Přeskočit na obsah

Září 2021

Táborák v Červeném Újezdě

26. 9. 2021, Čer­ve­ný Újezd Tábo­rák v Čer­ve­ném Újezdě letos v netra­dič­ním záři­jo­vém ter­mí­nu se vyda­řil, na dvě desít­ky účast­ní­ků kro­mě opé­ká­ní buř­tů čeka­li tra­dič­ní i netra­dič­ní hry včet­ně hle­dá­ní pokla­du. Fotogalerie

Krajský přebor juniorů

Vítě­zem tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru juni­o­rů hra­né­ho pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu v hote­lu LIONS ve dnech 18.-19.9.2021 se stal nejmlad­ší účast­ník – Maty­áš Rou­bal z Kla­tov, kte­rý se tak s 5,5 body stal… Číst dále »Kraj­ský pře­bor juniorů

O Zlatého krále 2021

Uply­nu­lý pátek 17. září se ve stu­dov­ně FAV ZČU konal již 10. roč­ník šacho­vé­ho tur­na­je pro mlá­dež O Zla­té­ho krá­le. Za čty­ři­a­še­de­sát čer­no­bí­lých polí ten­to­krát used­lo 29 mla­dých vyzna­va­čů krá­lov­ské hry, mezi kte­rý­mi… Číst dále »O Zla­té­ho krá­le 2021

Hrajeme spolu 2021

Rado­by­či­ce 4. 9. 2021 Tur­naj mlá­de­že star­ších: 4.Marešová Micha­e­la 5,5.Hodl Voj­těch 5, cel­kem 27 hrá­čů. Tur­naj mlá­de­že mlad­ších: 3.Jančík Voj­těch 5, 5.Marešová Deni­sa 5, 7.Honcharov Makar 4,5, cel­kem 29 hrá­čů. Star­ší - http://chess-results.com/tnr576398.aspx?lan=5 Mlad­ší… Číst dále »Hra­je­me spo­lu 2021