Přeskočit na obsah

Leden 2019

Jízda pokračuje

V Pra­ze na Oaze ode­hrá­lo v sobo­tu 19. led­na naše ligo­vé druž­stvo mlá­de­že dal­ší dvo­ju­tká­ní. V šes­tém kole pro­ti nám zased­la nebez­peč­ná Jawa Brod­ce. Naše sesta­va David Hlo­žek, Matěj Šeter­le, Marek Janouš, Josef Šťast­ný,… Číst dále »Jíz­da pokračuje

Zlato a stříbro z Krajského přeboru družstev starších žáků

Letoš­ní Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků se usku­teč­nil v dale­kém Starém Klí­čo­vě u Domažlic. I přes vzdá­le­nost mís­ta koná­ní a vel­mi nepří­z­ni­vé poča­sí v bar­vách našich druž­stev nastou­pi­lo cel­kem 40 (!!) hrá­čů. Před­ně tedy vel­ké… Číst dále »Zla­to a stří­bro z Kraj­ské­ho pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků