Polofinále Mistrovství ČR juniorů

Špindle­rův Mlýn, 13. – 20. 11. 2021

V těž­ké kon­ku­ren­ci špič­ko­vých čes­kých juni­o­rů se roz­hod­ně neztra­ti­li naši zástup­ci Marek Janouš a Artem Mame­tev. Mezi 86 hrá­či, kde 32 (!) hrá­čů mělo rating nad hod­no­tou 2000, byl Marek Janouš nasa­zen se star­tov­ním čís­lem 39, Artem Mame­tev s 67. Oba zahrá­li napros­to famóz­ně. Marek po 9 kolech zazna­me­nal na svém kon­tě 5,5 bodu a obsa­dil skvě­lé 19. mís­to s výko­nem 2126 a zis­kem 95 elo bodů do mezi­ná­rod­ní­ho ratingu (a mimo­cho­dem byl nej­lep­ším z hrá­čů s ratingem pod 2000)! Artem zakon­čil tur­naj se 4 body (ško­da jen 3 pro­her v posled­ních třech kolech) na 47. mís­tě. I jeho výkon byl nad hod­no­tou 2000, kon­krét­ně 2019, a zís­kal do mezi­ná­rod­ní­ho ratingu 104 body! Gra­tu­lu­je­me! Podrob­nos­ti nalez­ne­te na https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/polofinale-mcr-junioru-a-dorostencu/.

Výsledky

http://chess-results.com/tnr589139.aspx?lan=5