchra­nou. Bohu­žel v tu chví­li jsme netu­ši­li, že to bude jedi­né partiové […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (14)

Posled­ní dáv­ka dia­gra­mů, opět ve dvou obtíž­nos­tech, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 24. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Vg4+!! Kxg4 2.Je3+ Kh4 3.Jf5+ Kg4 4.f3# 1.h6! Sf8 2.Sd5+– 1.Vc2! Ve7 2.Df6 Ve8 3.Vc7+– 1.Kg4 Kb5 2.Kf5 Kc6 3.Ke6! Kc5 (3…Kc7 4.g4 Kd8 5.Kf7 g5 6.Kf6 Ke8 7.Kxg5 Kf7 8.Kh6+–) 4.g4 Kd4 5.g5 Ke4 6.g6 Kf4 7.Kf7 Kg5 8.Kxg7+– 1…Jd3+ 2.Dxd3! Dxd3 3.Jg8!+– s hroz­bou Jf6, h5 a Vg6#, […]

2. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

2.onlinový tur­naj ŠK 64 Plzeň v úte­rý 16. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 9 hrá­čů. Pořa­dí: 1.Herejk Petr 7, 2.Mareš Petr 4,5, 3.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 4.Lang­ma­jer Jan 4,5, 5.Blud­ský Hynek 3,5, 6.Mare­šo­vá Deni­sa 2, 8.Blud­ský Vít 2, 8.Kře­no­vá Natá­lie 2, 9.Hof­f­mann Jiří 1,5. Dal­ší tur­naj se bude hrát opět v úte­rý 23. 6. 2020, již teď se může­te při­dat do tur­na­je na […]

Soutěže družstev dospělých - postup do 2. ligy!

Kraj­ský pře­bor I  - 10. a 11. kolo Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň oba dohrá­va­né zápa­sy vyhrá­lo, vyhrá­lo celou sou­těž a s 30 body postou­pi­lo do 2.ligy roč­ní­ku 2020/2021!! V sobot­ním desá­tém kole pora­zi­lo naše druž­stvo doma ŠK Tachov 6,5 : 1,5 (Kle­ment 1, Šedi­vý 1, Herejk 1, Pal­ko­vá 0, Hlo­žek 1, Nový 0,5, Janouš 1, Lang­ma­jer 1) a v nedě­li v 11.kole vyhrá­lo pře­svěd­či­vě 7,5 : 0,5 […]

Plzeňská šachová liga – finále

V pátek 12. červ­na se po vynu­ce­né pře­stáv­ce uza­vřel již 8. roč­ník série šacho­vých tur­na­jů pro mlá­dež - Plzeň­ská šacho­vá liga. Tur­na­jů se v prů­bě­hu sezó­ny opět zúčast­ni­lo přes šest desí­tek mla­dých pří­z­niv­ců krá­lov­ské hry. Zla­to letos vybo­jo­val suve­rén­ním počí­ná­ním ve finá­lo­vém klá­ní Ond­ra Novák, stří­bro zís­kal Jir­ka Les po pří­mém sou­bo­ji s nako­nec bron­zo­vým Edou Pli­cem, když jej při bodo­vé rov­nos­ti v minizápase […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (13)

Po týd­nu opět nové úko­ly , jako již tra­dič­ně ve dvou obtíž­nos­tech, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 17. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Sh3!, napří­klad 1…g6 2.Sxc5 Vbxc5 3.Vxd7+– 1…Je3!! 2.fxe3 Dh4+ 3.g3 Dxg3# 1.Dc7+!!+– Jxc7 2.Jb6+! Kb8 [2…axb6 3.Vd8#] 3.Vd8+ Dc8 4.Vxc8# 1.Je6+! Dxe6 2.Dh6+!! Kxh6 3.Sf8# 1.g6 h4 2.g7 Kh3 3.g8J!! Kg3 (3…Kg4 4.Jf6 […]

1. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

1. onli­no­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň pro­bě­hl v úte­rý 9. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 12 hrá­čů (skvě­le!). Pořa­dí: 1.Herejk Petr 8, 2.Mál­ko­vá Adri­a­na 6,5, 3.Blud­ský Hynek 5,5, 4.Šeter­le Matěj 5,5, 5.Lang­ma­jer Jan 5,5, 6.Blud­ský Vít 5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 8.Mame­tev Artem 5, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Hodl Voj­těch 3, 11.Kře­no­vá Natá­lie 1, 12.Hof­f­mann Jiří 0,5.