Přeskočit na obsah

Únor 2024

Open Plzeň 2024

17.– 24. 2. 2024, Plzeň, Open Plzeň 2024 Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu pořá­da­né­ho v Plzni par­du­bic­kým AVE kon­tak­tem se zúčast­ni­lo také něko­lik našich hrá­čů. Ve FIDE OPEN tur­na­ji obsa­dil s 5 body 35. mís­to Makar Hon­cha­rov (na FIDE… Číst dále »Open Plzeň 2024

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor3

Blesk ŠK64Plzeň únor3, pon­dě­lí 19.2.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/X7iK9qse: 1.Šeter­le Matěj 6, 2.Bechyn­ský Jan 5, 3.Herejk Petr 4, 4.Hein­rich Domi­nik 3, 5.Kužel Filip 2, 6.Hodl Voj­těch 1,5, 7.Kužel Denis 1.

Šachový tábor Plasy 2024

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na 13. roč­ník šacho­vé­ho tábo­ra pořá­da­né­ho Šacho­vý klu­bem 64 Plzeň od 28. 7. do 4.8. 2024. Po mno­ha letech jsme se roz­hod­li pro změ­nu mís­ta a letoš­ní roč­ník bude­me pořá­dat… Číst dále »Šacho­vý tábor Pla­sy 2024

Příměstský tábor ŠK64 Plzeň

Rádi bychom pozva­li všech­ny mla­dé šachis­ty na Pří­měst­ský šacho­vý tábor, kte­rý se usku­teč­ní od 15. 7. do 19. 7. 2024. Kro­mě šacho­vé­ho pro­gra­mu vás čeka­jí i des­ko­vé hry, spor­tov­ní akti­vi­ty, výle­ty po oko­lí a dal­ší. Podrob­nos­ti k pro­gra­mu a dal­ší… Číst dále »Pří­měst­ský tábor ŠK64 Plzeň

Turnaj šachových nadějí 3

3. 2. 2024 Tachov Sed­mič­ka našich hrá­čů vyra­zi­la na 3. tur­naj šacho­vých nadě­jí do Tacho­va. V tur­na­ji mlad­ších si dob­ře vedl Yevhen Stra­zhnyk, kte­rý uhrál 6 bodů a vybo­jo­val skvě­lé 2. mís­to! Gra­tu­lu­je­me!!  Výbor­ně si vedl také… Číst dále »Tur­naj šacho­vých nadě­jí 3

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor2

Blesk ŠK64Plzeň únor2, pon­dě­lí 12.2.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/EzpMawj3: 1.Herejk Petr 3, 2.Vaník Jakub 2, 3.Bechyn­ský Jan, 4.Mar­tin Tenk 0,5.

Velká cena Nepomuku

10. 2. 2024 Nepo­muk V pořa­dí tře­tí tur­naj Vel­ké ceny Plzeň­ské­ho kra­je se konal v Nepo­mu­ku. Zatím­co v tur­na­ji A se žád­ný náš zástup­ce neob­je­vil, v zavře­ném tur­na­ji B se před­sta­vi­li hned čty­ři hrá­či ŠK64 Plzeň a pohled na… Číst dále »Vel­ká cena Nepomuku

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor1

Blesk ŠK64Plzeň únor1, pon­dě­lí 5.2.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/Okkd7Lrw: 1.Vaník Jakub 5, 2.Hon­cha­rov Makar 4,5, 3.Herejk Petr 4, 4.Hein­rich Domi­nik 3, 5.Tirb Ale­xej 3, 6.Kužel Filip 2, 7.Kužel Denis 1.