Přeskočit na obsah

Březen 2015

Čtyři, deset, sedmnáct

Čtvr­té, desá­té a sedm­nác­té mís­to vybo­jo­va­li čle­no­vé naše­ho oddí­lu na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že. V kate­go­rii dívek do 10 let prv­ní nasa­ze­ná tur­na­je Míša Mare­šo­vá (na foto­gra­fii) bojo­va­la do posled­ní­ho kola o medai­li, jako jedi­ná… Číst dále »Čty­ři, deset, sedmnáct