Letní šachový tábor Hřebečníky 2021

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2001, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 31. 7. – 7. 8. 2021. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce v příloze.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 2

10. 5. 2021 od 19:00 Výsled­ky: 1.Šeter­le Matěj 6, 2.Váňa Jan 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Blud­ský Vít 4, 5.Suchý Mar­tin 4, 6.Rybáček Mar­tin 4, 7.Blud­ský Hynek 4, 8.Mame­tev Artem 3,5, 9.Mores Anto­nín 3,5, 10.Mach Jan 1,5, 11.Tomek Jakub 1,5, 12.Tomek Daniel 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/zpRsTd54

Nedělní turnaje na Lichess (3)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 3 onli­ne na lichess.org 9. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 2.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 6,5, 3.Hodl Voj­těch (KrBoV) 4, 4.Les Jiří (Jiri_Les), 5.Plic Edu­ard (Plice_13)‚ 6.Mores Anto­nín (tonda08) 3, 7.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 3, 8.Houš­ka Filip (Filip_Houska11) 2, 9.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2. Dal­ší Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 4 se koná opět v nedě­li 16. 5. 2021 dopo­led­ne od 9:00, a to na https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE. Urče­no pro hrá­če ŠK […]

Online přednášky KM ŠSPK

Komi­se mlá­de­že pro vás při­pra­vi­la onli­ne pra­vi­del­né šacho­vé před­náš­ky, kte­ré budou pro­bí­hat kaž­dou ST od 18 hodin na Sky­pe (a to až do pro­sin­ce, samo­zřej­mě mimo prázd­ni­ny). Teď to hlav­ní: před­náš­ky pove­dou zku­še­ní vel­mistři, mezi­ná­rod­ní mistři a dal­ší uzná­va­ní tre­né­ři. Před­náš­ky jsou urče­né pře­de­vším pro děti, ale vítá­me i dospě­lé! Veš­ke­ré infor­ma­ce nalez­ne­te v pří­lo­ze a také na kraj­ských stránkách, […]

Online KP družstev starších žáků

8. 5. 2021, Lichess Fan­tas­tic­ký sou­boj o prv­ní mís­to mezi naším A-druž­stvem a Áčkem Kla­tov od prv­ní­ho do posled­ní­ho kola byl k vidě­ní v Kraj­ském pře­bo­ru onli­ne druž­stev star­ších žáků. V koneč­ném souč­tu se o jeden jedi­ný bod z vítěz­ství rado­va­li hrá­či z Kla­tov, ale všem našim repre­zen­tan­tům v Áčku pat­ří (v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Hon­za Lang­ma­jer, Hynek Blud­ský, Míša Mare­šo­vá a Víťa Blud­ský) vel­ká pochvala […]

Školení trenérů 3. třídy

JŠS a TMK ŠSČR pořá­da­jí ško­le­ní tre­né­rů 3. tří­dy, prv­ní část pro­běh­ne 15. a 16. květ­na onli­ne pod vede­ním IM Davi­da Kaňov­ské­ho a 2. část o víken­du 22. a 23. květ­na ve Vrá­ži u Pís­ku. Více infor­ma­cí v příloze.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 1

3. 5. 2021 od 19:00 Výsled­ky: 1.Mame­tev Artem 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5, 3.Kia­rasch Kia­ni 4,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 5.sei­lram 4,5, 6.Blud­ský Hynek 4,5, 7.Váňa Jan 4, 8.Herejk Petr 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Lorenc David 3,5, 11.Rybáčková Lucie 3,5, 12.Rybáček Mar­tin 3,5, 13.Mores Anto­nín 3,5, 14.Hrdina Jan 3, 15.Bernt The­o­dor 3, 16.Suchý Mar­tin 3, 17.Tomek Jakub 2, 18.Mach Jan 2, 19.Suchý David 1,5, 20.Hedrych­o­vá Tere­za 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/RptHrQBB

Nedělní turnaje na Lichess (2)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 2 onli­ne na lichess.org 2. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/1HYxKzLV 1.Janouš Marek (Janous_Marek) 6, 2.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 5,5, 3.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 5, 4.Šeter­le Matěj (Mate­o­E­gr­son) 4, 5.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 4, 6.Moj­dl David (Uhhhhhhhhh) 3, 7.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 2,5, 8.Mores Anto­nín (tonda08) 2,5, 9.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 2, 10.Houš­ka Filip (Filip_Houska11) 0,5. Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 2 onli­ne na lichess.org 2. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/ULnxztaM 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6, 2.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5,5, 3.Trh­lík […]

Online KP družstev mladších žáků

1. 5. 2021, Lichess Na letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků naše A-druž­stvo obsa­di­lo za nedo­stiž­ný­mi Kla­to­vy výbor­né 2. mís­to! Druž­stvo ŠK 64 Plzeň A v sesta­vě Blud­ský Hynek, Blud­ský Vít, Jan­čík Voj­těch, Mare­šo­vá Deni­sa, Mach Jan, Hof­f­mann Jiří poda­lo vyrov­na­ný výkon, všich­ni zaslou­ží pochva­lu za výbor­nou repre­zen­ta­ci klu­bu. A ješ­tě navíc Deni­sa Mare­šo­vá a Hon­za Mach vybo­jo­va­li vel­mi cen­ná vítěz­ství na […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 4

26. 4. 2021 od 19:00 1.Herejk Petr 6, 2.Lang­ma­jer Jan 5, 3.Mame­tev Artem 5, 4.mart­vy­to 4,5, 5.Blud­ský Hynek 4,5, 6.Šeter­le Matěj 4,5, 7.Váňa Jan 4, 8.Bernt Theo 4, 9.Mach Jan 4, 10.Suchý David 3,5, 11.Hrdina Jan 3, 12.Suchý Mar­tin 3, 13.Suchá Eliš­ka 3, 14.Blud­ský Vít 3, 15.Mores Anto­nín 2,5, 16.Steh­lík Mar­tin 2, 17.Steh­lík Rudolf 1, 18.Hen­drych­o­vá Tere­za 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/Bo4gjjl1

Nedělní turnaje na Lichess (1)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 1 onli­ne na lichess.org 25. 4. 2021, https://lichess.org/swiss/22IGBgp3 1.Janouš Marek (Janous_Marek) 5, 2.kama­radloi 5, 3.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 4,5, 4.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 4,5, 5.Les Jiří (Jiri_Les) 4,5, 6.Šeter­le Matej (Mate­o­E­gr­son) 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la (Mi05sa) 4, 8.Plic Edu­ard (Plice_13) 4, 9.Mach Jan (johny­mach) 4, 10.Hodl Voj­těch (KrBoV) 3, 11.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 3, 12.Mare­šo­vá Deni­sa (De11niska) 2,5, 13.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 2, 14.Tomek Jakub (MarT­Twix) 1,5, 15.Kuchta Ště­pán (Ste­­pan-Kuchta) 1. Tur­naj zopa­ku­je­me i tuto […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 3

19. 4. 2021 od 19:00 1.Šeter­le Matěj 6, 2.Herejk Petr 5, 3.Blud­ský Vít 5, 4.Patrik_de_Smrt 4,5, 5.Suchý Mar­tin 4, 6.Mach Jan 4, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 8.Blud­ský Hynek 4. 9.Bechyn­ský Jan 3,5, 10.Hrdina Jan 3,5, 11.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, 12.Mores Anto­nín 3, 13.Steh­lík Mar­tin 3, 14.Suchá Eliš­ka 2,5, 15.Suchý David 2,5, 16.Bernt Theo 2,5, 17.Steh­lík Rudolf 2, 18.Hen­drych­o­vá Tere­za 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/4PoAWngI

Bleskový turnaj KM ŠSPK 1

nedě­le 18. 4. 2021 17:00 Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 3.Lang­ma­jer Jan 10, 4.Šeter­le Matěj 10, 5.Blud­ský Vít 9, 7.Mame­tev Artem 7,5, 13.Moj­dl David 6,5, 15.Blud­ský Hynek 6, 17.Jan­čík Voj­těch 6, 19.Mach Jan 6, 26.Kuchta Ště­pán 2. Kom­plet­ní výsled­ky https://lichess.org/swiss/Lkdcxeap