Letní šachový tábor Hřebečníky 2022

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2022, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 30. 7. – 6. 8. 2022. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce na strán­ce https://www.sk64.cz/tabor/ a v příloze.

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 6. turnaj

Nepo­muk 14. 5. 2022 Šes­té­ho závě­reč­né­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku 14. 5. 2022 se zúčast­ni­la skrom­něj­ší výpra­va hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji mlad­ších potvr­dil Makar Hon­cha­rov svo­ji str­mě stou­pa­jí­cí výko­nost a zis­kem 6,5 bodu celý tur­naj vyhrál, samo­zřej­mě vyhrál i kate­go­rii chlap­ců do 10 let). Do prv­ní desít­ky cel­ko­vě a na 5.místo v H8 se zis­kem 4 bodů dostal Vác­lav Kou­tec­ký, stejný […]

Přebor Prahy družstev škol

Pra­ha 12. 5. 2022 I na pře­bo­ru Pra­hy škol­ních druž­stev měl náš klub troj­ná­sob­né zastou­pe­ní II. stu­peň: 2.Gymnázium Ch.Dopplera 22 (Blud­ský Hynek 5,5 ze 7 – per­fo 1693, elor +29, Blud­ský Vít 5 ze 7, +1 , per­fo 1481) – druž­stvo postou­pi­lo do repub­li­ko­vé­ho finá­le!!, 11.ZŠ Jílov­ská 14 (Mach Jan 4 ze 7, per­fo 1128) Výsled­ky - http://chess-results.com/tnr636043.aspx?lan=5

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.67, Plzeň 10. 5. 2022 1.Herejk Petr 5,5, 2.Veličkov Domi­nik 5, 3.Honcharov Makar 4, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Laier Jan 2, 6.Staněk Pavel 1, 7.Dyrhon Tomáš 0. http://chess-results.com/tnr636498.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 2

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - kvě­ten 2 9. 5. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/hWyCphTc 1.Veličkov Domi­nik 7, 2.Herejk Petr 5,5. 3.Bludský Hynek 5, 4.Bludský Vít 4,5, 5.Václavík Robert 3, 6.Tirb Ale­xej 2, 7.Tomek Jakub 1, 8.Kotrc Lukáš 1, 9.Mach Jan 0.

Tři zlaté z Krajského přeboru mládeže

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že, Nepo­muk 7. – 8. 5. 2022 Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 16 let – nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ský tur­naj mládeže–jednotlivců o postup na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že – se konal pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu ve dnech 7. - 8. 5. 2022 v Nepo­mu­ku. Hrá­ly se 4 tur­na­je: HD16 pro hrá­če nar. 2007 a 2008, HD14 r. 2009 a 2010, HD12 r. 2011 a 2012 […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.66, Plzeň 3. 5. 2022 1.Herejk Petr 5,5, 2.Honcharov Makar 4,5, 3.Staněk Pavel 2, 4.Urválková Tere­za 0. http://chess-results.com/tnr634229.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 1

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - kvě­ten 1 2. 5. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/xqgPF5EQ 1.Herejk Petr 7, 2.Bludský Hynek 5,5, 3.Honcharov Makar 4,5, 4.Bludský Vít 4,5, 5.Veličkov Domi­nik 4. 6.Hodl Voj­těch 3, 7.Pelášek Vác­lav 3, 8.Tirb Ale­xej 2, 9.Spencer Aaron 1, 10.Baudry Timo­thy 1.

Nové ELO FIDE k 1. 5. 2022

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 5. 2022 (roz­díl k 1. 3. 2022) 1. Janouš Marek 2153 (+82), 2. Herejk Petr 2144 (+5), 3. Ran­da Miroslav 2028 (0), 4. Hlo­žek David 2004 (+26), 5. Pal­ko­vá Kate­ři­na 1994 (-2), 6. Nový Daniel 1984 (+12), 7. Bechyn­ský Jan 1982 (-4), 8. Macha­lík Marek 1905 (+4), 9. Mame­tev Artem 1888 (+40), 10. Šeter­le Matěj 1885 […]

Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 5. 2022

Pořa­dí ELO ČR v rapid šachu k 1. 5. 2022 (roz­díl k 1. 3. 2022) 1. Herejk Petr 2174 (0), 2. Ran­da Miroslav 2008 (0), 3. Pal­ko­vá Kate­ři­na 1990 (0), 4. Nový Daniel 1965 (0), 5. Macha­lík Marek 1952 (0), 6. Bechyn­ský Jan 1905 (0), 7. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1833 (0), 8. Hlo­žek David 1799 (-55), 9. Mame­tev Artem 1759 (+113), 10. Janouš […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 5.turnaj

Páté pokra­čo­vá­ní seri­á­lu KP mlá­de­že v rapi­du se kona­lo v sobo­tu 30. 5. 2022 ten­to­krá­te v Kaz­ně­jo­vě. Výpra­va ŠK 64 Plzeň byla ten­to­krá­te počet­ně slab­ší, nicmé­ně zla­to bylo! Makar Hon­cha­rov si v tur­na­ji mlad­ších počí­nal napros­to suve­rén­ně, tur­naj vyhrál zis­kem 7 bodů ze 7 mož­ných a samo­zřej­mě vyhrál také kate­go­rii chlap­ců do 10 let. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 9. (a 4.v kate­go­rii H8) Vác­lav Koutecký, […]