Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor 3.kolo ŠK Tachov – ŠK 64 Plzeň A 3 : 5 (Kle­ment 0,5, Herejk 1, Bechyn­ský 1, Nový 1, Macha­lík 0,5, Hrd­lič­ka 0, Šeter­le 0,5, Janouš 0,5) V osla­be­né sesta­vě neče­ka­né a cen­né vítěz­ství. Vše odstar­to­va­lo vítěz­ství Hon­zy Bechyn­ské­ho čer­ný­mi nad ratingo­vě sil­něj­ším sou­pe­řem, pak v pre­mi­é­ro­vém vystou­pe­ní za náš klub remi­zo­val Marek Macha­lík a v par­tii s něko­li­ka změ­na­mi mate­ri­ál­ní­ho poměru […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 8, 13.11.2018 1.Bechynský Jan 12,5, 2.Herejk Petr 12, 3.Janouš Marek 8,5, 4.Šeterle Matěj 6,5, 5.Lorenc David 5,5, 6.Langmajer Jan 5,5, 7.Hrdlička Vác­lav 3,5, 8.Mametev Artem 2 http://chess-results.com/tnr392230.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 9, 20.11.2018 (hrá­no čtyř­ko­lo­vě): 1.Herejk Petr 11, 2.Langmajer Jan 6,5, 3., 3.Šeterle Matěj 5, 4.Mametev Artem 1,5 http://chess-results.com/tnr393994.aspx?lan=5

Bronzová Denisa

Člen­ka ŠK 64 Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá vybo­jo­va­la na Mis­trov­ství Čech mezi dív­ka­mi do 8 let v Mos­tě díky výhře v posled­ním devá­tém kole zis­kem 5 bodů skvě­lé tře­tí mís­to a zís­ka­la bron­zo­vou medai­li! Vel­ká gra­tu­la­ce! V tur­na­ji chlap­ců se umís­ti­la na koneč­ném 12.místě a do rapi­do­vé­ho národ­ní­ho elo při­psa­la 8 bodů. Její sest­ra Micha­e­la Mare­šo­vá se na stej­ném mís­tě zúčast­ni­la dopro­vod­né­ho open tur­na­je. Dlouho […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 3.kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Tachov B 3 : 5 (Bechyn­ský 0,5, Lorenc 0,5, Málek 0, Mál­ko­vá 0, Šeter­le 0, Lang­ma­jer 0, Janouš 1, Lang­ma­je­ro­vá 1) Regi­o­náíl­ní pře­bor sku­pi­na B – 3.kolo ŠK 64 Plzeň D – Heř­Nýř E 3,5 : 1,5 (Hrd­lič­ka 1, Šťast­ný Jo.1, Šťast­ný Ji.0,5, Šiml 1, Mame­tev 0)

Markova jízda

Tur­na­je v rapid šachu PILSNER URQUELL OPEN 2018 v repre­zen­tač­ním kout­ku Plzeň­ské­ho pivo­va­ru se zúčast­ni­li také tři hrá­či z naše­ho klu­bu. Všich­ni ode­hrá­li tur­naj v plu­so­vých čís­lech a na mezi­ná­rod­ním i čes­kém ratingu si polep­ší. Feno­me­nál­ní­ho výsled­ku dosá­hl Marek Janouš, kte­rý jako 66. nasa­ze­ný obsa­dil s 5 body fan­tas­tic­ké 26. mís­to! O tom, že to od Mar­ka byla sku­teč­ně jíz­da, svěd­čí i to, že všech 5 výher zaznamenal […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 2

Tur­naj mlad­ších 1. (1. v kate­go­rii H10) Blud­ský Hynek 5,5 (+89 bodů do čes­ké­ho rapi­do­vé­ho ela), 5.(5.H10) Málek Alex 4,5 (+45), 7. (7.H10) Blud­ský Vít 4 (+23), 11.(1.D10) Ste­pa­nyshyn Kate­ry­na (+36) 3,5, 12. (2.D8) Mare­šo­vá Deni­sa 3,5 (-4), 18.(3.H8) Steh­lík Rudolf (-49). Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results. Tur­naj star­ších 1. (1.H12) Janouš Marek 6,5 (+26), 3. (2.H14) Langmajer […]

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Sku­pi­na A 1.-2.Lang­ma­jer Jan a Lang­ma­je­ro­vá Jana 5/6., 3.Janouš Marek 3,5/6, 4.-5.Mame­tev Artem a Šťast­ný Josef 3/6, 6.Šťast­ný Jiří 2,5/6, 7.Mastný The­o­dor 2/6, 8.Folková Mar­ké­ta 0/6. http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Sku­pi­na B 1.Kopčil Jakub 5,5/7, 2.Les Jiří 5/8, 3.Mastný Leo­nard 4/7, 4.Novák Ondřej 3/4, 5.Pšenák Micha­el 1,5/4, 6.Plic Edu­ard 1/5, 7.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 1/7, 8.Trh­lík Samu­el 0/0. http://chess-results.com/tnr392004.aspx?lan=5 Sku­pi­na C 1.Kopčil […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 7, 6.11.2018 1.Herejk Petr 13, 2.Palková Kate­ři­na 12, 3.Bechynský Jan 10,5, 4.Janouš Marek 8,5, 5.Langmajer Jan 5, 6.Šeterle Matěj 4,5, 7.Kresl Filip 2, 8.Mametev Artem 0,5. http://chess-results.com/tnr390539.aspx?lan=5  

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor 2, 2.kolo Kaz­ně­jov - ŠK 64 Plzeň B 3 : 5 (Herejk 0,5, Bechyn­ský 1, Hrd­lič­ka 0, Trej­bal 0,5, Šeter­le 1, Lang­ma­jer 1, Janouš 1, Šťast­ný Jo.0) Regi­o­nál­ní pře­bor A, 2.kolo Čer­ve­né Poří­čí – ŠK 64 Plzeň E 4 : 1 (Šafá­řo­vá M.0, Novák O. 0, Šafá­řo­vá A.M. 0, Novák M.0, Urbá­nek T.1) Regi­o­nál­ní pře­bor B, 2.kolo […]

Pozlacený Harrachov

Týden v Harra­cho­vě na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že byl krás­ný. Pod­zim obar­vil okol­ní lesy do zla­to­va, naše výpra­va si ješ­tě k tomu jed­no zla­to odvez­la domů! To dosta­la při závě­reč­ném cere­mo­ni­á­lu na krk Adri­a­na Mál­ko­vá, kte­rá vyhrá­la Mis­trov­ství Čech v kate­go­rii děv­čat do 16! Vybo­jo­va­la 4,5 bodu, cel­ko­vě v tur­na­ji obsa­di­la 36.místo (nasa­ze­na jako č.44) a mezi děv­ča­ty vyhrá­la s půl­bo­do­vým násko­kem. Její […]