Šachový festival Plzeň 2022

21. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­val­ku pro­běh­ne 20. - 27. 8. 2022 v plzeň­ském Par­ko­ho­te­lu. Sou­čás­tí budou násle­du­jí­cí tur­na­je: Cal­li­di­tas OPEN - 20.-27. 8. 2022 hlav­ní mezi­ná­rod­ní tur­naj, hra­ný záro­veň jako KP jed­not­liv­ců PRO­di­a­mant OPEN - 26. 8. 2022 tur­naj mlá­de­že Parkho­tel OPEN - 21. 8. 2022 bles­ko­vý tur­naj, hra­ný záro­veň jako KP jed­not­liv­ců v bles­ko­vém šachu Podrob­nos­ti v pří­lo­ze a na strán­kách fes­ti­va­lu - https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.

Šachový tábor 2022 - sobota

Den 8. - sobo­ta 6. 8. 2022 Vyhlá­še­ní Zla­té­ho krá­le - odjezd domů Super­hr­di­nou pát­ku se stal za výko­ny v šacho­vém tur­na­ji Makar Hocha­rov. Pak už při­šlo na řadu posled­ní povy­šo­vá­ní a vyhlá­še­ní celo­tá­bo­ro­vé sou­tě­že. Abso­lut­ním vítě­zem se stal Ondřej Čtvr­teč­ka, kte­rý si tak mohl na hla­vu nasa­dit zla­tou koru­nu. Na dru­hém mís­tě skon­či­la Míša Mare­šo­vá, před tře­tí Annou […]

Šachový tábor 2022 - pátek

Den 7. - pátek 5. 8. 2022 Hlav­ní tábo­ro­vé tur­na­je - ping-pon­g/a­qua-pong - taj­ný úkol - dis­ko­té­ka Titul super­hr­di­ny za čtvr­tek zís­kal za spor­tov­ní výko­ny Jir­ka Les. Hned po sní­da­ni zača­ly hlav­ní tábo­ro­vé tur­na­je, kte­ré po dohrá­ní ply­nu­le pře­šly do tur­na­jů v ping-pon­­gu a aqua­pon­gu. Po večerři se všich­ni sešli v pár­ty sta­nu a po před­tan­če­ní od umě­lec­ké sku­pi­ny násle­do­va­ly pre­zen­ta­ce taj­né­ho úko­lu. Po nich už […]

Šachový tábor 2022 - čtvrtek

Den 6. - čtvr­tek 4. 8. 2022 Tré­nin­ky - atle­tic­ké odpo­led­ne - simultánky/večerní kvíz Super­hr­din­kou za stře­du byla vyhlá­še­na Micha­e­la Mare­šo­vá. Po dopo­led­ních tré­nin­cích a obě­dě bylo při­pra­ve­no spor­tov­ní odpo­led­ne s mno­ha nový­mi dis­ci­plí­na­mi. Děti si moh­ly vyzkou­šet napří­klad lukostřel­bu, horo­le­zec­kou stě­nu nebo slac­kli­ne. Večer pat­řil opět šachům, kdy se utka­li zástup­ci druž­stev v simul­tán­kách pro­ti vedou­cím. Ti co nehrá­li si […]

Šachový tábor 2022 - středa

Den 5. - stře­da 3. 8. 2022 Tré­nin­ky - hle­dá­ní pokla­du - fyzi­kál­ní večer - noč­ní hra Na ran­ním nástu­pu byl vyhlá­šen Mar­tin Drob­ný jako úter­ní super­hr­di­na. Po dopo­led­ních tré­nin­cích a poled­ní pau­ze násle­do­va­lo hle­dá­ní pokla­du, kte­rý se nako­nec stal kořis­tí čer­ve­ných. Den zakon­či­ly fyzi­kál­ní poku­sy s teku­tým dusí­kem a ter­moka­me­rou. Ti star­ší si před večer­kou ješ­tě vyzkou­še­li odva­hu na noč­ní bojovce. […]

Šachový tábor 2022 - úterý

Den 4. - úte­rý 2. 8. 2022 Tré­nin­ky - olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů - komen­to­vá­ní spor­tov­ních zápa­sů - auto­gra­mi­á­da super­hr­di­nů Na nástu­pu v zamra­če­ném úter­ním ránu byla vyhlá­še­na super­hr­din­ka pon­dě­lí - Míša Šedá. Dopo­led­ne pro­běh­ly tré­nin­ky a po poled­ní pau­ze se týmy utka­ly v oblí­be­né Olym­pi­á­dě dušev­ních spor­tů. Večer­ní pro­gram zahá­ji­lo komen­to­vá­ní spor­tov­ní­ho pře­no­su a násle­do­va­la auto­gra­mi­á­da super­hr­di­nů, kdy děti muse­li odha­lit, kteří […]

Šachový tábor 2022 - pondělí

Den 3. - pon­dě­lí 1. 8. 2022 Tré­nin­ky - spor­tov­ní odpo­led­ne - Fische­ro­vo šachy/lodě Pon­děl­ní pro­gram byl zahá­jen roz­cvič­kou a vyhlá­še­ním neděl­ní­ho super­hr­di­ny. Tím se stal Hon­za Lang­ma­jer. Po dopo­led­ních tré­nin­cích násle­do­va­lo spor­tov­ní odpo­led­ne. Týmy se utka­ly ve fot­ba­le, pře­ha­zo­va­né a peta­nque. I přes krát­kou pře­stáv­ku, způ­so­be­nou deš­těm a ztrá­tou míče, se vše poved­lo dohrát do veče­ře. Po veče­ři sehrá­li šachis­té tur­naj ve […]

Šachový tábor 2022 - neděle

Den 2. - nedě­le 31. 7. 2022 Tré­nin­ky - roz­ho­do­va­cí hra - úni­ko­vá hra Po oblí­be­né ran­ní roz­cvič­ce se k tre­né­rům po návra­tu z Par­du­bic­ké­ho tur­na­je při­po­jil Mar­tin Kopři­va. Dopo­led­ní tré­nin­ky tak moh­ly pro­běh­nout v plném tre­nér­ském slo­že­ní. Odpo­led­ne bylo věno­vá­no roz­ho­do­va­cí hře v blíz­kém lese, nej­ú­spěš­něj­ší byla nako­nec dvo­ji­ce Amá­lie Urvál­ko­vá - Filip Čer­mák. Při večer­ním nástu­pu týmy před­sta­vi­ly své vlaj­ky a poté […]

Šachový tábor 2022 - sobota

Den 1. - sobo­ta 30. 7. 2022 Pří­jezd - roz­dě­le­ní do druž­stev - názvy druž­stev - bles­ko­vý turnaj/městečko Paler­mo Po roce jsme se opět všich­ni sešli na obvyk­lém mís­tě v Hře­beč­ní­kách. Po uby­to­vá­ní jsme se na úvod­ním nástu­pu roz­lo­so­va­li do druž­stev a dozvě­dě­li se téma letoš­ní­ho tábo­ra - Super­hr­di­no­vé. Úvod­ní den kvů­li lehce deš­ti­vé­mu poča­sí pro­bě­hl bez šta­fet a po veče­ři proběhl […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.72, Plzeň 14. 6. 2022 1.Herejk Petr 5, 2.Lang­ma­jer Jan 4, 3.Mame­tev Artem 3, 4.Hon­cha­rov Makar 2, 5.Laier Jan 1, 6.Urvál­ko­vá Tere­za 0. http://chess-results.com/tnr648254.aspx?lan=5 Pro letoš­ní sezó­nu to by posled­ní úter­ní bles­ko­vý tur­naj, pokra­čo­vat bude­me zase až v září! 

Prague International Chess Festival 2022

Pra­ha 8. – 17. 6. 2022 V Open tur­na­ji úspěš­ně boju­je také Marek Janouš. Po sed­mi kolech je se 4 body na prů­běž­ném 105. mís­tě, cen­ná je jeho remí­za s IM Kul­hán­kem. V rapid tur­na­ji 13. 6. 2022 si zahrál Robert Vác­la­vík, vybo­jo­val 2 body a obsa­dil 81. mís­to. Výsled­ky OPEN - http://chess-results.com/tnr645719.aspx Rapid - http://chess-results.com/tnr645724.aspx?lan=5

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků

10. – 12. 6. 2022, Jih­la­va Hned 14 dní po fan­tas­tic­kém pátém mís­tě na MČR druž­stev star­ších žáků v Chru­di­mi měl náš klub žha­vé želíz­ko v ohni na dal­ší pres­tiž­ní sou­tě­ži – Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. Výpra­va do Jih­la­vy číta­la 11 čle­nů, hrá­či Hynek Blud­ský (1.šachovnice), Vít Blud­ský (2.), Makar Hon­cha­rov (3.), Voj­těch Jan­čík (4.), Deni­sa Mare­šo­vá  (5.) a Jiří Hoffmann […]