Zlato a bronz z Mistrovství Čech !!

Vel­mi úspěš­né pro náš klub bylo Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Míša Mare­šo­vá v kate­go­rii dívek do 12 let vyhrá­la a sta­la se mis­try­ní Čech v kate­go­rii D12!! Adri­an­ka Mál­ko­vá v kate­go­rii dívek do 14 let obsa­di­la 3. mís­to a skon­či­la tře­tí. Vel­ká gra­tu­la­ce obě­ma! Míša Mare­šo­vá do posled­ní­ho kola vstu­po­va­la v pořa­dí dívek ze 4. mís­ta s cílem vyhrát posled­ní par­tii. To se poved­lo, když svoji […]