Přeskočit na obsah

Duben 2015

Vítězem Velikonočního turnaje Martin Kopřiva

Dru­hý roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je v Kon­gre­so­vém sále Hote­lu Hazu­ka v Plzni vyhrál zis­kem 6 bodů Mar­tin Kopři­va. V tur­na­ji nebyl pora­žen a s bilan­cí pěti výher a dvou remíz před­sti­hl dru­hé­ho Mar­ti­na Sime­ta díky pomoc­né­mu hod­no­ce­ní. Tře­tí mís­to… Číst dále »Vítě­zem Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je Mar­tin Kopřiva

Mistři !

Vyni­ka­jí­cí­ho úspě­chu dosáh­li na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky škol, kate­go­rie 2. stu­peň ZŠ hrá­či Gym­ná­zia Miku­láš­ské náměs­tí, Plzeň, kte­ří zis­kem 26,5 bodu sta­nu­li na mís­tě nej­vyš­ším a sta­li se mis­try Čes­ké repub­li­ky pro… Číst dále »Mistři !