Přeskočit na obsah

Srpen 2022

Bleskový turnaj sv. Jana Nepomuckého

Nepo­muk 31.8.2022 3.Holý Filip 6,5, 15.Hon­cha­rov Makar 4, 18.Hrd­lič­ka Vác­lav 3. Výsled­ky: http://chess-results.com/tnr645103.aspx?lan=5

Šachové kroužky 2022/23

Aktu­ál­ní seznam šacho­vých krouž­ků pro letoš­ní rok nalez­ne­te na strán­ce https://www.sk64.cz/sachove-krouzky/. Podrob­nos­ti bude­me prů­běž­ně doplňovat.

Ve vedení Petr Neuman

Po šes­tém kole tur­na­je CALLIDITAS OPEN hra­né­ho v rám­ci Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022 je v čele nasa­ze­ná jed­nič­ka vel­mis­tr Petr Neu­man. Jako jedi­ný z hrá­čů špič­ky tur­na­je par­tie v pátém i šes­tém kole vyhrál (nad… Číst dále »Ve vede­ní Petr Neuman

Vyhraje Petr Neuman počtvrté?

V sobo­tu 20. srp­na odstar­to­val v plzeň­ském hote­lu Parkho­tel 21. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022. Nej­vět­ším favo­ri­tem hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho tur­na­je – CALLIDITAS OPEN – je mezi­ná­rod­ní vel­mis­tr Petr Neu­man hra­jí­cí za ŠK Líně,… Číst dále »Vyhra­je Petr Neu­man počtvrté?

Šachový tábor 2022 - sobota

Den 8. - sobo­ta 6. 8. 2022 Vyhlá­še­ní Zla­té­ho krá­le - odjezd domů Super­hr­di­nou pát­ku se stal za výko­ny v šacho­vém tur­na­ji Makar Hocha­rov. Pak už při­šlo na řadu posled­ní povy­šo­vá­ní a vyhlá­še­ní celo­tá­bo­ro­vé… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - sobota

Šachový tábor 2022 - čtvrtek

Den 6. - čtvr­tek 4. 8. 2022 Tré­nin­ky - atle­tic­ké odpo­led­ne - simultánky/večerní kvíz Super­hr­din­kou za stře­du byla vyhlá­še­na Micha­e­la Mare­šo­vá. Po dopo­led­ních tré­nin­cích a obě­dě bylo při­pra­ve­no spor­tov­ní odpo­led­ne s mno­ha nový­mi dis­ci­plí­na­mi. Děti… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - čtvrtek