Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2018

Úvod

Let­ní šacho­vý tábor – Hře­beč­ní­ky 2018 pro­bě­hl ve dnech 4. – 11. 8. 2018 v are­á­lu rekre­ač­ní­ho stře­dis­ka Šlo­vi­ce v Hře­beč­ní­kách – Šlo­vi­cích, okres Rakov­ník, orga­ni­zá­to­rem byl Šacho­vý klub 64 Plzeň. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 81 dětí (loni 79, před­lo­ni 70) z Plzeň­ské­ho kra­je, Stře­do­čes­ké­ho kra­je a Pra­hy ve věku 5 – 17 let. Jak z hle­dis­ka počtu účast­ní­ků, tak z hle­dis­ka šacho­vé výkon­nos­ti pat­řil tábor mezi nej­lep­ší obdob­né akce v ČR: zúčast­ni­la se řada účast­ní­ků repub­li­ko­vých mis­trov­ství mlá­de­že. Jeden hráč měl ELO nad 1900, dva dal­ší hrá­či měli ELO nad 1600, s ratingem nad 1300 bylo cel­kem 21 hrá­čů (loni 17), s ratingem vyš­ším než 1000 (3. nebo 4. VT) bylo 51. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 17 dívek.

Místo tábora

Letoš­ní Let­ní šacho­vý tábor se konal na stej­ném mís­tě jako v uply­nu­lých třech letech v are­á­lu Rekre­ač­ní stře­dis­ka Šlo­vi­ce“ na katastru obce Hře­beč­ní­ky – Šlo­vi­ce. Are­ál je umís­těn na západ­ním okra­ji Chrá­ně­né kra­jin­né oblas­ti Kři­vo­klát­sko na sva­hu nad řekou Beroun­kou. V době naše­ho poby­tu pobý­val v are­á­lu ješ­tě jeden men­ší tábor s mini­mál­ním vli­vem na chod naše­ho tábo­ra. V are­á­lu jsme vyu­ží­va­li v prů­bě­hu naše­ho poby­tu fot­ba­lo­vé hřiš­tě s pří­rod­ní trá­vou, dvě beach-volej­ba­lo­vé hřiš­tě a teni­so­vý kurt s umě­lým povr­chem, ven­kov­ní bazén. Are­ál byl ide­ál­ním mís­tem i z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti – kro­mě jedi­né pří­jez­do­vé ces­ty, kte­rá kon­čí u are­á­lu, nejsou v oko­lí žád­né komu­ni­ka­ce, rov­něž řeka Beroun­ka je v bez­peč­né vzdá­le­nos­ti. Uby­to­vá­ní bylo zajiš­tě­no ve dvou až pěti­lůž­ko­vých poko­jích ve zdě­né budo­vě. Toa­le­ty a sprchy byly spo­leč­né na pat­ře s poko­ji a ve spo­leč­ných pro­sto­rách budo­vy. Stra­va byla zajiš­ťo­vá­na „pro­fe­si­o­nál­ní­mi“ kuchař­ka­mi are­á­lu, 5x den­ně (sní­da­ně, přesní­dáv­ka, oběd, odpo­led­ní sva­či­na a veče­ře), sní­da­ně byla podá­vá­na for­mou švéd­ské­ho sto­lu. Jíd­lo bylo vět­ši­nou chu­ťo­vě na dob­ré úrov­ni, děti si čas­to­krát cho­di­ly při­dá­vat, navíc vždy bylo pro děti při­pra­ve­no i něco navíc pro pří­pad „hla­du“. Trva­le byla k dis­po­zi­ci vár­ni­ce se šťá­vou. Kapa­cit­ní pro­blémy v jídel­ně (počet účast­ní­ků naše­ho tábo­ra pře­vy­šo­val počty míst v jídel­ně) vět­ší pro­blémy nepři­nes­ly, byly řeše­ny pře­su­nem stráv­ní­ků do při­leh­lých kluboven.

Vedoucí

O děti se v prů­bě­hu tábo­ra sta­ra­li s maxi­mál­ní péčí tito vedou­cí – hlav­ním vedou­cím byl Petr Herejk, dal­ší­mi vedou­cí­mi byli Rad­ka Hron­ko­vá, Vác­lav Hrd­lič­ka, David Lorenc, Kat­ka Pal­ko­vá, Jiří Hájek, Dan Nový, Míša Nová, Jaro­sla­va Truk­so­vá, Anež­ka Kru­ží­ko­vá, Lukáš Daňhel, Vla­di­mír Bošek a zdra­vot­ní­kem byl Ště­pán Vopat. Všich­ni vedou­cí odved­li pro spo­ko­je­nost dětí maximum.

Oddíly

Děti byly hned při úvod­ním večer­ním pro­gra­mu roz­dě­le­ny do čtyř barev­ně odli­še­ných oddí­lů (Tyr­ky­so­ví šmou­lo­vé, Mod­ří jezd­ci, Čer­ve­ní pěš­ci, Fia­lo­vá košťa­ta) tak, že ve všech oddí­lech byly zastou­pe­ny všech­ny věko­vé sku­pi­ny a rov­no­měr­ně roz­dě­le­ny dív­ky. Novin­kou bylo, že kaž­dý člen oddí­lu dostal šátek s bar­vou své­ho oddí­lu. Po úvod­ním roz­dě­lo­vá­ní si oddí­ly sta­no­vi­ly název a do dru­hé­ho dne vyro­bi­ly vlaj­ku a vymys­le­ly a před­ved­ly pokřik. Nej­lep­ší vlaj­ku měly Mod­ří jezd­ci, nej­lep­ší pokřik měly Čer­ve­ní pěšci.

Celotáborová hra

V prů­bě­hu tábo­ra byli všich­ni zapo­je­ni do celo­tá­bo­ro­vé hry „Expe­di­ce za Zla­tým krá­lem“. Hra se stej­ně jako v uply­nu­lých letech vel­mi osvěd­či­la. Cílem hry bylo dosa­že­ní bodo­vé hod­no­ty 1700 bodů, což byla hra­ni­ce pro zís­ká­ní hod­nos­ti „Zla­té­ho krá­le“. Bodo­va­lo se řeše­ní úko­lů v prů­bě­hu tré­nin­ků, při odpo­led­ních a večer­ních pro­gra­mech, bodo­val se úklid a cho­vá­ní, a také „řeše­ní kar­ti­ček“ v době osob­ní­ho volna.

Při spl­ně­ní sta­no­ve­né­ho počtu bodů byl dotyč­ný „pový­šen“ do vyš­ší hod­nos­ti (100 bodů – hod­nost „Pěšec“, 200 bodů – hod­nost „Jez­dec“, 300 bodů – hod­nost „Stře­lec“, 500 bodů – hod­nost „Věž“, 700 bodů – hod­nost „Dáma“, 1000 bodů – hod­nost „Bron­zo­vý král“, 1300 bodů – hod­nost „Stří­br­ný král, 1700 bodů – hod­nost „Zla­tý král“). Pro děti všech věko­vých sku­pin bylo zís­ká­ní bodů a pový­še­ní do hod­nos­tí vel­kou moti­va­cí pro jejich čin­nos­ti. Povy­šo­vá­ní bylo pro­vá­dě­no for­mou pře­dá­ní „paso­vač­ky“ – dekre­tu o zařa­ze­ní do pří­sluš­né hod­nos­ti vždy na večer­ním nástu­pu. Nad hra­ni­ci 1700 se dosta­li a „Zla­té­ho krá­le“ zís­ka­li na závě­reč­ném sobot­ním nástu­pu tři účast­ní­ci: Vít Blud­ský (kte­rý dosá­hl nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho souč­tu 1779 bodů a zís­kal koru­nu pro Zla­té­ho krá­le), Anto­nín Mores (1764) a Hynek Blud­ský (1708). Sou­těž o Zla­té­ho krá­le se opět vel­mi osvěd­či­la, účast­ní­ci pil­ně sbí­ra­li body – na hod­no­tu 1300, tj. hra­ni­ci pro udě­le­ní stří­br­né­ho krá­le, se dosta­lo 79 účast­ní­ků (z 81).

Řešení kartiček

Řeše­ní kar­ti­ček s tak­tic­ký­mi úko­ly bylo dob­ro­vol­né, i přes­to v době k tomu urče­né vždy řeši­lo mno­ho účast­ní­ků. Kon­t­ro­la správ­nos­ti řeše­ní tak byla pro pří­tom­né tre­né­ry vel­mi nároč­ným úko­lem. Kar­tič­ka obsa­ho­va­la vždy tři dia­gra­my, za kaž­dý správ­ně vyře­še­ný dia­gram zís­kal správ­ný řeši­tel až 3 body (posled­ní den bylo bodo­vá­ní zdvoj­ná­so­be­no). Dia­gra­my kaž­dý dostá­val dle své výkon­nos­ti a řešil je v době vol­na. Z důvo­du dob­ro­vol­nos­ti bylo tak zají­ma­vé sle­do­vat zájem a zís­ka­né body jed­not­liv­ců. Nej­ví­ce bodů za kar­tič­ky zís­kal Anto­nín Mores (275), kte­rý se díky tomu dostal na dru­hé mís­to koneč­né­ho pořa­dí ve Zla­tém krá­li. Přes 200 bodů se dosta­li ješ­tě Anna Caj­tha­mlo­vá (269), Hynek Blud­ský (227), Zuza­na Aubrech­to­vá (209) a Jan Běl (207). Pro srov­ná­ní – loni se přes 200 bodů nikdo nedo­stal! Přes sto­bo­do­vou hra­ni­ci se dosta­lo dal­ších 20 účastníků!

Denní program

Kaž­dý den začí­nal po budíč­ku v 8,00 h. krát­kou roz­cvič­kou, a po sní­da­ni, hygi­e­ně a úkli­du poko­jů byl na nástu­pu v 9,00 vyhlá­šen den­ní pro­gram. Dopo­led­ne od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v šes­ti tré­nin­ko­vých sku­pi­nách, po obě­dě (12,30) násle­do­va­lo osob­ní vol­no a od 15,00 spor­tov­ní odpo­led­ne. Po veče­ři (18,30) se od 19,30 konal nástup s hod­no­ce­ním dne a pře­dá­vá­ním „paso­va­ček“. Od 20,00 do cca 21,30 se konal večer­ní pro­gram, od 21,30 večer­ní hygi­e­na a na 22,00 h. byla sta­no­ve­na večerka.

Dopolední tréninky

V dopo­led­ním pro­gra­mu od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v sed­mi tré­nin­ko­vých skupinách.

Sku­pi­na „Alechin“ nej­sil­něj­ších hrá­čů (Kašpar Lukáš, Šeter­le Matěj, Lang­ma­jer Jan, Mame­tev Artem, Aubrech­to­vá Zuza­na, Lang­ma­je­ro­vá Jana, Tichý Tomáš, Šťast­ný Jiří, Matě­jí­ček Voj­těch, Holi­na Mar­tin, Šťast­ný Josef, Běl Jan, Kop­čil Jakub, Hein­rich Domi­nik, Mare­šo­vá Micha­e­la, Krum­pholc Fran­ti­šek) pra­co­va­la s Petrem Herej­kem, téma­ta byla tak­ti­ka, stra­te­gie (pře­de­vším plá­ny v typo­vých pozi­cích). Nej­vyš­ší sou­čet bodů z tré­nin­ků zís­kal Jan Lang­ma­jer (501). Sehrán byl také tré­nin­ko­vý tur­naj (1.L.Kašpar 6,5).

Dru­há sku­pi­na „Bot­vi­nik“ pod vede­ním Dana Nové­ho (Val­d­man Jakub, Trh­lík Samu­el, Schu­la Voj­těch Karel, Krum­phol­co­vá Marie, Urbá­nek Voj­těch, Urbá­nek Lukáš, Šafá­řo­vá Mag­da­le­na, Novák Ondřej, Les Jiří, Plic Edu­ard, Hodl Voj­těch, Váňa Jan, Žalud Pavel, Eli­áš Filip, Říha Ště­pán) se věno­va­la pře­de­vším výcvi­ku tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­ku zís­ka­la Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá (445). I tato sku­pi­na ode­hrá­la svůj tré­nin­ko­vý tur­naj (1.M.Šafářová).

Tře­tí sku­pi­na „Capa­blan­ca“ pod vede­ním Kate­ři­ny Pal­ko­vé (Blud­ský Vít, Blud­ský Hynek, Petrík Jakub, Hasman Vla­di­slav, Denk Lukáš, Šin­de­lář Adam, Kuchta Ště­pán, Rou­bal Maty­áš, Rou­bal Tomáš, Pásek Josef, Kře­no­vá Natá­lie, Šafá­řo­vá Anna Marie) se věno­va­la pře­váž­ně zlep­še­ní výkon­nos­ti v oblas­ti tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­lep­ších dle zís­ka­ných bodů byl Vít Blud­ský (485).

Čtvr­tá sku­pi­na „Duras“ pod vede­ním Jiří­ho Háj­ka (Mores Anto­nín, Ben­da Ondřej, Dolan­ská Ester, Lešek Vik­tor, Skři­van Matěj, Šůla Jan, Šimek Josef,Bílek Alex, Liš­ka Ště­pán, Sulja­ko­vič Dino) se věno­va­la tak­ti­ce a kon­cov­kám. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­cích z této sku­pi­ny nasbí­ral Ondřej Ben­da (514).

Pátá sku­pi­na „Euwe“ pod tre­nér­ským vede­ním Luká­še Daňhe­la (Němec Voj­těch, Denk Tomáš, Kuchta Lukáš, Houš­ka Mar­tin, Dolan­ský Domi­nik, Rohan Hynek, Šev­čík Milan, Houš­ka Filip, Javůrek Matěj Adam, Kasl David, Skři­van Jonáš) pra­co­va­la na základ­ních doved­nos­tech pře­de­vším v oblas­ti tak­ti­ky. Nej­lep­ších dle zís­ka­ných bodů v této sku­pi­ně byl Voj­těch Němec (478).

Šes­tá sku­pi­na „Flo­hr“ nejmlad­ších začí­na­jí­cích šachis­tů pod vede­ním Vaš­ka Hrd­lič­ky a Vla­di­mí­ra Boš­ka (Caj­tha­mlo­vá Anna, Brček Samu­el, Tichý Ján, Hadin­ger Jan, Drob­ný Martin,Holá Ane­ta, Drob­ný Anto­nín, Mahler Ben) pra­co­va­la na zlep­še­ní doved­nos­tí mato­vá­ní, zákla­dech tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů za týden tré­nin­ků z této sku­pi­ny zís­kal Samu­el Brček (489).

Čle­ny všech sku­pin je nut­no pochvá­lit za sna­hu a pra­co­vi­tost. Kaž­dý účast­ník absol­vo­val 21 hodin kva­lit­ní­ho šacho­vé­ho tré­nin­ku. Pev­ně věřím, že nové poznatky všich­ni uplat­ní na tur­na­jích v novém škol­ním roce!

Kro­mě „šacho­vých“ sku­pin fun­go­va­la též fil­mo­vá a foto­gra­fic­ká sku­pi­na, její­miž čle­ny byli Trh­lí­ko­vá Klau­die, Víto­vec David, More­so­vá Klá­ra, Som­me­ro­vá Ema, Som­me­ro­vá Amá­lie, Hejsko­vá Mag­da­le­na, Chabrus­ká Anna, Holá Markéta.

Odpolední program

Odpo­led­ní pro­gram byl vypl­něn pře­de­vším spor­tov­ní­mi sou­tě­že­mi poja­tý­mi jako sou­těž mezi oddí­ly. Hned prv­ní odpo­led­ne v sobo­tu po úvod­ním nástu­pu a roz­dě­le­ní do oddí­lů pro­běh­ly šta­fe­ty, v nich se nej­lé­pe daři­lo Mod­rým jezd­cům. V nedě­li odpo­led­ne bylo na pro­gra­mu hle­dá­ní pokla­du – ten­to­krá­te se zís­ká­ním pěti­míst­né­ho čísel­né­ho kódu a ode­my­ká­ním čísel­né­ho zám­ku. Nej­rych­le­ji se poda­ři­lo ode­mknout zámek druž­stvo Čer­ve­ní pěš­ci. V pon­dě­lí pro­běh­lo v neda­le­kém lese hle­dá­ní roz­stři­ha­né­ho šacho­vé­ho dia­gra­mu a jeho násled­né vyře­še­ní. V této dis­ci­pli­ně bylo nej­lep­ší druž­stvo Fia­lo­vá košťa­ta. V úte­rý zaví­tal na tábor mode­rá­tor Čes­ké tele­vi­ze Miroslav Lan­ger, kte­rý bese­do­val o své prá­ci v Čes­ké tele­vi­zi, pře­de­vším o komen­to­vá­ní olym­pi­ád. Bese­du dopl­nil tes­to­vý­mi otáz­ka­mi. Poté pro­bě­hl tur­naj všech účast­ní­ků ve stol­ním teni­su (roz­dě­le­ných dle věko­vých sku­pin). V jed­not­li­vých sku­pi­nách vyhrá­li Marie Krum­phol­co­vá, Mag­da­lé­na Hejsko­vá, Jan Běl, Voj­těch Matě­jí­ček, Voj­těch Hodl, Jan Šůla, Artem Mame­tev, Anto­nín Mores, Voj­těch Němec a Jan Váňa. Stře­deč­ní odpo­led­ne vypl­ni­la bese­da s Pavlem Maso­pus­tem z Kated­ry fyzi­ky Peda­go­gic­ké fakul­ty Zápa­do­čes­ké uni­ver­zi­ty Plzeň, a ukáz­ky zábav­né fyzi­ky. Po čtvr­teč­ním hlav­ním tur­na­ji se v pátek usku­teč­ni­la Dušev­ní olym­pi­á­da (kaž­dý člen oddí­lu byl nomi­no­ván do jed­né dis­ci­plí­ny, kte­rý­mi byly Fische­roy šachy, Piškvor­ky, Kost­ky, Pexe­so, Prší, Člo­vě­če, nezlob se, Dobble, Bang, Tik tak Bum, Duch, Time­li­ne a Kup si krá­vu). V olym­pi­á­dě des­ko­vých her bylo nej­lep­ší druž­stvo Tyr­ky­so­ví šmou­lo­vé. Ve vol­ném čase zájem­ci za dohle­du vedou­cích vyu­ží­va­li bazén, vzhle­dem k vyso­kým tep­lo­tám byl hoj­ně využíván.

Hlavní táborový turnaj

Ve čtvr­tek odpo­led­ne a večer se hrál hlav­ní tur­naj v rapid šachu. Hrá­lo se v sed­mi sku­pi­nách, všich­ni hrá­či byli do sku­pin zařa­ze­ni dle své výkon­nos­ti. Pět sku­pin hrá­lo po osmi hrá­čích sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým, jed­na o dese­ti hrá­čích sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým a jed­na sku­pi­na hrá­čů pře­váž­ně bez ELO se hrá­la švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol.

Ve sku­pi­ně A nej­sil­něj­ších hrá­lo osm hrá­čů sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým a vyhrál Lukáš Kašpar (6 bodů ze 7) před Matě­jem Šeter­lem (5,5) a Janem Lang­ma­je­rem (4). Dal­ší pořa­dí: 4.Martin Holi­na 3,5, 5.Artem Mame­tev 3, 6.Jan Váňa 3, 7.Tomáš Tichý 2,5, 8.Zuzana Aubrech­to­vá 0,5.

Sku­pi­nu B (8 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) vyhrál Voj­těch Schu­la s 6 body před Voj­tě­chem Matě­jíč­kem 4,5 b. a Jose­fem Šťast­ným 4 b. Dal­ší pořa­dí: 4.Jana Lang­ma­je­ro­vá 3,5, 5.Jiří Šťast­ný 3,5, 6.Jiří Les 3, 7.Pavel Žalud 2, 8.Robin Mádle 1,5.

Ve sku­pi­ně C (8 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) vyhrá­la se 5,5 body Micha­e­la Mare­šo­vá, dru­hý byl s 5 body Jan Běl, tře­tí Domi­nik Hein­rich se 4,5 body. Dal­ší pořa­dí: 4.Jakub Kop­čil 3,5, 5.Štěpán Říha 3,5, 6.Samuel Trh­lík 3, 7.Jakub Val­d­man 2,5, 8.František Krum­pholc 1.

Sku­pi­na D (8 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) skon­či­la výhrou Edu­ar­da Pli­ce, kte­rý zís­kal 5,5 bodu. Dru­hé mís­to vybo­jo­val Ondřej Novák s 5 body a tře­tí Lukáš Denk (4,5 b.). Dal­ší pořa­dí: 4.Lukáš Urbá­nek 3,5, 5.Vojtěch Hodl 3, 6.Marie Krum­phol­co­vá 3, 7.Vojtěch Urbá­nek 2,5, 8.Magdaléna Šafá­řo­vá 2.

Ve sku­pi­ně E (8 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) byl nej­lep­ším se 7 body Maty­áš Rou­bal. Dru­hý skon­čil Jakub Pet­rik s 5,5 body a tře­tí Filip Eli­áš (4,5 bodu). Dal­ší pořa­dí: 4.Hynek Blud­ský 4, 5.Vít Blud­ský 2,5, 6.Natálie Kře­no­vá 2,5, 7.Anna Marie Šafá­řo­vá 2, 8.Josef Pásek 0.

Tur­naj F (10 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) vyhrál Ondřej Ben­da se 7 body, dru­hý byl Anto­nín Mores se 6,5 body a tře­tí Matěj Skři­van s 5 body. Dal­ší pořa­dí: 4.Vladislav Hasman 6, 5.Štěpán Kuchta 5, 6.Ester Dolan­ská 4,5, 7.Dino Sulja­ko­vič 4,5, 8.Jan Šůla 2,5, 9.Adam Šin­de­lář 2, 10.Alex Bílek 1.

V tur­na­ji G hra­ném švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol byl nej­lep­ším Vik­tor Lešek se 6 body před Mila­nem Šev­čí­kem (6 bodů) a Tomá­šem Den­kem (5 bodů). Tato tro­ji­ce spo­lu se čtvr­tým Tomá­šem Rou­ba­lem a pátým Hyn­kem Roha­nem si uhrá­la 4.VT. Dal­ší pořa­dí: 6.Lukáš Kuchta 5, 7.Štěpán Liš­ka 4, 8.Vojtěch Němec 4, 9.Martin Houš­ka 4, 10.Samuel Brček 4, 11.Ben Mahler 4, 12.Josef Šimek 3,5, 13.Dominik Dolan­ský 3, 14.Filip Houš­ka 3, 15.Ján Tichý 3, 16.Jonáš Skři­van 3, 17.Anna Caj­tha­mlo­vá 3, 18.David Kasl 3, 19.Matěj Adam Javůrek 2,5, 20.David Víto­vec 2, 21.Antonín Drob­ný 1,5, 22.Jan Hadin­ger 0,5, 23.Aneta Holá 0, 24.Martin Drob­ný 0, 25.Klára More­so­vá 0.

Dal­ší info k tur­na­jům nalez­ne­te na: http://chess-results.com/Tnr370931.aspx?lan=5.

Večerní program

V rám­ci večer­ní­ho pro­gra­mu pro­běh­la hned úvod­ní den bles­ko­vý tur­naj, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo 73 (!) hrá­čů. Vyhrál vedou­cí Lukáš Daňhel (6,5 bodu z 7), dru­hé mís­to obsa­di­la dal­ší vedou­cí Kate­ři­na Pal­ko­vá (6 bodů) a tře­tí mís­to nej­lep­ší z dětí Lukáš Kašpar (5,5 bodů). Cel­ko­vě Čtvr­tý skon­čil dal­ší z vedou­cích Vla­di­mír Bošek (5,5), pátý (dru­hý z dětí) Jan Lang­ma­jer, šes­tý Jakub Val­d­man a sed­mý Jan Váňa (všich­ni 5,5 bodu). V nedě­li večer pro­běh­la sou­těž druž­stev v simul­tán­kách, kaž­dé druž­stvo si vylo­so­va­lo jed­no­ho z vedou­cích (Kat­ka Pal­ko­vá, Lukáš Daňhel, Dan Nový, Jiří Hájek), pro­ti kte­ré­mu sehrá­li 10 par­tií s časem 0,5 hodi­ny pro­ti 1 hodi­ně vedou­cí­ho. Nej­lep­ším bylo druž­stvo Fia­lo­vých košťat, kte­ré uhrá­lo s Luká­šem Daňhe­lem 2,5 bodu. Mod­ří jezd­ci pro­ti Dano­vi Nové­mu uhrá­li 1,5 bodu, Čer­ve­ní pěš­ci pro­ti Kat­ce Pal­ko­vé jeden půl­bod a Tyr­ky­so­ví šmou­lo­vé neu­hrá­li pro­ti Jiří­mu Háj­ko­vi ani půl­bod. V pon­dě­lí večer (z důvo­du vyso­kých odpo­led­ních tep­lot zařa­ze­no až do večer­ní­ho pro­gra­mu) se hrá­ly tur­na­je ve fot­ba­lu, pře­ha­zo­va­né a petan­gue. V souč­tu těch­to tří dis­ci­plín bylo nej­lep­ší druž­stvo Tyr­ky­so­ví šmou­lo­vé. V úte­rý večer se hrá­ly živé šachy – nejmen­ší dětí před­sta­vo­va­li jed­not­li­vé figu­ry, nej­zku­še­něj­ší děti pro­vá­dě­li pohyb figur po šachov­ni­ci – vyhrál spo­je­ný tým Čer­ve­ných pěš­ců a Mod­rých jezd­ců. Ani letos nechy­bě­la stez­ka odva­hy, letos pou­ze pro roč­ní­ky 2006 a mlad­ší na tra­se kon­čí­cí pří­mo v are­á­lu tábo­ra. Všich­ni (i ti nejmlad­ší!) stezku pro­šli bez pro­blé­mů. Závě­reč­ný večer pro­běh­lo vyhod­no­ce­ní taj­né­ho úko­lu – kaž­dé druž­stvo před­ved­lo pan­to­mi­mou tři pří­slo­ví, kte­ré si vylo­so­va­li prv­ní den, ostat­ní druž­stva měla hádat, o jaké pří­slo­ví šlo. Nej­ví­ce bodů zís­ka­lo druž­stvo Fia­lo­vá košťa­ta. Vel­mi zda­ři­lá byla jako kaž­dý rok i násled­ná diskotéka.

Fotodokumentace a videodokumentace

V prů­bě­hu tábo­ra byla díky sku­pi­ně fil­mo­vé a foto­gra­fic­ké tvor­by poří­ze­na boha­tá foto­do­ku­men­ta­ce, kte­rá je ke zhléd­nu­tí níže.

Závěrečné vyhodnocení

V sobo­tu dopo­led­ne před odjez­dem při závě­reč­ném nástu­pu byly vyhlá­še­ny koneč­né výsled­ky sou­tě­že O Zla­té­ho krá­le a roz­dá­ny posled­ní „paso­vač­ky“. Do hod­nos­ti Zla­té­ho krá­le byli pový­še­ni Vít Blud­ský, Anto­nín Mores a Hynek Blud­ský. Nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho zis­ku dosá­hl Vít Blud­ský, kte­rý navíc zís­kal zla­tou krá­lov­skou koru­nu. Všich­ni účast­ní­ci poté obdr­že­li na závěr účast­nic­ký diplom – vyzna­me­ná­ní za úspěš­né absol­vo­vá­ní tábo­ra, pamět­ní medai­li a věc­né ceny.

Závěr

Na závěr vel­ké podě­ko­vá­ní všem – dětem, vedou­cím i pra­cov­ní­kům are­á­lu za skvě­lý týden a neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky. Před­běž­ně je objed­nán are­ál i na příští rok, a to v ter­mí­nu 3. - 10. 8. 2019! Již teď si ter­mín pozna­me­nej­te do svých diá­řů a může­te poslat před­běž­nou při­hláš­ku na e-mail: herejkpetr@seznam.cz.

Fotogalerie - sobota 4. 8. 2018

Fotogalerie - neděle 5. 8. 2018

Fotogalerie - pondělí 6. 8. 2018

Fotogalerie - úterý 7. 8. 2017

Fotogalerie - středa 8. 8. 2017

Fotogalerie - čtvrtek 9. 8. 2018

Fotogalerie - pátek 10. 8. 2018

Fotogalerie - sobota 11. 8. 2018