Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 4

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - bře­zen 4 28. 3. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/6rJl23LM 1.Herejk Petr 6, 2.Bludský Vít 5, 3.Bludský Hynek 4, 4.Boháč Josef 3, 5.Václavík Robert 2, 6.Tirb Alex 2, 7.Kotrc Lukáš 0,5. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

V Domažlicích to cinklo!

Do Kraj­ské­ho pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (roč­ní­ky 2006 a ml.), kte­rý se hrál v sobo­tu 26. 3. 2022 v Domažli­cích, nastou­pi­la dvě druž­stva naše­ho Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň. Pro­to­že vzhle­dem k pra­vi­dlům sou­tě­že nelze pro tuto sou­těž vyu­žít hrá­če ze základ­ních sestav ligo­vých sou­tě­ží (s výjim­kou jed­no­ho vol­né­ho) a navíc ani hrá­če, kte­ří jsou na sou­pis­kách jak Extra­li­gy, tak 1.ligy (tj. nemoh­li nastou­pit Hynek […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 3

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - bře­zen 3 21. 3. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/BTqP2tF9 1.Herejk Petr 6,5, 2.Blud­ský Hynek 6, 3.Mame­tev Artem 4, 4.Boháč Josef 4, 5.Vác­la­vík Robert 4, 6.Rau­le 3,5, 7.Umar_Lingur 3,5, 8.Blud­ský Vít 3, 9.eazy­vin 3, 10.Kadista71 3, 11.Tirb Alex 2, 12.Ngu­yen Vik­tor 2, 13.Kotrc Lukáš 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 10. kolo ŠK 64 Plzeň – ŠO TJ Tatran Pra­cha­ti­ce 7 : 1 (Jiří Houš­ka 0,5, Miroslav Palek 1, David Hlo­žek 1, Marek Janouš 1, Petr Herejk 1, Kate­ři­na Pal­ko­vá 0,5, Daniel Nový 1, Jan Bechyn­ský 1) Jed­no­znač­ná zále­ži­tost naše­ho týmu v dal­ším exis­tenč­ním utká­ní, vel­mi důle­ži­tá byla remí­za Jir­ky Houš­ky na prv­ní šachov­ni­ci se sou­pe­řo­vou elit­ní jed­nič­kou, pak už to byla jed­no­znač­ná zále­ži­tost. Zají­ma­vos­tí je, že Marek Janouš nastou­pil k zápa­su den po svém triumfu […]

4. turnaj Klatovské věže

Nýřa­ny 19. 3. 2022 kate­go­rie 1.-4. tří­da ZŠ: 4. (3.mezi chlap­ci) Tirb Ale­xej 5 (Alex si uhrál 4.VT! Gra­tu­lu­je­me!) kate­go­rie 5.-9. tří­da ZŠ: 5. Mareš Jakub 4. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr620736.aspx.

Marek Janouš vicemistrem republiky!

Vel­kým úspě­chem skon­či­lo v sobo­tu 19. 3. 2022 v Luha­čo­vi­cích Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že. V kate­go­rii chlap­ců do 16 let Marek Janouš (dle ratingu šes­tý nasa­ze­ný) díky skvě­le zvlád­nu­té­mu fini­ši tur­na­je vybo­jo­val 6 bodů a obsa­dil jen díky hor­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní 2. mís­to a zís­kal stří­br­nou medai­li! Při­tom začá­tek tur­na­je tomu vůbec nena­svěd­čo­val: po „povin­ném“ vítěz­ství v prv­ním kole vel­ký a nako­nec úspěš­ný boj o remí­zu ve dru­hém kole a prohra […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 2

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - bře­zen 2 14. 3. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/BTqP2tF9 1.Blud­ský Hynek 6,5, 3.Blud­ský Vít 6, 3.Boháč Josef 5, 4.Kadista71 3, 5.Bílek Ale­xan­dr 2,5, 6.Vác­la­vík Robert 2,5, 7.Mareš Jakub 2, 8.Tirb Alex 1, 9.PPBG 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Velikonoční turnaj

V pořa­dí 7. roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho šacho­vé­ho tur­na­je se po dvou­le­té koro­na­vi­ro­vé pau­ze usku­teč­ní ve dnech 16. 4. – 17. 4. 2022 v kon­fe­renč­ním sále hote­lu LIONS, Plzeň. Tur­naj bude záro­veň hrán jako ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň jed­not­liv­ců. Hra­je se 7 kol tem­pem 30 min. na par­tii + 30 s. za kaž­dý pro­ve­de­ný tah s povin­ným zápi­sem tahů. Pre­zen­ce je v sobo­tu 16.4. do 9,15, prv­ní kolo […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.61, Plzeň 1. 3. 2022 1.-3.Hérejk Petr, Lang­ma­jer Jan, Hon­cha­rov Makar 2, 4.Staněk Pavel 0 https://chess-results.com/tnr615626.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.62, Plzeň 8. 3. 2022 1.Herejk Petr 3, 2.-4.Staněk Pavel, Velič­kov Domi­nik, Hon­cha­rov Makar 1. https://chess-results.com/Tnr617489.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost nerozhoduje. […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 9. kolo Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce – ŠK 64 Plzeň 2,5 : 5,5 Dru­hé vítěz­ství Áčka v sezó­ně! Druž­stvo nepo­lo­ži­la ani rych­lá pro­hra Hon­zy Bechyn­ské­ho (7.); po remí­ze Mar­ka Macha­lí­ka (8.) při­šly výhry Mar­ka Janou­še (3.), Kat­ky Pal­ko­vé (6.), Davi­da Hlož­ka (2.) a Pet­ra Herej­ka (4.) a měli jsme kýže­ných 4,5 bodu. Úpra­vu skó­re na koneč­ných 5,5 : 2,5 dali Kia­rasch Kia­ni (5.) […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2022

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2022, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 30. 7. – 6. 8. 2022. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce na strán­ce https://www.sk64.cz/tabor/ a v příloze.