Po dramatické koncovce vyhrál Marek Pokrupa

Posled­ní devá­té kolo hlav­ní­ho tur­na­je šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 při­nes­lo dra­ma­tic­ký sou­boj o vítěz­ství v tur­na­ji. Po osmi ode­hra­ných kolech bylo jas­né, že o pohár pro nej­lep­ší­ho si to roz­da­jí Jan Lang­ma­jer z pořá­da­jí­cí­ho ŠK 64 Plzeň a nasa­ze­ná dvoj­ka tur­na­je Marek Pokru­pa. Ten vel­mi rych­le v par­tii 9.kola s Arte­mem Mame­te­vem zís­kal výho­du, kte­rou bez pro­blé­mů uplat­nil k výhře. Vše měl ve svých […]

Honza Langmajer udržuje vedení

V osmém kole vedou­cí hráč open tur­na­je Jan Lang­ma­jer zazna­me­nal cen­nou výhru čer­ný­mi kame­ny s Mar­ti­nem Tau­šem a roz­ší­řil svůj bodo­vý zisk na 6,5 bodu. Z dru­hé­ho mís­ta Hon­zu stí­há Marek Pokru­pa (6 bodů), kte­rý si lehce pora­dil s Jiřím Hoda­nem. Tře­tí je s půl­bo­do­vým odstu­pem Pavel Fla­jš­man, kte­rý remi­zo­val s Jaro­sla­vem Záhor­ben­ským. V klu­bo­vém der­by Mar­ka Janou­še s Arte­mem Mame­te­vem došlo k překvapení, […]

Honza Toman králem blesku

Sobot­ní bles­ko­vý tur­naj fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 vyhrál napros­to suve­rén­ně Jan Toman hájí­cí bar­vy praž­ské­ho Uni­ches­su. V tur­na­ji hra­ném sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým nedo­vo­lil svým sou­pe­řům ani půl­bod a s 12 body před dru­hém Mar­ti­nem Kopři­vou z DP Pra­ha vyhrál o 2,5 bodu. Tře­tí mís­to vybo­jo­val s 8,5 body Jiří Ško­da z plzeň­ské­ho Pet­ří­na. Nej­lep­ším z hrá­čů ŠK 64 Plzeň byl pátý Artem Mame­tev se […]

Honza Langmajer do posledních dvou kol s půlbodovým náskokem

V par­ti­ích sed­mé­ho kola sou­bo­je Pav­la Fla­jš­ma­na s Mar­kem Janou­šem a Mar­ka Pokru­py s Jaro­sla­vem Záhor­ben­ským skon­či­ly děl­bou bodů, do čela se tak s 5 body a půl­bo­do­vým násko­kem dostal Hon­za Lang­ma­jer, jehož tla­ku v der­by hrá­čů ŠK 64 Plzeň neo­do­lal Matěj Šeter­le. O dru­hé mís­to se s půl­bo­do­vým odstu­pem dělí tro­ji­ce Marek Pokru­pa, Pavel Fla­jš­man a Marek Janouš. Osmé kolo se hra­je v sobo­tu 28.8. od 16 hod., závěrečné […]

Turnaj mládeže ovládl Artem Mametev

V pátek 27. 8. 2021 byl na pro­gra­mu 19. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 tur­naj mlá­de­že v rapid šachu. Pozi­ci nej­vět­ší­ho favo­ri­ta pro­ká­zal v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji Artem Mame­tev z ŠK 64 Plzeň, kte­rý zazna­me­nal 7 výher. S jedi­nou poráž­kou a 6 body se na 2. mís­tě umís­ti­la Siby­la Řez­níč­ko­vá k Tacho­va, tře­tí skon­čil s 5 body dal­ší zástup­ce ŠK 64 Plzeň Voj­těch Hodl. Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/Tnr569367.aspx?lan=5. Fotogalerie

Festival se blíží do finále

Po šes­ti ode­hra­ných kolech hlav­ní­ho tur­na­je fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 není stá­le nic roz­hod­nu­to. Se stej­ným bodo­vým zis­kem 4,5 bodu jsou na čele hned čty­ři hrá­či. Kro­mě nej­vět­ších favo­ri­tů prv­ní­ho a dru­hé­ho nasa­ze­né­ho Pav­la Fla­jš­ma­na a Mar­ka Pokru­py jsou to i dva zástup­ci ŠK 64 Plzeň Jan Lang­ma­jer (11.nasazený) a Marek Janouš (7.). Nás může těšit, že pod­le pomoc­né­ho hodnocení […]

Mládí ŠK 64 Plzeň vpřed

Tak by se dalo cha­rak­te­ri­zo­vat čelo hlav­ní­ho tur­na­je 20. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 po třech ode­hra­ných kolech. Tro­ji­ce mla­dí­ků ŠK 64 Plzeň Marek Janouš (7.nasazený), Matěj Šeter­le (10.) a Jan Lang­ma­jer (11.) je ve vedou­cí sku­pi­ně dvou­a­půl­bo­do­vých hrá­čů. Hned v prv­ním kole Jan Lang­ma­jer po výbor­ném výko­nu donu­til k rezig­na­ci prv­ní­ho nasa­ze­né­ho Pav­la Fla­jš­ma­na, ve dru­hém Matěj Šeter­le pře­hrál nasazenou […]

Šachový festival 2021 zahájen

V pon­dě­lí 23. 8. 2021 úde­rem 16té hodi­ny byl v plzeň­ském hote­lu LIONS odstar­to­ván 20. roč­ník šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021. Nej­vět­ší­mi favo­ri­ty ve 25ti člen­ném star­tov­ním poli jsou Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvo­rec, vítěz hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho tur­na­je z roku 2019 Marek Pokru­pa z Šacho­vé­ho klu­bu Čes­ký lev Kole­šo­vi­ce a Mar­tin Tauš hra­jí­cí za Bes­kyd­skou šacho­vou ško­lu Frý­­dek-Mís­­tek. Z hrá­čů pořá­da­jí­cí­ho Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň je […]

Mistrovství Evropské unie mládeže

V kate­go­rii U14 na Mis­trov­ství Evrop­ské unie úspěš­ně bojo­val také náš člen Marek Janouš! Po šes­tém kole byl dokon­ce na skvě­lém tře­tím mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí, slab­ší závěr (0,5 ze 3), jej ale odsu­nul z medai­lo­vých pozic. I tak koneč­né 7. mís­to s 5 body není vůbec špat­né. Podrob­nos­ti k tur­na­ji včet­ně výsled­ků najde­te  na https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/. Výsled­ky https://chess-results.com/tnr573693.aspx?lan=5

Pozvánka na členskou schůzi ŠK 64 Plzeň

Dovol­te mi, abych Vás všech­ny co nej­sr­deč­ně­ji pozval na člen­skou schůzi Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň, kte­rá se bude konat v nedě­li 29. 8. 2021 v Kon­gre­so­vém sále hote­lu LIONS ihned po skon­če­ní a vyhod­no­ce­ní Fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021, cca od 15,00 hod. Podrob­nos­ti nalez­ne­te v pří­lo­ze. Těším se na Vaši účast! S pozdra­vem Petr Herejk

Šachový festival Plzeň 2021 se blíží!

Již v pon­dě­lí začí­ná v Hote­lu Hazu­ka Šacho­vý fes­ti­val Plzeň 2021. Ješ­tě stá­le je možnst se při­hlá­sit jak do hlav­ní­ho, tak do dopro­vod­ných tur­na­jů. Prů­běž­ně dopl­ňo­va­ná star­tov­ní lis­ti­na: https://chess-results.com/Tnr569366.aspx?lan=5

Letní šachový tábor Hřebečníky 2021

31. 7. – 7. 8. 2021 Letoš­ní let­ní šacho­vý tábor pro­bě­hl v tra­dič­ním mís­tě v Hře­beč­ní­kách ve dnech 31. 7. - 7. 8. 2021. Počet účast­ní­ků se opět dostal nad 70 (přes­ně 72). Poča­sí sice neby­lo tako­vé, jaké bychom si před­sta­vo­va­li, přes­to věřím, že vět­ši­na účast­ní­ků odjíž­dě­la spo­ko­je­na. Výsled­ky hrá­čů ŠK64 v šacho­vých tur­na­jích: Hlav­ní tur­naj A: 1.Matěj Šeter­le 5,5, 2.Jan Lang­ma­jer 5, 7.Artem Mametev, […]