V Lize mládeže 6. místo

Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň obsa­di­lo v Lize mlá­de­že - sku­pi­na A se 13 body 6. mís­to (tedy v prv­ní polo­vi­ně výsled­ko­vé lis­ti­ny). Druž­stvo 3 zápa­sy vyhrá­lo, 4 remi­zo­va­lo a 4 pro­hrá­lo, všech­ny poráž­ky byly těs­né a po vyrov­na­ných bojích, doká­za­li jsme remi­zo­vat 3:3 s vítěz­ný­mi Kar­lo­vý­mi Vary. Navíc pat­ři­lo mezi nejmlad­ší s sou­tě­ži, ale smě­le bylo schop­no hrát i s nej­lep­ší­mi týmy sou­tě­že. Z toho­to pohle­du lze tedy letoš­ní sezó­nu hod­no­tit jako […]

Na Klatovské věži 4x vítězství

V cel­ko­vém hod­no­ce­ní seri­á­lu tur­na­jů začí­na­jí­cích hrá­čů – Kla­tov­ské věži 2016/2017 - vybo­jo­va­li naši hrá­či čty­ři vítěz­ství v kate­go­ri­ích.  V kate­go­rii 5.-9.třída vyhrál suve­rén­ně Jir­ka Les (na foto­gra­fii vle­vo) s maxi­mál­ním počtem 45 bod., ve stej­né kate­go­rii dívek vyhrá­la Mag­da Šafá­řo­vá (30 bodů), v kate­go­rii 1.-4.třída se díky vítěz­ství v posled­ním tur­na­ji dostal na 1.místo Ond­ra Novák (37 bodů - na foto­gra­fii vpra­vo), kte­rý přeskočil […]

Velikonoční turnaj počtvrté

Náš klub ŠK 64 Plzeň uspo­řá­dal 4.ročník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je se zápoč­tem výsled­ků na Lis­ti­nu osob­ních koefi­ci­en­tů ELO. V kon­ku­ren­ci 27 hrá­čů star­to­va­lo hned 15 hrá­čů naše­ho klu­bu. Vítě­zem tur­na­je se stal Petr Aubrecht z TJ Bohe­mi­ans Pra­ha, kte­rý vybo­jo­val ze 7 par­tií 6,5 bodu. Dru­hé mís­to obsa­dil Zde­něk Bar­to­ní­ček z oddí­lu Gar­de Kaz­ně­jov (6 bodů) a tře­tí Luboš Ber­ka z TJ Plzeň […]

Šest zlatých z KP v rapidu

Posled­ním šes­tým tur­naj v Plzni 8.4.2017 se uza­vřel letoš­ní roč­ník seri­á­lu tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu. V souč­tu všech tur­na­jů náš klub ŠK 64 Plzeň vybo­jo­val v 10 kate­go­ri­ích hned šest zla­tých medai­lí (!), pět stří­br­ných medai­lí a dvě bron­zo­vé medai­le + řadu pěk­ných umís­tě­ní v prv­ní desít­ce. Koneč­né výsled­ky po kate­go­ri­ích (tuč­ně uve­de­ní hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň): H8: 5.Lukáš […]