Letní šachový tábor Hřebečníky 2020 — AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ta nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce: tábor pro­běh­ne v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích v plá­no­va­ném ter­mí­nu 1.–8.8.2020 a v plá­no­va­ném roz­sa­hu! Vzhle­dem k mate­ri­á­lu vyda­né­mu Minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví “Hygi­e­­nic­­ko-pro­­­tie­­pi­­de­­mic­­ká opat­ře­ní” sta­no­ve­ná pro zajiš­tě­ní sezó­ny let­ní dět­ské rekre­a­ce 2020 jsme však nuce­ni zavést někte­rá opat­ře­ní: Maxi­mál­ní počet účast­ní­ků na akcích se od 8. 6. 2020 v pří­pa­dě pozi­tiv­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce (což, jak pev­ně dou­fá­me, bude pře­tr­vá­vat) před­po­klá­dá 500 osob […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (10)

Již pode­sá­té Vám zasí­lám šes­ti­ci dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 27. 5.! Věřím, že si udě­lá­te na šachy čas, i když někte­ré z Vás již čeká návrat do škol­ních lavic. Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dd5+! Sxd5 [2…Kh8 3.Sxe4+–] 2.Sxd5 Kh8 3.Vxg5+– 1.e8D+ Vxe8 [1…Sxe8 2.Vb8+!! Sxb8 3.b6+–] 2.Vxe8+ Sxe8 3.Vb8+!! […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (9)

Po týd­nu dal­ší dia­gra­my pro řeše­ní, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 20. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.f8V! [1.f8D? Vf5+ 2.Sf4 Vfxf4+ 3.Dxf4=; 1.Sxd5?=; 1.Se5? Vd1+=] 1…Vf5+ 2.Sf4 Vxf8 3.Sxe4# 1…Dxb3!! 2.axb3 Vxb3 (hro­zí Vb1#) 3.Se1 Se3+! 4.Dxe3 Vb1# 1.g6 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (8)

Nové dia­gra­my k řeše­ní, jako obvykle ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 13. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Kb7 a1D (1…Kd6 2.Sxd4+-) 2.Se7# 1.Kf7 Je7 2.Ke8 Jc6 3.d8D+!! Jxd8 1/2 1.Vg2+ Kf8 2.Kg5+ Kg7 3.Kf4+ Kf6 4.Kg3+ Kg5 5.Kf2+ Kf4 6.Kg1+ Ke3 7.Ve1++– 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 3.Kb7 a1D 4.Se7# 1.c6! bxc6 2.a5 Kc5 3.a4! […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (7)

Opět po týd­nu nová vár­ku dia­gra­mů (viz pří­lo­ha), opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 6. 5.! A jaká byla správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne? pokro­či­lí:  1…Dxh3+ 2.Kxh3 Je3+ 3.Kh4 Jf3+ 4.Kh5 Sg4# čer­ný vyhra­je 1…Vf8 2.Vd8 Dh4+!–+ 1…Sxf5 2.Sxf5 Vxg3+ 3.fxg3 d3+ 4.Df2 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (6)

Nové dia­gra­my opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 29.4.! A správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: zku­še­něj­ší:  1.Sg7# 1.d8J# 1.Kf7 e5 2.Sg7# 1.Dxf7+! Vxf7 2.Jxe6+ Kh6 3.Jxd8+- 1.Kc6!! [špat­ně je 1.Kc7?? Kc5 2.Kb7 Kd6 3.Kxa7 Kc7= a remí­za] 1…Kd4 2.Kb7 Kd5 3.Kxa7 Kc6 4.Kb8+- a pěšec dojde do dámy […]

Czech Chess.com Cup

Onli­no­vý tur­naj Czech Chess.com cup pořá­da­ný naším ŠK 64 Plzeň (ve spo­lu­prá­ci s ŠK Smí­chov) v nedě­li 19.4.2020 skon­čil úspě­chem našich barev. Marek Janouš byl v kon­ku­ren­ci 84 hrá­čů nej­lep­ší, vybo­jo­val 7 bodů ze 7 a celý tur­naj vyhrál! Skvě­lé, gra­tu­lu­je­me! Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 13.Petr Herejk 5, 20.Dan Nový 4, 26.Honza Lang­ma­jer 4, 30.Matěj Šeter­le 4, 33.Artem Mame­tev 4, […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (5)

Dal­ší vár­ka dia­gra­mů na násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 22.4.! Řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 9. 4.): zku­še­něj­ší:  1…b5+! (důle­ži­té! Nut­no zablo­ko­vat pole b5) 2.axb5 Je5+ 3.Kc5 Sb4# 1.b4 f5 2.b5 f4 3.b6 f3 4.b7 f2 5.b8D f1D 6.Db5+ Dxb5 7.Kxb5 Kg5 8.a4 h5 9.a5 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (4)

Již čtvr­tá vár­ka dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 15.4.! A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 2.4.): zku­še­něj­ší:  bílý vyhra­je — 1.Kb4!! Kxe4 2.c5 Kd5 [2…Kf3 3.c6 e4 4.c7 e3 5.c8D e2 6.Df5++–] 3.Kb5 e4 4.c6 e3 5.c7 e2 5.c8D […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (3)

Tře­tí vár­ka dia­gra­mů na násle­du­jí­cí týden, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 9.4.! A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne (z 26.3.): zku­še­něj­ší:  1…Dxh2+!! 2.Kxh2 [2.Kf1 Dxh1+ (2…Jfxe4 3.Ke2 Dxf2+ 4.Kd3 Dd2#) 3.Ke2] 2…Jg4+ 3.Kg1 [3.Kg2 Vxf2+ 4.Kg1 Jh3#] 3…Jh3+ 4.Kg2 [4.Kf1 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (2)

Dia­gra­my na násle­du­jí­cí týden jsou opět ve dvou úrov­ních — pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín je opět do příští stře­dy, tedy 1.4. A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne: zku­še­něj­ší:  1.d6! Kb8 2.Kc1 stře­lec nemá kam jít! 2…Se4 [2…Sg6 3.d7 Kc7 4.Je6+ Kxd7 5.Jf8+ bílý vyhra­je; 2…Sa2 3.Kb2] 3.d7 Kc7 4.Je6+ Kxd7 5.Jc5+ 1–0 1.Jb2! Neče­ka­né a půso­bi­vé! 1…e1D […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (1)

I když šíří­cí se epi­de­mie koro­na­vi­tu výraz­ně vel­mi výraz­ně zasa­hu­je do našich živo­tů a ome­zu­je naše akti­vi­ty, zkus­me si najít čas a ener­gii pro šachy! Vyhla­šu­ji pro­to pro naše mla­dé čle­ny na dobu, kdy je pře­ru­še­no škol­ní vyu­čo­vá­ní, týden­ní sou­těž v řeše­ní šacho­vých úko­lů (při­dat se mohou v pří­pa­dě zájmu i star­ší). Vždy ve čtvr­tek zašlu šest nových dia­gra­mů ve […]