Ligová premiéra s bronzovou tečkou

Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň při své pre­mi­é­ře v 1. lize mlá­de­že vybo­jo­va­lo 24 bodů za 6 výher a 3 remí­zy při jed­né jedi­né pro­hře a obsa­di­lo 3. mís­to (na foto­gra­fii naše druž­stvo s pohá­rem a medai­le­mi: zle­va Domi­nik Hein­rich, Filip Kre­sl, Mar­tin Simet, David Hlo­žek a Adri­a­na Mál­ko­vá - chy­bí Vašek Truksa). Vyhrá­lo druž­stvo Koby­lis A s plným bodo­vým zis­kem 33 bodů, dru­hý byl Buštěhrad B s 25 body. A […]

7. turnaj Plzeňské šachové ligy 2014/2015

2. ZŠ, 17.4.2015, (tuč­ně ozna­če­ni hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň): 1. Muko­vá  Micha­e­la  1100 (ZŠ Hor­ši­ce) 7, 2. Lang­ma­jer Jan  1250 (15. ZŠ) 5,5, 3. Lang­ma­je­ro­vá Jana  1100 (15. ZŠ) 5, 4. Šin­de­lář Jakub  1000 (ZŠ Přeš­ti­ce) 5, 5. Win­tr Filip  1100 (2. ZŠ) 5, 6. Kraus Kris­ti­án  1100 (15. ZŠ) 5, 8. Šťast­ný  Josef  1000 (15. ZŠ) 5, 9. Mil­to­vá Tere­za  1100 (ZŠ […]

6. turnaj Krajského přeboru v rapid šachu mládeže 2014/2015

Plzeň, 13. ZŠ, 11.4.2015, (tuč­ně ozna­če­ni hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň): kate­go­rie star­ší: 1. (1.O) Simet Mar­tin 5½​, 2. (1.H14) Fla­jš­man Pavel 5½,​  3. (1.D12) Mál­ko­vá Adri­a­na 5½,​  4. (2.H14) Sed­lák Jakub 5, 5. (2.D12) Mare­šo­vá Micha­e­la 5,  6. (2.O) Bošek Vla­di­mír 5,  8. (4.H14) Kašpar Lukáš 4½,​ 9. (3.O) Bui Tien Long 4½​,  11. (3.D12) […]

Vítězem Velikonočního turnaje Martin Kopřiva

Dru­hý roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je v Kon­gre­so­vém sále Hote­lu Hazu­ka v Plzni vyhrál zis­kem 6 bodů Mar­tin Kopři­va. V tur­na­ji nebyl pora­žen a s bilan­cí pěti výher a dvou remíz před­sti­hl dru­hé­ho Mar­ti­na Sime­ta díky pomoc­né­mu hod­no­ce­ní. Tře­tí mís­to vybo­jo­va­la vel­mi pře­kva­pi­vě, ale napros­to zaslou­že­ně, s 5 body Adri­a­na Mál­ko­vá. Ta také byla nej­lep­ší v pořa­dí Pře­bo­ru ŠK 64 Plzeň pro rok 2015. Hrá­či na 4. - 9. mís­tě získali […]

Mistři !

Vyni­ka­jí­cí­ho úspě­chu dosáh­li na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky škol, kate­go­rie 2. stu­peň ZŠ hrá­či Gym­ná­zia Miku­láš­ské náměs­tí, Plzeň, kte­ří zis­kem 26,5 bodu sta­nu­li na mís­tě nej­vyš­ším a sta­li se mis­try Čes­ké repub­li­ky pro rok 2015!! Druž­stvo hrá­lo v sesta­vě Jonáš Eret (6,5 b. z 9), Mar­tin Simet (7), David Hlo­žek (5) a Michal Nechut­ný (8).