Otevřený přebor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu

28. 9. 2021 Plzeň (hotel LIONS) Na svá­tek sva­té­ho Vác­la­va se v hote­lu Lions usku­teč­nil Ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu. Deset hrá­čů si o titul klu­bo­vé­ho pře­bor­ní­ka v rapid šachu roz­da­lo sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým. Nej­ví­ce bodů (8) vybo­jo­val a klu­bo­vým pře­bor­ní­kem v rapid šachu pro rok 2021 se stal Marek Janouš, jen o půl­bod zpět byl dru­hý Artem Mame­tev a s odstu­pem dalšího […]

Táborák v Červeném Újezdě

26. 9. 2021, Čer­ve­ný Újezd Tábo­rák v Čer­ve­ném Újezdě letos v netra­dič­ním záři­jo­vém ter­mí­nu se vyda­řil, na dvě desít­ky účast­ní­ků kro­mě opé­ká­ní buř­tů čeka­li tra­dič­ní i netra­dič­ní hry včet­ně hle­dá­ní pokla­du. Fotogalerie

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

25. 9. 2021, Dlou­hý Újezd Do Dlou­hé­ho Újezda dlou­há je ces­ta. To si asi řek­la vět­ši­na našich hrá­čů, pro­to­že se v tur­na­ji před­sta­vi­lo pou­ze 7 našich bor­ců (4 v tur­na­ji mlad­ších, 3 v tur­na­ji star­ších). V tur­na­ji star­ších 1. mís­to v kate­go­rii open vybo­jo­va­la Micha­e­la Mare­šo­vá, cel­ko­vě v tur­na­ji s 5 body na 3.místě. Voj­ta Jan­čík vybo­jo­val 4 body, cel­ko­vě uhrál pěk­né 8.místo a v kate­go­rii H12 skon­čil dru­hý a Deni­sa Mare­šo­vá byla […]

Krajský přebor juniorů

Vítě­zem tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru juni­o­rů hra­né­ho pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu v hote­lu LIONS ve dnech 18.-19.9.2021 se stal nejmlad­ší účast­ník – Maty­áš Rou­bal z Kla­tov, kte­rý se tak s 5,5 body stal kraj­ským pře­bor­ní­kem chlap­ců do 18 let. O 2. – 5. mís­to se 4,5 body se děli­li tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Nej­lep­ší pomoc­né hod­no­ce­ní měl dru­hý Marek […]

Los soutěží družstev 2021/2022

Po sobot­ním losu sou­tě­ží ŠSPK už máme kom­plet­ní infor­ma­ce o tom, jaké naše druž­stvo bude kte­ré kolo kde hrát. Los sou­tě­ží, kte­ré se nás týka­jí vypa­dá násle­dov­ně: A: 2.liga A  1. TJ Pan­krác B 2. ŠK 64 Plzeň 3. Chess Club Písek 4. Uni­chess Seká­ček 5. Šach­klub Sokol Kla­to­vy 6. TJ Spar­tak Vla­šim B 7. Sokol Tábor 8. Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce 9. ŠO TJ Tatran Prachatice […]

O Zlatého krále 2021

Uply­nu­lý pátek 17. září se ve stu­dov­ně FAV ZČU konal již 10. roč­ník šacho­vé­ho tur­na­je pro mlá­dež O Zla­té­ho krá­le. Za čty­ři­a­še­de­sát čer­no­bí­lých polí ten­to­krát used­lo 29 mla­dých vyzna­va­čů krá­lov­ské hry, mezi kte­rý­mi si nej­lé­pe vedl Vít Vilí­mek. Na stup­ně vítězů jej dopro­vo­di­li dru­hý Artem Mame­tev a tře­tí Eda Plic. Výsled­ky https://chess-results.com/tnr579178.aspx?lan=5 Fotogalerie 

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.51, Plzeň 7. 9. 2021 1.Janouš Marek 9, 2.Herejk Petr 8,5, 3.Langmajer Jan 7,5, 4.Mametev Artem 7,5, 5.Šeterle Matěj 5,5, 6.Veličkov Domi­nik 4, 7.Honcharov Makar 0. http://chess-results.com/tnr577702.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

MČR družstev v bleskovém šachu 2021

Tep­li­ce 4. 9. 2021 Obě naše druž­stva v prv­ní dva­cít­ce s 20 body S roč­ní pře­stáv­kou způ­so­be­nou pan­de­mií jsme se roz­je­li do Tep­lic na MČR druž­stev v bles­kov­kách - ten­to­krát dokon­ce se dvě­ma týmy! Ty jsme dle věku roz­dě­li­li na star­ší (Kia­ni, Bechy, Macha­lík, Lorenc, Hrd­lič­ka) a mlad­ší (Šeter­le, Lang­ma­jer, Mame­tev, Pepa Šťast­ný). Star­ší si nes­li ozna­če­ní A, mlad­ší B, což […]

Hrajeme spolu 2021

Rado­by­či­ce 4. 9. 2021 Tur­naj mlá­de­že star­ších: 4.Marešová Micha­e­la 5,5.Hodl Voj­těch 5, cel­kem 27 hrá­čů. Tur­naj mlá­de­že mlad­ších: 3.Jančík Voj­těch 5, 5.Marešová Deni­sa 5, 7.Honcharov Makar 4,5, cel­kem 29 hrá­čů. Star­ší - http://chess-results.com/tnr576398.aspx?lan=5 Mlad­ší - http://chess-results.com/tnr576396.aspx?lan=5