Mistrovství Čech mládeže

Boha­tá výpra­va ŠK 64 Plzeň se vypra­vi­la do Harra­cho­va na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Vyni­ka­jí­cí­ho úspě­chu dosá­hl v kate­go­rii H12 Marek Janouš. Vybo­jo­val z deví­ti par­tií výbor­ných 6 bodů, obsa­dil 6.místo a postou­pil na Mis­trov­ství ČR, kte­ré se bude konat v břez­nu 2018 v Kou­tech nad Des­nou. Dokon­ce z roč­ní­ku 2007 byl abso­lut­ně nej­lep­ším, zazna­me­nal výkon 1562 a do ela při­pi­su­je více než 100 […]

Soutěže družstev dospělých

Neděl­ním prv­ním kolem zača­ly také sou­tě­že KP1 a KP3. Áčko v KP1 hrá­lo na úvod na Pet­ří­ně bez dvou opor Mar­ti­na Šedi­vé­ho a Hon­zy Bechyn­ské­ho a po dvou hodi­nách to vypa­da­lo na snad­né vítěz­ství. Po rych­lé remí­ze Dana Nové­ho (4.) vyhrál po pře­svěd­či­vém výko­nu David Hlo­žek (5.), když pěk­nou tak­ti­kou ode­bral sou­pe­ři pěš­ci, kte­ré­ho bez pro­blé­mů uplat­nil. Sou­peř pak vyrov­nal, když Vašek Hrdlička […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 1)

Tur­naj star­ších (podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr307475.aspx) při­ne­sl tyto výsled­ky: 3.Vilí­mek Vít (1.H14) 6, 6.Lang­ma­je­ro­vá Jana (1.OD) 5, 8.Janouš Marek (1.H12) 4½, 11.Šťast­ný Jiří (4.H14) 4½, 12.Lang­ma­jer Jan (5.H14) 4, 13.Les Jiří (3.H12) 4, 16.Trej­ba­lo­vá Eva (2.OD) 4, 17.Mare­šo­vá Micha­e­la (1.D14) 4, 35.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na (2.D14) 2, 38.Kře­no­vá Natá­lie (3.D12) 2, 42.Šafá­řo­vá Anna Marie (4.D12) 2. I […]

Liga mládeže – 1.-3.kolo

Tak koneč­né to vypuklo, liga mlá­de­že se dvě­ma týmy ŠK 64 Plzeň odstar­to­va­la! Obě naše druž­stva se k úvod­ním dvě­ma kolům sku­pi­ny B, kam jsme byli pře­řa­ze­ni, zamí­ři­la do Nepo­mu­ku. Sesta­vy obou týmů byly v zákla­du, tedy Áčko David Hlo­žek, host Petr Mach, Filip Kre­sl, Matěj Šeter­le, Adri­a­na Mál­ko­vá a Marek Janouš, Béč­ko Pepa Šťast­ný, Míša Mare­šo­vá, Dominik […]

1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2017/2018

Kva­li­fi­kač­ní tur­naj: 1. Mar­ké­ta Fol­ko­vá 6, 2. Anna Šafá­řo­vá 5, 3. Eliš­ka Suchá 5, 4. Tomáš Lou­žek 5, 5. Vla­di­slav Hasman 4,5, 6. Majda Šafá­řo­vá 4, 7. Jan Cirn­fus 4, 8. Mar­tin Vyčích­lo 3,5, 9. Ště­pán Kuchta 3,5, 10. Anna Roha­no­vá 3,5, 11. Vác­lav Puch­ta 3,5, 12. Mar­tin Houš­ka 3, 13. Kate­ři­na Ste­pa­nyshyn 3, 14. Lukáš […]

Šachový kemp - Střelské Hoštice

Kem­pu pořá­da­né­ho naším klu­bem se zúčast­ni­lo 18 dětí a rodi­čů ve vel­mi pří­jem­né pro­stře­dí Rekreč­ní­ho stře­dis­ka DDM Pra­ha ve Střel­ských Hošti­cích. Během dopo­led­ních tré­nin­ků se odtré­no­va­lo cel­kem 12 hodin se zamě­ře­ním pře­de­vším na zahá­je­ní, v odpo­led­ním čase účast­ní­ci navští­vi­li Kap­li sva­té Anny, osla­vu vysvě­ce­ní nové­ho kos­te­la v Koz­lo­vě, zahrá­li si fot­bal, tenis i stol­ní tenis, večer bles­ko­vý tur­naj, turnaj […]