Marek Janouš a Sam Trhlík hráli s Navarou

Ve stře­du 8. úno­ra 2017 se Marek Janouš a Sam Trh­lík vypra­vi­li do Lidic, aby si zahrá­li v simul­tán­ce pro­ti mezi­ná­rod­ním vel­mis­t­rům Davi­du Nava­ro­vi, Ser­ge­ji Mov­se­sja­no­vi a vel­mis­try­ni Julii Koče­t­­ko­­vé-Mov­­se­sja­­­no­­vé. Jed­na­lo se o sed­mý roč­ník Lidic­ké simul­tán­ky, kdy vel­mistři hrá­li pro­ti 20 sou­pe­řům. Oba naši bor­ci sice své par­tie pro­hrá­li, záži­tek ze setká­ní s legen­da­mi je k neza­pla­ce­ní. Na foto­gra­fii Marek a Sam […]

Z Klatov sedm prvenství

Ze čtvr­té­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že (Amper4), kte­rý se konal v Kla­to­vech 28.1.2017, při­vez­li naši hrá­či výhru v obou tur­na­jích a cel­kem sedm vítěz­ství v kate­go­ri­ích (z 10 hra­ných). Tur­naj mlad­ších vyhrál Marek Janouš se 7 body (záro­veň vyhrál i kate­go­rii H10), dru­hý skon­čil Vít Vilí­mek (2. v H10, 5,5 bodu). Kate­go­rii D8 vyhrá­la Deni­sa Mare­šo­vá (cel­ko­vě na 19. mís­tě se 3 body), umís­tě­ní ostat­ních: 4. (4.H10) […]

Béčko postupuje do ligy, Céčko krylo záda!

Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků v Dlou­hém Újezdě 14.ledna 2017 skon­čil tri­um­fem naše­ho klu­bu. Druž­stvo B ve slo­že­ní David Hlo­žek (5 bodů ze 6 par­tií), Domi­nik Hein­rich (5,5 ze 6), Jan Lang­ma­jer (6 ze 6), Jana Lang­ma­je­ro­vá (6 ze 6), Josef Šťast­ný (6 ze 6) a Marek Janouš (6 ze 6) vyhrá­lo všech šest zápa­sů s úcty­hod­ným skó­re 34,5 : 1,5 (!!!) a v sou­tě­ži s 18 body […]

Třetí turnaj s pěti našimi vítězi

Na 3.turnaji KP mlá­de­že v rapid šachu (Amper3) v Plzni 10.12.2016 zís­ka­li hrá­či naše­ho klu­bu ŠK 64 Plzeň cel­kem 5 prven­ství v kate­go­ri­ích a vítěz­ství v obou tur­na­jích. Tur­naj star­ších vyhrál David Hlo­žek se 6 body (záro­veň vyhrál H14), dru­hý skon­čil Matěj Šeter­le s 5,5 body (2. v H14). Čtvr­té mís­to v tur­na­ji obsa­dil  Jan Lang­ma­jer také s 5,5 body, kte­rý vyhrál kate­go­rii H12. Prven­ství v kate­go­ri­ích zaznamenaly […]