Mistrovství České republiky mladších žáků

Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlad­ších žáků (pro roč­ní­ky 2005 a ml.) v Krno­vě druž­stvo ŠK 64 Plzeň s 12 body vybo­jo­va­lo s bilan­cí 3 výhry, 3 remí­zy a 3 pro­hry 19. mís­to, tedy opět po roce umís­tě­ní ve dru­hé dva­cít­ce (tři body chy­bě­li na prv­ní desít­ku)! Fan­tas­tic­ký byl výkon Mar­ka Janou­še na dru­hé šachov­ni­ci, kte­rý uhrál z 9 par­tií nesku­teč­ných 8,5 bodu!! K nespor­né­mu umu mu pomoh­lo i štěstí, […]

Táborák v Červeném Újezdě

Poča­sí i s drob­nou pře­háň­kou vcel­ku pří­vě­ti­vé, poklad byl nale­zen, letec­ká bitva sve­de­na, buř­ty ope­če­ny… Sobot­ní Zahrad­ní pře­bor vyhrál Hon­za Běl s 5,5 body před Matě­jem Šeter­lem (také 5,5), tře­tí byl Marek Janouš s 5 b.. Umís­tě­ní dal­ších hrá­čů: 4.Jana Lang­ma­je­ro­vá 5, 5.Jiří Les 5, 6.Jan Lang­ma­jer 4, 7.Vladimír Bošek 4, 8.Jan Ste­pa­nyshyn 4, 9.Anna Marie Šafá­řo­vá 3, 10.Ond­ra Novák […]

Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu

Skvě­lé 2. mís­to a stří­br­nou medai­li vybo­jo­va­la se 6 body ze 7 mož­ných Kat­ka Pal­ko­vá (vel­ká gra­tu­la­ce!), vyhrál Mar­tin Simet, skvě­lé 10.místo uhrál David Hlo­žek (4 body), 12. skon­čil Pavel Fla­jš­man (4 body), 19. Jakub Sed­lák (3 body), 20. Lukáš Kašpar (3 body), 23.Vít Vilí­mek (2,5 bodu).

Mistrovství ČR školních družstev

Ve Zlí­ně pro­běh­lo Mis­trov­ství ČR škol­ních druž­stev. V kate­go­rii střed­ních škol skon­či­lo Gym­ná­zi­um Miku­láš­ské nám. na 4. mís­tě, nej­lep­ší výsle­dek z druž­stva měl na 4.šachovnici hra­jí­cí David Hlo­žek – 8 z 9 a výkon výbor­ných 1893! (Jonáš Eret 4 z 9, Mar­tin Simet 6 z 9, Michal Seják 5,5 z 9). V kate­go­rii 6.-9.třída druž­stvo ZŠ Nepo­muk obsa­di­lo s 19,5 body sym­pa­tic­ké 10. mís­to – Pavel Fla­jš­man 5,5 […]