Šachový tábor 2021 - sobota

Den 1. - sobo­ta 31. 7. 2021 Pří­jezd - roz­dě­le­ní do druž­stev - šta­fe­ty - bles­ko­vý tur­naj Po roce opět začal let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky. Po pří­jez­du a uby­to­vá­ní pro­bě­hl nástup a tra­dič­ní roz­lo­so­vá­ní do druž­stev. Letoš­ní tábor pro­bí­há v duchu flmu Mada­gaskar, druž­stva si pro­to vylo­so­va­la také své­ho mas­ko­ta - jed­nu z hlav­ních posta­vi­ček. Po nástu­pu pro­běh­ly šta­fe­ty druž­stev a po veče­ři bles­ko­vý turnaj […]

Czech Open Pardubice

Letos náš oddíl his­to­ric­ky popr­vé vyslal tým na již kla­sic­ké klá­ní čtyř­člen­ných druž­stev na par­du­bic­ký Czech Open, kte­ré se kona­lo od 15. do 18. čer­ven­ce. Pro­gram akce je cel­kem nároč­ný, neboť se jed­ná o sedm váž­ných par­tií během tří a půl dne, tak­že jsme rad­ši vyra­zi­li v pěti lidech, aby byla mož­nost se pro­stří­dat. Vel­ko­le­pý fes­ti­val Czech Open se letos […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu

3. 7. 2021 Plzeň FAV ZČU (tur­naj pořá­dal ŠK64 Plzeň) Tur­naj star­ších: 10.(2. v D14) Šafá­řo­vá Anna Marie 4, 11. (3. v D14) Kře­no­vá Natá­lie 3, 15.(1. v D12) Hen­drych­o­vá Tere­za 1. https://chess-results.com/tnr568338.aspx?lan=5&art=0. Tur­naj mlad­ších: 1.(1.H10) Jan­čík Voj­těch 7, 5.(1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 12.(8.H10) Hon­cha­rov Makar 3, 14.(9.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 15.(10.H10) Steh­lík Rudolf 3. https://chess-results.com/tnr568337.aspx?lan=5&art=0 ŠK 64 Plzeň tak v letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru mládeže […]