Přeskočit na obsah

Šachový tábor

Letní šachové soustředění Hřebečníky 2023

Rekreační středisko Star Line
Hřebečníky–Šlovice
30. 7. – 6. 8. 2023

Ter­mín:nedě­le 30. 7. – nedě­le 6. 8. 2023
Mís­to:Rekre­ač­ní zaří­ze­ní Star Line, Šlo­vi­ce 145, 270 41 Hře­beč­ní­ky, okres Rakov­ník, 49°57’59.218“N, 13°44’15.910“E.
Účast:Děti a mlá­dež od 7 (mini­mál­ně dokon­če­ná 1. tří­da) do 15 let (mlá­dež 15 – 18 let po doho­dě s hlav­ním vedou­cím), šachis­té všech výkon­nos­tí i neša­chis­té, kte­ří budou zařa­ze­ni do „umě­lec­ké“ sku­pi­ny; kapa­ci­ta 80 míst.
Uby­to­vá­ní:Tří–pětilůžkové poko­je ve zdě­né budo­vě, spo­leč­né soci­ál­ní zařízení.
Stra­va:5× den­ně v jídel­ně, kte­rá je sou­čás­tí are­á­lu, pit­ný režim zajiš­těn po celou dobu soustředění.
Pořa­da­tel:Šacho­vý klub 64 Plzeň z.s.www.sk64plzen.cz.
Hlav­ní vedoucí:Ing. Petr Herejk, Čer­ve­ný Újezd 20, 330 22 Zbůch, tel.: 773 870 333, email: herejkpetr@seznam.cz
Cena:4 800 Kč – děti do 14 let (nar. 2009 a ml.),
5 550 Kč – děti a mlá­dež nad 14 let (nar. 2008 a dří­ve).
Cena zahr­nu­je uby­to­vá­ní, stra­vu, tre­nér­ské vede­ní, peda­go­gic­ký a zdra­vot­nic­ký dozor.
Při­hláš­ky:Do zapl­ně­ní kapa­ci­ty, nej­poz­dě­ji však do 15. 6. 2023, e-mai­lem pří­pad­ně poš­tou na adre­su hlav­ní­ho vedoucího.
Úhra­da:Ban­kov­ním pře­vo­dem na č.ú. 257349750/0300 do 15. 6. 2023. Jako vari­a­bil­ní sym­bol plat­by uveď­te prv­ních šest čísel rod­né­ho čís­la dítěte.
Sraz:V nedě­li 30. 7. 2023 od 15:00 do 16:00 h. v are­á­lu Rekre­ač­ní­ho zaří­ze­ní Star Line.
Zakon­če­ní:V nedě­li 6. 8. 2021 dopo­led­ne cca v 9:30 hod.
Při pří­jez­du:Ode­vzdej­te: Pro­hlá­še­ní zákon­ných zástup­ců dítě­te (potvr­ze­ní o bez­in­fekč­nos­ti) s datem nástu­pu na sou­stře­dě­ní, Posu­dek léka­ře o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti dítě­te, Pro­hlá­še­ní rodi­čů stran pří­pad­né­ho pře­vze­tí dítě­te a náhra­dy ško­dy a For­mu­lář zmoc­ně­ní k udě­le­ní sou­hla­su s poskyt­nu­tím zdra­vot­ních slu­žeb (for­mu­lá­ře může­te na vyžá­dá­ní obdr­žet mai­lem, pří­pad­ně je stáh­nout na webo­vých strán­kách pořa­da­te­le) a kopii kar­ty zdra­vot­ní pojišťovny.
Pro­gram:Dopo­led­ne – šacho­vé před­náš­ky, tes­ty, tré­nin­ky, sou­tě­že, tur­na­je.
Odpo­led­ne – spor­tov­ní hry a sou­tě­že, hry v pří­ro­dě, výle­ty.
Na pro­gra­mu bude také oblí­be­ná celo­tá­bo­ro­vá hra „Ces­ta kolem svě­ta“.
Seznam věcí:Při­mě­ře­né kapes­né (v are­á­lu kio­sek).
Prádlo, oša­ce­ní a obuv: věci na den­ní noše­ní, trič­ka s krát­kým i dlou­hým ruká­vem, miki­ny, tep­lá­ky, bun­da (větrov­ka), dlou­hé kalho­ty, kraťa­sy, osob­ní spod­ní prádlo, pyža­mo nebo tep­lá­ko­vá soupra­va na spa­ní, ponož­ky, čepi­ce, kšil­tov­ka či šátek (či jiná pokrýv­ka hla­vy pro­ti slun­ci), turis­tic­ká a spor­tov­ní obuv, pře­zův­ky, obuv pro vstup do bazé­nu a sprch, kapes­ní­ky (i papí­ro­vé), plav­ky, holín­ky, pláš­těn­ka.
Hygi­e­nic­ké potře­by: 2 ruč­ní­ky, mýdlo, pas­ta, kar­tá­ček na zuby, hře­ben, šam­pon, toa­let­ní papír.
Výba­va pro pobyt: láhev z umě­lé hmo­ty, plas­to­vý hrnek na dodr­žo­vá­ní pit­né­ho reži­mu, bater­ka, malý batů­žek na výle­ty, slu­neč­ní brý­le, tré­nin­ko­vý zápis­ník, psa­cí potře­by, repe­lent, bal­zám na rty (jele­ní lůj), opa­lo­va­cí krém.
Dopo­ru­ču­je­me nebrat s sebou dra­hé věci, šper­ky, foto­a­pa­rá­ty, mobi­ly, table­ty ani jinou elek­tro­ni­ku! Za cen­né věci nese odpo­věd­nost účast­ník tábora!
Dal­ší informace:Nalez­ne­te na webo­vých strán­kách pořá­da­jí­cí­ho Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň www.sk64plzen.cz/tabor.

Přílohy