Nové ELO ČR k 5. 9. 2019

Pořa­dí ELO ČR k 5. 9. 2019 (roz­díl k 5. 5. 2019) 1. Herejk Petr 2154 (0), 2. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2015 (0), 3. Hlo­žek David 1983 (+101), 4. Ran­da Miroslav 1965 (0), 5. Bechyn­ský Jan 1961 (-9), 6. Lorenc David 1834 (0), 7. Janouš Marek 1812 (-34), 8. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1702 (-51), 9. Trej­bal Jan 1679 (0), 10. Šeter­le Matěj 1674 (0), 11. Hrd­lič­ka […]

Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 9. 2019

Pořa­dí ELO ČR v rapid šachu k 1. 9. 2019 (roz­díl k 1. 5. 2019) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1990 (+7), 4.Bechynský Jan 1905 (0), 5.Janouš Marek 1847 (+144), 6.Hložek David 1841 (-2), 7.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 8.Lorenc David 1726 (0), 9.Málek Milan 1682 (0), 10.Hrdlička Vác­lav 1681 (-4), 11.Langmajer Jan 1654 (-102), 12.Šeterle Matěj 1639 (+11), 13.Málková […]

Nové ELO FIDE k 1. 9. 2019

Pořa­dí ELO FIDE k 1.  9.  2019 (roz­díl k 1. 5. 2019) 1.Herejk Petr 2180 (0), 2.Palková Kate­ři­na 2041 (0), 3.Randa Miroslav 2013 (0), 4.Hložek David 1975 (+74), 5.Bechynský Jan 1928 (-1), 6.Janouš Marek 1818 (+41), 7.Lorenc David 1778 (0), 8.Hrdlička Vác­lav 1673 (0), 9.Málek Milan 1667 (0), 10.Šeterle Matěj 1649 (0), 11.Špačková Mar­ti­na 1629 (-59), 12.Langmajer Jan 1615 […]

Tréninky ve školním roce 2019/2020

Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um tré­nin­ky budou pro­bí­hat stej­ně jako v loň­ském roce kaž­dé pon­dě­lí od 14 do 17,45 h. 14 – 15 – krou­žek pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé 15 – 16 – šacho­vé tré­nin­ky pokro­či­lých Sku­pi­na pokro­či­lí mlad­ší – do výbě­ru této sku­pi­ny jsou zařa­ze­ni: Hadin­ger Jan, Hen­drych­o­vá Tere­za, Hof­f­mann Jan, Hof­f­mann Jiří, Jan­čík Voj­těch, Kasl David, Musil Voj­těch, […]

Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň 2019

Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň pro­běh­ne v ter­mí­nu Pá 27. 9. – Ne 29. 9. 2019 v Rekre­ač­ním stře­dis­ku Máj, Peklo 393, 331 01 Pla­sy, http://www.rekreace-maj.haul.cz/. Zúčast­nit se mohou čle­no­vé a pří­z­niv­ci ŠK 64 Plzeň a tré­nin­ko­vých sku­pin bez ohle­du na výkon­nost a věk – hrá­či do 12 let v dopro­vo­du rodi­čů, vhod­né i jako víken­do­vý rodin­ný pobyt. Cena za uby­to­vá­ní a stra­vu (od veče­ře 27.9. do obě­da […]

Festival PLZEŇ 2019

Open tur­naj Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek Pokru­pa, kte­rý vyhrál zis­kem 5,5 bodů. Stej­ný počet bodů uhrál i dru­hý Jonáš Eret. Pět bodů vybo­jo­va­li tře­tí Jonáš Eret, čtvr­tý Zde­něk Hába a pátý Ukra­ji­nec Ihor […]

Mistrovství Evropské unie mládeže 2019

Hned troj­ná­sob­né zastou­pe­ní hrá­čů naše­ho klu­bu jsme měli na Mis­trov­ství Evrop­ské unie 2019, kte­ré se kona­lo před­po­sled­ní srp­no­vý víkend v kou­tech nad Des­nou. V kate­go­rii do 14 let hrál Marek Janouš (ačko­li pat­ří stá­le do kate­go­rie 12letých), uhrál v koneč­ném hod­no­ce­ní 4,5 bodu a obsa­dil 16. mís­to (vzhle­dem k tomu, že byl nasa­zen s č.15, potvr­dil své nasa­ze­ní – do elo fide […]

Marek Janouš na Mistrovství Evropy

Hned dvě mis­trov­ství Evro­py absol­vo­val v posled­ním měsí­ci Marek Janouš. Nej­pr­ve byl čle­nem repre­zen­tač­ní­ho druž­stva ČR A na Mis­trov­ství Evro­py druž­stev mlá­de­že do 12 let, kte­ré vybo­jo­va­lo skvě­lé 5. mís­to. Marek ode­hrál čty­ři par­tie, ale nastu­po­val k nim bohu­žel s nachla­ze­ním, tak­že nako­nec z toho byl jedi­ný půl­bod. I tak ale skvě­lé zku­še­nos­ti! Na začát­ku srp­na pak Marek odces­to­val do Bra­ti­sla­vy na […]

Šachový tábor 2019 — pátek

Den 7. — pátek 9. 8. 2019 Tré­nin­ky — tur­na­je v rapid šachu — noč­ní bojov­ka Pátek byl ve zna­me­ní tur­na­jů v rapid šachu. Na kon­ci dne byla pro nej­star­ší účast­ní­ky při­pra­ve­na noč­ní stez­ka odva­hy. Tur­naj A — http://chess-results.com/tnr461971.aspx?lan=5 Tur­naj B — http://chess-results.com/tnr462025.aspx?lan=5 Tur­naj C — http://chess-results.com/tnr461970.aspx?lan=5 Tur­naj D — http://chess-results.com/tnr461963.aspx?lan=5 Tur­naj E — http://chess-results.com/tnr461969.aspx?lan=5 Tur­naj F — http://chess-results.com/tnr461972.aspx?lan=5 […]