Přeskočit na obsah

Srpen 2021

Honza Toman králem blesku

Sobot­ní bles­ko­vý tur­naj fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 vyhrál napros­to suve­rén­ně Jan Toman hájí­cí bar­vy praž­ské­ho Uni­ches­su. V tur­na­ji hra­ném sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým nedo­vo­lil svým sou­pe­řům ani půl­bod a s 12 body před dru­hém Mar­ti­nem… Číst dále »Hon­za Toman krá­lem blesku

Honza Langmajer do posledních dvou kol s půlbodovým náskokem

V par­ti­ích sed­mé­ho kola sou­bo­je Pav­la Fla­jš­ma­na s Mar­kem Janou­šem a Mar­ka Pokru­py s Jaro­sla­vem Záhor­ben­ským skon­či­ly děl­bou bodů, do čela se tak s 5 body a půl­bo­do­vým násko­kem dostal Hon­za Lang­ma­jer, jehož tla­ku v der­by hrá­čů ŠK 64 Plzeň… Číst dále »Hon­za Lang­ma­jer do posled­ních dvou kol s půl­bo­do­vým náskokem

Mládí ŠK 64 Plzeň vpřed

Tak by se dalo cha­rak­te­ri­zo­vat čelo hlav­ní­ho tur­na­je 20. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 po třech ode­hra­ných kolech. Tro­ji­ce mla­dí­ků ŠK 64 Plzeň Marek Janouš (7.nasazený), Matěj Šeter­le (10.) a Jan Lang­ma­jer (11.)… Číst dále »Mlá­dí ŠK 64 Plzeň vpřed

Šachový festival 2021 zahájen

V pon­dě­lí 23. 8. 2021 úde­rem 16té hodi­ny byl v plzeň­ském hote­lu LIONS odstar­to­ván 20. roč­ník šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021. Nej­vět­ší­mi favo­ri­ty ve 25ti člen­ném star­tov­ním poli jsou Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvo­rec, vítěz hlav­ní­ho… Číst dále »Šacho­vý fes­ti­val 2021 zahájen

Šachový festival Plzeň 2021 se blíží!

Již v pon­dě­lí začí­ná v Hote­lu Hazu­ka Šacho­vý fes­ti­val Plzeň 2021. Ješ­tě stá­le je možnst se při­hlá­sit jak do hlav­ní­ho, tak do dopro­vod­ných tur­na­jů. Prů­běž­ně dopl­ňo­va­ná star­tov­ní lis­ti­na: https://chess-results.com/Tnr569366.aspx?lan=5

Šachový tábor 2021 - sobota

Den 8. - sobo­ta 7. 8. 2021 Vyhlá­še­ní Zla­té­ho krá­le - odjezd domů Posled­ní akcí na tábo­ře je vyhlá­še­ní vítězů Expe­di­ce za Zla­tým krá­lem. Letos hod­nost zla­té­ho krá­le zís­ka­lo cel­kem 8 účast­ní­ků. Cel­ko­vý… Číst dále »Šacho­vý tábor 2021 - sobota

Šachový tábor 2021 - pátek

Den 7. - pátek 6. 8. 2021 Tré­nin­ky - Olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů - dis­ko­té­ka Pátek zna­me­ná na tábo­ře dis­ko­té­ku. Před ní je ale potře­ba dopo­led­ne zvlád­nout posled­ní tré­nin­ky a po obě­dě Olym­pi­á­du dušev­ních spor­tů.… Číst dále »Šacho­vý tábor 2021 - pátek

Šachový tábor 2021 - čtvrtek

Den 6. - čtvr­tek 5. 8. 2021 Tré­nin­ky - hlav­ní tábo­ro­vý tur­naj Čtvr­tek je na tábo­ře tra­dič­ně věno­ván hlav­ní­mu tábo­ro­vé­mu tur­na­ji v rapid šachu. V tur­na­ji A zví­tě­zil Matěj Šeter­le, tur­naj B ovlá­dl Tomáš Písař. V tur­na­ji… Číst dále »Šacho­vý tábor 2021 - čtvrtek