Přeskočit na obsah

Březen 2024

KP školních družstev

Plzeň, 22. 3. 2024 KP druž­stev škol uspo­řá­dal náš ŠK 64 Plzeň den před KP druž­stev mlad­ších žáků. V kate­go­rii střed­ních škol si postup z 1. mís­ta vybo­jo­val s druž­stvem Gym­ná­zia Miku­láš­ské nám. Plzeň Jiří Les (4… Číst dále »KP škol­ních družstev

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen2

Blesk ŠK64Plzeň březen2, pon­dě­lí 11.3.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/C0kCR6xn. 1.Vaník Jakub 2,5, 2.Hein­rich Domi­nik 2,5, 3.Šeter­le Matěj 2, 4.Čmo­lík Vác­lav 1, 5.Kužel Filip 1, 6.Kužel Denis 0.

Turnaj šachových nadějí 4

9. 3. 2024 Kaz­ně­jov Posled­ní, čtvr­tý, tur­naj šacho­vých nadě­jí se konal v Kaz­ně­jo­vě. V tur­na­ji mlad­ších exce­lo­val Yevhen Stra­zhnyk, kte­rý uhrál skvě­lých 6,5 bodu ze 7 mož­ných, vyhrál nejen tur­naj mlad­ších, ale také cel­ko­vé hod­no­ce­ní… Číst dále »Tur­naj šacho­vých nadě­jí 4

Velká cena Nýřan

2. 3. 2024 Nýřa­ny V tur­na­ji A těch nej­lep­ších měl náš klub hned troj­ná­sob­né zastou­pe­ní Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský a vítěz­ka minu­lé­ho tur­na­je B Ema Urvál­ko­vá. Hynek před­ve­dl skvě­lou útoč­nou hru, sou­pe­ře jas­ně pře­hrá­val a tur­naj zis­kem… Číst dále »Vel­ká cena Nýřan

Nové ELO FIDE k 1. 3. 2024

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 3. 2024 (roz­díl k 1. 12. 2023) Pozn.do ELO FIDE k 1. 3. 2024 se kro­mě zápočtu ode­hra­ných výsled­ků v posled­ním obdo­bí pro­mít­lo zvý­še­ní ELO u všech hrá­čů s ratingem pod 2000 pod­le vzor­ce ELOnové=ELOstaré+(2000-ELOstaré)x0,4! Mini­mál­ní FIDE… Číst dále »Nové ELO FIDE k 1. 3. 2024