Soutěže družstev dospělých

Krajský přebor III  - 3. kolo

Skvě­le si vede naše Céč­ko v KPIII, po třech kolech je s plným počtem 6 bodů na prv­ním mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí. Ve 3. kole to odnes­lo druž­stvo Heř­Nýř B v pomě­ru 1 : 4. Výhru si odvez­li Hon­za Bechyn­ský, Hon­za Lang­ma­jer, Milan Málek a Pepa Šťast­ný, pro­hrá­la jen Adri­a­na Málková.

KPIII, 3. kolo, Heř­nýř B – ŠK 64 Plzeň C 1 : 4

Na dal­ší trest­nou výpra­vu jsme vyra­zi­li do Nýřan, kde pro­ti nám stá­lo druž­stvo Heř­nýř B. Již od úvod­ní­ho hvizdu se pro nás zápas vyví­jel dob­ře. Po pár tazích zís­kal Milan, hra­jí­cí na 4. des­ce, sou­pe­řo­vu věž a zby­tek par­tie byla již jen for­ma­li­ta. V rych­los­ti výhry Mila­na doká­zal před­stih­nout Pepa, kte­rý na 5. šachov­ni­ci sou­pe­ři vyo­pe­ro­val krát­ce po zahá­je­ní 3 pěš­ce a rych­le uplat­nil pře­va­hu na šachov­ni­ci. (0-2) Malá jis­křič­ka nadě­je vzplá­la domá­cím, když na 3. des­ce Adri­an­ka pod­leh­la dlou­ho­do­bé­mu tla­ku sou­pe­ře a byla nuce­na rezig­no­vat (1-2). Násled­ná kapi­tu­la­ce bílých figur Heř­ný­ře na 1. des­ce byl konec nadě­jí domá­cích (1-3). Na 2. šachov­ni­ci dohrá­val jako posled­ní Lan­gi, kte­rý pro jed­nou nebyl ve své obvyk­lé časo­vé tís­ni. Ten­to­krát byla klí­čem k úspě­chu lehce neko­rekt­ní oběť kva­li­ty, po níž sou­peř nepo­kra­čo­val přes­ně a par­tie již nemě­la dlou­hé­ho trvá­ní (1-4) Prv­ní mís­to v tabul­ce uhájeno!
Jan Bechyn­ský