Plzeňská šachová liga 2021/22 - 2. kvalifikace

Z dru­hé­ho kva­li­fi­kač­ní­ho klá­ní Plzeň­ské šacho­vé ligy 2021/22 vyšel vítěz­ně Ríša Plic, kte­rý uply­nu­lé páteč­ní odpo­led­ne vybo­jo­val 6 bodů a sklo­nil krá­le pou­ze jed­nou jedin­krát. Pět bodů zís­ka­li stří­br­ný Kris­ti­án Dach a bron­zo­vý Hon­za Bušek. Za zmín­ku sto­jí i účast dopo­sud nejmlad­ší účast­ni­ce Plzeň­ské šacho­vé ligy napříč vše­mi roč­ní­ky - tepr­ve pěti­le­té Emič­ky Trč­ko­vé! Cel­ko­vé pořa­dí ligy vede po dvou tur­na­jích Denis Kužel před Hon­zou Hadin­ge­rem a svým bra­t­rem Fili­pem. Závě­reč­ný tře­tí tur­naj kva­li­fi­ka­ce je na pro­gra­mu za nece­lé dva týd­ny 3. prosince.

Výsledky

Chess-Results - http://chess-results.com/tnr592252.aspx?lan=5

Koneč­né výsled­ky 2.turnaje PŠL:

1.Plic Richard (TJ Plzeň Košut­ka) 6, 2.Dach Kris­ti­án (21.ZŠ) 5, 3.Bušek Jan (21. ZŠ) 5, 4.Mareš Jakub (13.ZŠ) 4, 5.Bursa Aron (31.ZŠ) 4, 6.Kužel Filip (20.ZŠ) 4, 7.Hen­drych­o­vá Tere­za (20.ZŠ) 4, 8.Hadin­ger Jan (2.ZŠ) 4, 9.Kužel Denis (20.ZŠ) 4, 10.Strazhnyk Vik­to­ria (33.ZŠ) 3, 11.Tirb Ale­xej (ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra) 3, 12.Bouda Ondřej (Masa­ry­ko­va ZŠ) 2, 13.Trč­ko­vá Ema (MŠ) 1.

Pořa­dí hrá­čů ŠK 64 Plzeň a našich tré­nin­ko­vých sku­pin po dvou tur­na­jích Plzeň­ské šacho­vé ligy:

1.Kužel Denis 8, 2.Hadinger Jan 7, 3.Kužel Filip 6,5, 4.Honcharov Makar 6,5, 11.Tomek Jakub 5, 12.Tirb Ale­xej 4,5, 13.Mareš Jakub 4, 14.Sinelnikov Ště­pán 4, 17.Trhlík Mar­tin 4, 18.Hendrychová Tere­za 4, 19.Tolar Bene­dikt 4, 20.Čihák Maty­áš 3, 22.Čihák Miku­láš 3, 24.Divíšek Petr Milo­slav 2, 25.Bouda Ondřej 2, 26.Trčková Ema 1.

Fotogalerie