Matoušův memoriál

Matoušův memo­ri­ál, Kla­to­vy 30.12.2018 Marek Janouš s Hon­zou Lang­ma­je­rem se na tra­dič­ním před­sil­vestrov­ském bles­ko­vém tur­na­ji dvo­jic umís­ti­li s 19,5 body na skvě­lém 7. mís­tě (nasa­ze­ni s čís­lem 22). Jed­no mís­to za nimi se umís­ti­la dvo­ji­ce Jiří Hájek, Kate­ři­na Pal­ko­vá s 19 body. Dal­ší náš hráč Artem Mame­tev ve dvo­ji­ci s Voj­tou Matě­jíč­kem obsa­dil se 16,5 body 23. místo.

Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2018

Bles­ko­vé­ho mis­trov­ství repub­li­ky se v sobo­tu 22.12.2018 v Pra­ze v kon­ku­ren­ci 317 hrá­čů zúčast­nil také David Hlo­žek. Se star­tov­ním čís­lem 207 vybo­jo­val 7 bodů a obsa­dil 205. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky http://chess-results.com/tnr399532.aspx?lan=5

Král Šumavy 2018

Prv­ní­ho roč­ní­ku tur­na­je mlá­de­že O krá­le Šuma­vy se v sobo­tu 22.12.218 v Kla­to­vech zúčast­ni­lo také sedm našich hrá­čů a bylo z toho pět medai­lo­vých umís­tě­ní a titul Krá­le Šuma­vy pro Mar­ka Janou­še, gra­tu­lu­je­me! Výsled­ky Kate­go­rie H11: 1. (1. ve spo­leč­né kate­go­rii 13+11 let) Janouš Marek 6, 2. (4.) Mame­tev Artem 5, 3. (7.) Novák Ondřej 4, 8. (11.) Kuchta Ště­pán 3. Kate­go­rie H13: […]

Vánoční bleskový turnaj

Vánoč­ní bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň, 18. 12. 2018 1.Herejk Petr 10, 2.Palková Kate­ři­na 10, 3.Lorenc David 8, 4.Janouš Marek 8, 5.Hrdlička Vác­lav 7,5, 6.Langmajer Jan 7, 7.Mametev Artem 5,5, 8.Novák Ondřej 4, 9.Šafářová Anna Marie 2, 10.Šafářová Mag­da­le­na 2, 11.Novák Michal 1, Nová Micha­e­la 1. http://chess-results.com/tnr401460.aspx?lan=5

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II, 5. kolo Loko B – ŠK 64 B 3,5 : 4,5 (Herejk 1, Bechyn­ský 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Málek 0, Mál­ko­vá 0, Lang­ma­jer 0,5, Lang­ma­je­ro­vá 1) – cen­ná výhra s ratingo­vě sil­něj­ším sou­pe­řem, klí­čo­vá byla výhra Jany Lang­ma­je­ro­vé nad hrá­čem s ratingem 1755. S 10 body je naše druž­stvo na skvě­lém 3.místě!! Regi­o­nál­ní pře­bor sku­pi­na A, 5.kolo Dvo­rec D […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 4.kolo ŠK 64 Plzeň – ŠK Přeš­ti­ce 6 : 2 (Kle­ment 1, Herejk 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 1, Nový 1, Ran­da 0,5, Šeter­le 1, Janouš 0), poho­do­vé a snad­né vítěz­ství, po kte­rém jsme s 9 body na tře­tím mís­tě tabulky!

V lize mládeže stále na 100%

Dal­ší dvě výhry si o víken­du v lize mlá­de­že, sku­pi­ně B, při­psa­lo naše ligo­vé druž­stvo. Ve čtvr­tém kole jsme pora­zi­li nebez­peč­né druž­stvo QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce 4 : 2 a odpo­led­ním kole Tábor dokon­ce 5 : 1! S plným počtem 15 bodů tak vede­me tabul­ku 1. ligy! Ale pojď­me postup­ně: 4.kolo S Čes­ký­mi Budě­jo­vi­ce­mi se oče­ká­val těž­ký zápas, naše sesta­va na ten­to zápas byla Hlo­žek, Rel­jič, Šeterle, […]

3. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Tur­naj A 1.Janouš Marek 6 (z 9), 2.-3.Langmajer Jan a Lang­ma­je­ro­vá Jana 5 (ze 6), 4.Mametev Artem 4,5 (z 9), 5.Šťastný Josef 4,5 (z 9), 6.Šťastný Jiří 3 (z 9), 7.Mastný The­o­dor 2 (z 6), 8.Folková Mar­ké­ta 0 (ze 6). http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Tur­naj B 1.Kopčil Jakub 8,5 (z 10), 2.Les Jiří 7 (z 12), 3.Novák Ondřej 6 (z 8), 4.Mastný Leo­nard 3 (ze 7), 5.Pšenák Michael […]

Vánoční bleskový turnaj ŠK64

Bude se konat v našem plzeň­ském hote­lu LIONS posled­ní před­vá­noč­ní úte­rý 18. 12. 2018 od 17,30 h., sys­tém a tem­po hry bude určen při zahá­je­ní pod­le počtu účast­ní­ků. Účast všich­ni zájem­ci, bude se hrát i o ceny, star­tov­né hrá­či ŠK 64 Plzeň pla­tit nebu­dou, ostat­ní 50 Kč. Srdeč­ně zvu a těším se na boha­tou účast!!

O krále Šumavy

V sobo­tu 22. 12. 2018 pro­běh­ne v Soko­lov­ně v Kla­to­vech tur­naj pro mlá­dež O krá­le Šuma­vy. Spo­lupo­řa­da­te­lem tur­na­je je i náš Šacho­vý klub 64 Plzeň. Bude se hrát v kate­go­ri­ích H7, D7 (2011 a mlad­ší), H9, D9 (2009 a 2010), H11, D11 (2007 a 2008) a H13, D13 (2005 a 2006). Kate­go­rie budou hrát samo­stat­ně (tj. 4 tur­na­je) a vítě­zo­vé kate­go­rií zís­ká­va­jí pohár Král (Krá­lov­na) Šuma­vy. Sys­tém hry švý­car­ský na 7 kol, […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 11, 4.12.2018 1.Janouš Marek 6, 2.Palková Kate­ři­na 5,5, 3.Herejk Petr 4,5, 4.Bechynský Jan 4, 5.Langmajer Jan 3, 6.Šťastný Josef 2,5, 7.Mametev Artem 1,5, 8.Lorenc David 1. http://chess-results.com/tnr397726.aspx?lan=5