Aktuální informace (k 9. 1. 2021)

Šacho­vé sou­tě­že Všech­ny tur­na­je a zápa­sy druž­stev jsou stá­le odlo­že­ny na neu­r­či­to, v tuto chví­li se jed­ná o tom, zda bude sezó­na sou­tě­ží druž­stev úpl­ně zru­še­na. Zná­mo není nic ani o repub­li­ko­vých sou­tě­žích mlá­de­že, a už vůbec ne o kraj­ských. Sle­duj­te pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­va­nou strán­ku ŠSČR - https://www.chess.cz/preruseni-sachovych-soutezi-2 Tré­nin­ky v době koro­na­vi­ru V pon­dě­lí byly zahá­je­ny onli­ne tré­nin­ky ŠK64 Plzeň: od 16 do […]

Lednový král západu 3

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/p7rNkWad. Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři […]

Lednový král západu 2

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/7EpBfBLV. Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 1

I v roce 2021 budou pokra­čo­vat kaž­dé pon­dě­lí od 19,00 onli­ne bles­ko­vé tur­na­je ŠK64 Plzeň, ten prv­ní se konal 4.1.2021. Výsled­ky: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Blud­ský Hynek 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Šťast­ný Josef 4, 7.Lorenc David 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mores Anto­nín 4, 10.Blud­ský Vít 4, 11.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, […]

Lednový král západu 1

Úspěš­ně se roz­jel seri­ál onli­ne tur­na­jů pro mlá­dež 2003 a ml. Led­no­vý král zápa­du pořá­da­ný naším klu­bem. Tur­naj č.1 hra­ný v sobo­tu 2. 1. 2021 za skvě­lé účas­ti 45 hrá­čů (!!) cel­ko­vě vyhrál Matouš Hla­vi­na (Kla­to­vy, 6,5 bodu) před Mar­kem Janou­šem (6 bodů) a Deni­sem Kasí­kem (Kla­to­vy, 5,5 bodu) Koneč­né pořa­dí 1. tur­na­je: 1. (1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6,5, 2. (1.H14) […]

Seriál online turnajů pro mládež Lednový král západu

Vzhle­dem k pokra­ču­jí­cí pan­de­mii a po úspě­chu tří onli­ne zápa­su jsme se spo­leč­ně se Soko­lem Kla­to­vy roz­hod­li usku­teč­nit seri­ál pěti tur­na­jů o Led­no­vé­ho krá­le zápa­du. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00, po skon­če­ní budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mladší. […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 3

Tře­tí zápas 30.12. byl pak plně v naší moci. Ačko­li Kla­to­vá­ci nastou­pi­li se vše­mi nej­lep­ší­mi (my také!), naše pře­va­ha byla cítit od prv­ních par­tií a koneč­né skó­re se v tom­to roz­ho­du­jí­cím tře­tím zápa­su zasta­vi­lo na hod­no­tě 49 : 44 v náš pro­spěch. Cel­ko­vé pořa­dí vyhrál Marek Janouš (s 5 výhra­mi a 4 remí­za­mi bez jedi­né poráž­ky), a to potře­tí v řadě, vel­ká gra­tu­la­ce! Hon­za Lang­ma­jer při­dal 6,5 a velmi […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 4

1.Herejk Petr 7, 2.seil­mar 5,5, 3.Lorenc David 5, 4.Blud­ský Hynek 4, 5. Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 6.Mores Anto­nín 4, 7.Mach Jan 3,5, 8.Blud­ský Vít 3,5, 9.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 10.Suchý Mar­tin 3, 11.Suchý David 3, 12.Suchá Eliš­ka 2,5, 13.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 14.Kon­stan­tin­spg 0. Onli­ne bles­ky ŠK64 Plzeň pokra­ču­jí i v novém roce, ten nej­bliž­ší (leden 1) se koná v pondělí […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 2

Ve dru­hém zápa­se 27.12. nastou­pi­li Kla­to­vy bez někte­rých svých opor, i tak je vítěz­ství 46:40 pro naše bar­vy vel­mi cen­né! Vítě­zem tur­na­je se stal opět Marek Janouš (vel­ká gra­tu­la­ce), výraz­ný pří­nos 6,5 bodu pro náš tým při­nes­li Hon­za Lang­ma­jer a Artem Mame­tev, výbor­ných 5 bodů při­da­la Eliš­ka Suchá a vel­mi cen­né byly 4 body Natál­ky Kře­no­vé. Z mlad­ších hrá­čů (2010 a ml.) získal […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň

Přá­tel­ský onli­ne zápas ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň hra­ný tem­pem 2 x 10 min. + 3 s/tah pro­bě­hl na webu https://lichess.org/swiss/wItRjiwA v úte­rý 22. 12. 2020. Koneč­ný výsle­dek zápa­su ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň (zapo­čí­tá­va­lo se pět nej­lep­ších a pět nej­lep­ších roč­ní­ku 2010 a ml.) byl vel­mi těs­ný, ale bohu­žel pro­hrá­li jsme 52,5 : 52. Cen­né je ale vítěz­ství Mar­ka Janouše, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 3

1.Herejk Petr 6,5, 2.Janouš Marek 6, 3.Lang­ma­jer Jan 5,5, 4.Lorenc David 4, 5.Mame­tev Artem 4, 6.Blud­ský Vít 4, 7.Suchý Mar­tin 4, 8.Mores Anto­nín 4, 9.Blud­ský Hynek 4, 10.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 11.Suchá Eliš­ka 3, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 13.Kře­no­vá Natá­lie 3, 14.Andreiko_1963 3, 15.Suchý David 3, 16.Les Jiří 2,5, 17.Novák Ondřej 2, 18.Mach Jan 2, 19.Sed­lá­ček Štěpán […]