Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2015

V rekre­ač­ním zaří­ze­ní „Nad Sta­rým Mlýnem“ v Hřebečníkách–Šlovicích na Rakov­nic­ku pro­bě­hl ve dnech 1. - 8. 8. 2015 Let­ní šacho­vý tábor. Zúčast­ni­lo se ho 64 (spo­ko­je­ných) dětí ve věku 5 - 17 let, mezi hos­ty tábo­ra byli také nej­lep­ší čes­ký šachis­ta David Nava­ra a mode­rá­tor Čes­ké tele­vi­ze Miroslav Langer.

Výsled­ky tábo­ro­vých tur­na­jů nalez­ne­te na http://chess-results.com/Tnr183627.aspx?lan=5. Skvě­lou atmo­sfé­ru tábo­ra doku­men­tu­je foto­ga­le­rie, kte­rou nalez­ne­te níže.

Repor­táž o tábo­ře na Čes­ké tele­vi­zi v pořa­du V ŠACHU, kte­rou nato­či­li čle­no­vé fil­mo­vé­ho a foto­gra­fic­ké­ho oddí­lu, ote­vře­te si web http://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/215471290210008/ - repor­táž začí­ná cca v čase 27:20; stej­ná repor­táž je také ve zprá­vič­kách na Déč­ku Čes­ké tele­vi­ze - viz http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky - video z 13.8.2015.

Video - Den 1.

Video - Den 2.

Video - Den 3.

Video - Den 5.

Fotogalerie - sobota 1. 8. 2015

Fotogalerie - neděle 2. 8. 2015

Fotogalerie - pondělí 3. 8. 2015

Fotogalerie - úterý 4. 8. 2015

Fotogalerie - středa 5. 8. 2015

Fotogalerie - čtvrtek 6. 8. 2015

Fotogalerie - foto Monika a Klaudie