Sedmkrát prvenství

Na dru­hém tur­na­ji Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Dlou­hém Újezdě u Tacho­va v sobo­tu 12.11.2016 vyhrá­li naši hrá­či hned 7 kate­go­rií. V tur­na­ji star­ších neztra­til David Hlo­žek ani půl­bod a se 7 body tur­naj napros­to ovlá­dl. Vyhrál tím také kate­go­rii H14. Dru­hé mís­to v tur­na­ji se skvě­lý­mi 6 body a prv­ní mís­to v kate­go­rii H12 vybo­jo­val Jan Lang­ma­jer. Dru­hý v kate­go­rii H14 (cel­ko­vě na 4.místě) […]

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2016/2017

Jir­ka Les před Voj­tou Urbán­kem Dru­hé pokra­čo­vá­ní letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vé ligy vyhrál Jir­ka Les zis­kem 6 bodů jen o pomoc­né hod­no­ce­ní před Luká­šem Urbán­kem. Tře­tí mís­to obsa­dil nej­lep­ší z pěti­bo­do­vých Sam Trh­lík (nej­lep­ší tři hrá­če vidí­te na foto­gra­fii - zle­va dru­hý Lukáš Urbá­nek, vítěz­ný Jir­ka Les a tře­tí Sam Trh­lík). Dal­ší pěti­bo­do­ví se seřa­di­li tak­to: čtvr­tý skon­čil Artem Mame­tev, pátý Tomáš […]