Na úvod sedm bodů

1.liga mlá­de­že, sku­pi­na B, 10. – 11. 10. 2020 1.kolo Hned na úvod nás čeka­ly Říča­ny B s nej­sil­něj­ší sou­piskou v sou­tě­ži. Za nás nastou­pi­li Marek Janouš, Hon­za Lang­ma­jer, Adri­a­na Mál­ko­vá, Artem Mame­tev, Hynek Blud­ský a Víťa Blud­ský. Na všech šachov­ni­cích se bojo­va­lo až do tře­tí hodi­ny hry. Pak ale v lep­ší pozi­ci Víťa mís­to výmě­ny dam se zjev­nou výho­dou si […]

Členská schůze ŠK 64 Plzeň

Výtah z Usne­se­ní: Člen­ská schůze Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň schvá­li­la zprá­vu o čin­nos­ti ŠK 64 Plzeň za rok 2019, Výroč­ní zprá­vu ŠK 64 Plzeň za rok 2019 a vyslo­vi­la podě­ko­vá­ní všem hrá­čům za skvě­lou repre­zen­ta­ci klu­bu v roce 2019. Dále schvá­li­la zprá­vu o hos­po­da­ře­ní ŠK 64 Plzeň za rok 2019, zprá­vu revi­zo­ra ŠK 64 Plzeň Mila­na Mál­ka, změ­nu síd­la klu­bu (nově: […]

Nové ELO FIDE k 1. 10. 2020

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 10. 2020 1.Herejk Petr 2186 (0), 2.Palková Kate­ři­na 2035 (0), 3.Randa Miroslav 2028 (0), 4.Nový Daniel 1978 (0), 5.Bechynský Jan 1972 (+17), 6.Machalík Marek 1910 (0), 7.Janouš Marek 1897 (+26), 8.Šeterle Matěj 1848 (+103), 9.Lorenc David 1718 (-54), 10.Langmajer Jan 1706 (-10), 11.Málek Milan 1667 (0), 12.Hrdlička Vác­lav 1666 (0), 13.Špačková Mar­ti­na 1629 […]

Nové ELO ČR k 1. 10. 2020

Pořa­dí ELO ČR k 1. 10. 2020 (roz­díl k 5. 1. 2020) 1.Herejk Petr 2165 (0), 2.Palková Kate­ři­na 1994 (0), 3.Randa Miroslav 1981 (0), 4.Bechynský Jan 1976 (+6), 5.Nový Daniel 1976 (0), 6.Janouš Marek 1953 (-27), 7.Machalík Marek 1913 (0), 8.Šeterle Matěj 1841 (+78), 9.Lorenc David 1765 (-46), 10.Špačková Mar­ti­na 1708 (0), 11.Trejbal Jan 1689 (0), 12.Langmajer Jan 1685 (-25), 13.Málek […]

Tréninkový kemp

Hře­beč­ní­ky 25.–28.9.2020 Tré­nin­ko­vý kemp za pří­tom­nos­ti těch­to účast­ní­ků: Herejk Petr, Lorenc David, Hrd­lič­ka Vác­lav, Nový Daniel5.Nová Micha­e­la, Jan­čík Voj­těch, Jan­čík Mar­tin, Jan­čík Matěj, Hodl Voj­těch, Mame­tev Artem , Lang­ma­jer Jan, Mores Anto­nín, Bouda Ondřej, Kuchyn­ko­vá Jana, Blud­ský Hynek a Blud­ský Vít pro­bě­hl bez pro­blé­mů, pro­běh­lo 8 hodin tré­nin­ků, něko­lik tur­na­jů, hrá­ly se des­ko­vé hry a usku­teč­nil se také […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň — září 3, 3a

Výsled­ky září 3: 1.Petr Herejk 3, 2.Hynek Blud­ský 2, 3.Antonín Mores 2, 4.Jakub Ježek 1, 5.Matěj Šeter­le 1, 6.Bludský Vít 0. Podrob­ně na https://lichess.org/swiss/4tcZ12IW. Výsled­ky září 3a: Výsled­ky: 1.Hynek Blud­ský 4, 2.Petr Herejk 4, 3.Matěj Šeter­le 3,5, 4.Vít Blud­ský 2,5, 5.Antonín Mores 1. Podrob­ně na https://lichess.org/swiss/AYgUAiM3.

Pozvánka na členskou schůzi ŠK 64 Plzeň

Dovol­te mi, abych Vás všech­ny co nej­sr­deč­ně­ji pozval na člen­skou schůzi Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň. Ter­mín: úte­rý 6. 10. 2020 od 17,00 hod. Mís­to koná­ní: klu­bov­na v sute­ré­nu Hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň Prá­vo účas­ti: čle­no­vé ŠK 64 Plzeň a rodi­če čle­nů mlad­ších 18 let (s hla­sem porad­ním) Pro­gram schůze: 1) zprá­va o čin­nos­ti ŠK 64 Plzeň v roce 2019 2) zprá­va […]

Hrajeme spolu

Rado­by­či­ce, 20. 9. 2020 mlad­ší: 6.Marešová Deni­sa 4,5, 14.Jančík Voj­těch 3,5 (dále viz http://chess-results.com/tnr535522.aspx) star­ší: 3.Artem Mame­tev 5,5, 9.Marešová Micha­e­la 4, 12.Plic Edu­ard 4 (dále viz http://chess-results.com/tnr535521.aspx)