Přeskočit na obsah

Březen 2022

V Domažlicích to cinklo!

Do Kraj­ské­ho pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (roč­ní­ky 2006 a ml.), kte­rý se hrál v sobo­tu 26. 3. 2022 v Domažli­cích, nastou­pi­la dvě druž­stva naše­ho Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň. Pro­to­že vzhle­dem k pra­vi­dlům sou­tě­že nelze pro tuto… Číst dále »V Domažli­cích to cinklo!

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 10. kolo ŠK 64 Plzeň – ŠO TJ Tatran Pra­cha­ti­ce 7 : 1 (Jiří Houš­ka 0,5, Miroslav Palek 1, David Hlo­žek 1, Marek Janouš 1, Petr Herejk 1, Kate­ři­na Pal­ko­vá 0,5, Daniel Nový 1, Jan Bechyn­ský 1) Jed­no­znač­ná zále­ži­tost naše­ho týmu v dal­ším exis­tenč­ním utká­ní, vel­mi důle­ži­tá byla remí­za… Číst dále »Sou­tě­že druž­stev dospělých

4. turnaj Klatovské věže

Nýřa­ny 19. 3. 2022 kate­go­rie 1.-4. tří­da ZŠ: 4. (3.mezi chlap­ci) Tirb Ale­xej 5 (Alex si uhrál 4.VT! Gra­tu­lu­je­me!) kate­go­rie 5.-9. tří­da ZŠ: 5. Mareš Jakub 4. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr620736.aspx.

Marek Janouš vicemistrem republiky!

Vel­kým úspě­chem skon­či­lo v sobo­tu 19. 3. 2022 v Luha­čo­vi­cích Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že. V kate­go­rii chlap­ců do 16 let Marek Janouš (dle ratingu šes­tý nasa­ze­ný) díky skvě­le zvlád­nu­té­mu fini­ši tur­na­je vybo­jo­val 6 bodů a obsa­dil jen díky hor­ší­mu… Číst dále »Marek Janouš vice­mis­trem republiky!

Velikonoční turnaj

V pořa­dí 7. roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho šacho­vé­ho tur­na­je se po dvou­le­té koro­na­vi­ro­vé pau­ze usku­teč­ní ve dnech 16. 4. – 17. 4. 2022 v kon­fe­renč­ním sále hote­lu LIONS, Plzeň. Tur­naj bude záro­veň hrán jako ote­vře­ný pře­bor ŠK 64… Číst dále »Veli­ko­noč­ní turnaj

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 1

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - bře­zen 1 7. 3. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/qFjDL7yT 1.Herejk Petr 3, 2.Václavík Robert 2, 3.Tirb Alex 1, 4.Baudry Timo­thy 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)