Semifinále Plzeňské šachové ligy

Semi­fi­á­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2021/2022 pro­běh­lo uply­nu­lý pátek opět již pou­ze za reál­ný­mi šachov­ni­ce­mi ve stu­dov­ně FAV ZČU. Dva­náct­ka semi­fi­na­lis­tů byla roz­dě­le­na do dvou šes­ti­člen­ných sku­pin. Sku­pi­na A byla na prv­ních mís­tech vel­mi napí­na­vá a brzy bylo jas­né, že na jed­no­ho ze čtve­ři­ce Jakub Ježek, Michal Heř­man, Ště­pán Kuchta, Matěj Křiv­ka zby­de čer­ný Petr ve for­mě čtvrtého […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.58, Plzeň 8. 2. 2022 1. Artem Mame­tev 7,5, 2. Jan Lang­ma­jer 6, 3. Petr Herejk 4,5, 4.-5. Tere­za Urvál­ko­vá, Makar Hon­cha­rov 1 https://chess-results.com/tnr610100.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.59, Plzeň 15. 2. 2022 1.Herejk Petr 6, 3.Hon­cha­rov Makar 3, 3.-4.Urvál­ko­vá Tere­za a Velič­kov Domi­nik 1,5, https://chess-results.com/Tnr613652.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.60, Plzeň 22. 2. 2022 […]

Členské příspěvky 2022

Začá­tek nové­ho roku s sebou při­ná­ší také jedi­nou povin­nost vůči klu­bu – pla­ce­ní člen­ských pří­spěv­ků. Žádám tedy čle­ny klu­bu o úhra­du člen­ských pří­spěv­ků na rok 2021 na kon­to klu­bu  257349750/0300 část­ky jsou  185 Kč hrá­či do 18 let (nar. 2004 a mlad­ší) 310 Kč hrá­či star­ší (hrá­či nar. 2003 a star­ší) 50 Kč pro čle­­ny-sym­­pa­­­ti­­za­n­­ty, kte­ří nejsou regis­tro­vá­ni v šacho­vém sva­zu 0 Kč - dočas­ní čle­no­vé (čle­no­vé tré­nin­ko­vých skupin, […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 9. kolo ŠK 64 C - Dvo­rec C 4,5 : 0,5 (Bechyn­ský Jan 1, Lang­ma­jer Jan 0,5, Šeter­le Matěj 1, Mál­ko­vá Adri­a­na 1, Málek Milan 1). Hrá­či Céč­ka ten­to­krá­te bez potí­ží vyso­ko vyhrá­li, a pro­to­že kon­ku­ren­ce ztrá­ce­la, se sed­mi­bo­do­vým násko­kem na čele dvě kola před kon­cem je jas­né, že Céč­ko je vítě­zem KPIII a postu­pu­je pro příští roč­ník do […]

4. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

Tur­naj mlad­ších 1.(1.H10) Hon­cha­rov Makar 6,5, 14.(4.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612574.aspx?lan=5&art=1. Tur­naj star­ších 1.(1.v Ope­nu dívek) Mare­šo­vá Micha­e­la 5,5, 17.(2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 31.(5.D14) Urvál­ko­vá Ema 2, 35.(10.H12) Švam­berk Ivo 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612573.aspx?lan=5&art=1. Hrá­či naše­ho klu­bu tak sta­nu­li na nej­vyš­ším stup­ni v obou tur­na­jích. Míše i Maka­ro­vi vel­ká gra­tu­la­ce! Věřím, že na […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 2

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - únor 2 14. 2. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/8jJOgLyv 1.Herejk Petr 7, 7.Blud­ský Vít 6, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Mores Anto­nín 4, 5.Vác­la­vík Robert 3, 6.Tirb Ale­xej 3, 7.Sinel­ni­kov Ste­pan 2, 8.Baud­ry Timo­thy 2, 9.Wal­te­ro­vá Valé­rie 1,5, (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 8. kolo ŠK 64 Plzeň – Sokol Tábor 3 : 5 (Palek Miroslav 0,5, Janouš Marek 0, Herejk Petr 0,5, Kia­ni Kia­ra­sh 0,5, Pal­ko­vá Kate­ři­na 0, Nový Daniel 0,5, Bechyn­ský Jan 1, Šeter­le Matěj 0). Pro­hra s favo­ri­tem, tak­že zůstá­vá­me na se 3 body na posled­ním 12.místě, ale klí­čo­vé zápa­sy s kon­ku­ren­ty na udr­že­ní při­chá­ze­jí. Prv­ní tuto nedě­li ve […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 1

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - únor 1 7. 2. 2022 od 20:00, https://lichess.org/swiss/LoQQFS2b 1.Herejk Petr 6,5, 2.Šeter­le Matěj 5, 3.Blud­ský Hynek 4,5, 4.Velič­kov Domi­nik 3,5, 5.Vác­la­vík Robert 3,5, 6.Mame­tev Artem 3, 7.Blud­ský Vít 3, 8.Hon­cha­rov Makar 3, 9.Bechyn­ský Jan 2,5, 10.Šlech­ta Jan 2,5, 11.Mores Anto­nín 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 8. kolo ŠK Líně E – ŠK 64 C 2 : 3 (Bechyn­ský Jan 1, Šeter­le Matěj 1, Mame­tev Artem 0, Šťast­ný Josef 0, Hodl Voj­těch 1). Céč­ko ten­to­krá­te s vel­ký­mi pro­blémy, když muse­lo otá­čet stav 0:2, naštěs­tí všech­ny tři ostat­ní par­tii skon­či­li naším vítěz­stvím, tak­že tři kola před kon­cem stá­le drží prv­ní mís­to se čtyřbodovým […]

Nové ELO FIDE k 1. 2. 2022

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 2. 2021 1.Herejk Petr 2151 (-10), 2.Janouš Marek 2056 (-40), 3.Ran­da Miroslav 2020 (0), 4.Pal­ko­vá Kate­ři­na 2012 (-6), 5.Bechyn­ský Jan 1981 (+14), 6.Hlo­žek David 1975 (0), 7.Nový Daniel 1974 (0), 8.Lang­ma­jer Jan 1903 (-38), 9.Macha­lík Marek 1897 (0), 10.Šeter­le Matěj 1897 (0), 11.Mame­tev Artem 1848 (-19), 12.Lorenc David 1718 (0), 13.Málek Milan 1667 […]