Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 6

6. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že, Kaz­ně­jov 27. 4. 2019 Tur­naj star­ších 2. (2.H14) Lang­ma­jer Jan 6 (-2 do rapid elo), 3. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 5½​ (+52), 4. (1.D14) Mare­šo­vá Micha­e­la 5½​ (+17), 11. (2.H12) Mame­tev Artem 4½​ (-34), 21. (6.H12) Novák Ondřej 3½​ (+13), 23. (7.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½​ (+13), 24. (12.H14) Les Jiří 3½​ (-33), […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.27, Plzeň 23. 4. 2019 1.Herejk Petr 13, 2.Bechynský Jan 9, 3.Šeterle Matěj 8,5, 4.Janouš Marek 8, 5.Langmajer Jan 8, 6.Mametev Artem 7,5, 7.-8.Šafářová Mag­da­le­na a Šafá­řo­vá Anna Marie 1. http://chess-results.com/tnr434680.aspx?lan=5

Přeborníkem klubu Matěj Šeterle

Letoš­ní již 6. roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je pořá­da­né­ho naším klu­bem se konal v hote­lu LIONS ve dnech 20. – 21. 4. 2019. Star­to­va­lo v něm letos pou­ze 22 hrá­čů (ško­da, že i dal­ší nevy­u­ži­li šan­ci zahrát si pěk­né par­tie). Sed­mi­ko­lo­vý tur­naj nej­lé­pe zvlá­dl Pavel Fla­jš­man z ŠK Dvo­rec, kte­rý zís­kal 6 bodů, a vyhrál pohár pro vítě­ze. O jed­nu remí­zu více (tedy v souč­tu 5,5 bodu) a druhé […]

Drama s pohádkovým koncem

Do závě­reč­né­ho čtyř­ko­la 1.ligy mlá­de­že šlo naše druž­stvo z prv­ní­ho mís­ta s tří­bo­do­vým násko­kem, čeka­ly nás ale také utká­ní s nej­vět­ší­mi kon­ku­ren­ty: dru­hý­mi Říča­ny a tře­tí­mi Budě­jo­vi­ce­mi. Vědo­mi si důle­ži­tos­ti a pro náš klub his­to­ric­ké­ho oka­mži­ku, pří­pra­va na ligu zača­la s vel­kým před­sti­hem. Tři týd­ny pře­dem bylo dohod­nu­to, že poje­de devět hrá­čů, roz­hod­nu­to bylo i o sesta­vách na jed­not­li­vá utká­ní a všich­ni hrá­či se […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 11.kolo ŠK 64 Plzeň A – ŠK Líně B 3,5 : 4,5 (Šedi­vý 0,5, Herejk 0,5, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 1, Macha­lík 0, Lorenc 0,5, Špač­ko­vá 0, Janouš 1) Sezó­na sou­tě­ží druž­stev 2018/19 je minu­los­tí, jak vystou­pe­ní naše­ho prv­ní­ho týmu v Kraj­ském pře­bo­ru 1.třídy hod­no­tí kapi­tán David Lorenc: „V nedě­li 7. 4. 2019 vyvr­cho­li­la sezó­na také v sou­tě­ži KPI. V posled­ním kole […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 5

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu, Sta­rý Klí­čov, 6.4.2019 Do Staré­ho Klí­čo­va na páté pokra­čo­vá­ní Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu se vypra­vi­lo sice jen 12 hrá­čů ŠK 64 Plzeň, ale čty­ři prv­ní mís­ta v kate­go­ri­ích (Hon­za Lang­ma­jer v H14 – ten výhru v kate­go­rii umoc­nil navíc cel­ko­vým vítěz­stvím v tur­na­ji star­ších, Marek Janouš v H12, Jana Lang­ma­je­ro­vá v ope­nu dívek a největší […]

Konečné pořadí Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Ke své­mu závě­ru dospěl letoš­ní roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy pořá­da­né naším klu­bem. V zavře­ných tur­na­jích se hrá­ly vyřa­zo­va­cí boje o prv­ní čty­ři mís­ta, v ote­vře­ném tur­na­ji měli začí­na­jí­cí hrá­či posled­ní mož­nost zís­kat body do cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní. A jak to vše dopadlo? Tur­naj A semi­fi­ná­le - Lang­ma­jer - Josef Šťast­ný 2:0, Lang­ma­je­ro­vá - T. Mast­ný 2:2 (*při remí­ze 2:2 postupoval […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.23, Plzeň 19. 3. 2019 1.Bechynský Jan 6,5, 2.Herejk Petr 6,5, 3.Langmajer Jan 4, 4.Janouš Marek 3, 5.Mametev Artem 0. http://chess-results.com/tnr424635.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.24, Plzeň 26. 3. 2019 1.Palková Kate­ři­na 8, 2.Herejk Petr 7,5, 3.Bechynský Jan 7, 4.Janouš Marek 4, 5.Langmajer Jan 3, 6.Šafářová Anna Marie 0,5 http://chess-results.com/tnr426692.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 […]

Nové ELO FIDE k 1. 4. 2019

Pořa­dí ELO FIDE hrá­čů ŠK 64 Plzeň k 1. 4. 2019 (roz­díl k 1. 3. 2019) 1.Herejk Petr 2181 (-1), 2.Pal­ko­vá Kate­ři­na 2041 (+14), 3.Ran­da Miroslav 2013 (0), 4.Hlo­žek David 1935 1917 (+18), 5.Bechyn­ský Jan 1915 (+2), 6.Lorenc David 1773 (+13), 7.Janouš Marek 1768 (+125!!), 8.Šeter­le Matěj 1697 (-3), 9.Špač­ko­vá Mar­ti­na 1694 (0), 10.Hrd­lič­ka Vác­lav 1673 (-6), 11.Málek Milan 1667 (0), 12.Mál­ko­vá Adri­a­na 1546 […]