Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.15, Plzeň 22. 1. 2019 1.Jan Bechyn­ský 6,5, 2.Petr Herejk 4,5, 3.Jan Trej­bal 3,5, 4.Artem Mame­tev 3, 5.Jan Lang­ma­jer 2,5. http://chess-results.com/tnr409362.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.16, Plzeň 29. 1. 2019 1.Petr Herejk 10,5, 2.Jan Lang­ma­jer 5,5, 3.Marek Janouš 4,5, 4.Václav Hrd­lič­ka 3,5 http://chess-results.com/tnr411055.aspx?lan=5

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 7.kolo SK Pet­řín Plzeň B – ŠK 64 Plzeň B 3 : 5 (Herejk 1, Hlo­žek 0,5, Bechyn­ský 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Málek 0,5, Mál­ko­vá 0, Janouš 1), B-druž­stvo je s 16 body na prů­běž­ném 2.místě! Regi­o­nál­ní pře­bor sku­pi­na A – 7.kolo TJ Sokol Domažli­ce C – ŠK 64 Plzeň E 3 : 2 (Šafá­řo­vá M. […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 4

Ampér 4 - Kla­to­vy 26.1.2019 Tur­naj star­ších 2. (1.H14) Lang­ma­jer Jan 5½ (do ELO rapid +40)​, 3. (2.H12) Janouš Marek 5½ (-22)​, 4. (3.H12) Mame­tev Artem 5 (-1), 8. (4.H14) Les Jiří 4½​ (+25), 9. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4½ (+14)​, 17. (3.D12) Šafá­řo­vá Anna Marie 4 (+29), 19. (5.H12) Urbá­nek Lukáš 4 (+15), 26. (7.H12) […]

Okresní kolo Přeboru škol v šachu

Okres­ní kolo Pře­bo­ru škol v šachu, Plzeň 24.1.2018 (postup do KP prv­ní dvě nej­lep­ší druž­stva z kaž­dé­ho okre­su) Kate­go­rie střed­ní ško­ly 1. (1.PM) Gym­ná­zi­um Plzeň, Miku­láš­ské náměs­tí 20 (Hlo­žek 5/5 +8) 2. (1.PJ) Gym­ná­zi­um, Blo­vi­ce 13 (Trh­lík 4/5 +21) 3. (2.PM) Masa­ry­ko­va gym­ná­zi­um Plzeň 12½​ (Šeter­le 3,5/5 +4, Lang­ma­je­ro­vá 3/5 -15, Le Duc Dung 3/5 +0) 5. […]

Výsledky tréninkových turnajů

Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um (pon­děl­ní tur­na­je) MGzač1: 1.Mametev 5, 2.-4.Plic E., Kuchta Š, Les 2, 5.Kuchta L.0 MGzač2: 1.Les 3, 2.Plic E.2, 3.Kuchta Š.1, 4.Kuchta L.0 MGzač3: 1.Les 3, 2.-4.Plic E., Kuchta Š., Kuchta L.1 MGC1: 1.Mametev 6, 2.Urbánek L.6, 3.Plic E.6, 4.Urbánek V.6, 5.Hodl 4, 6.Cirnfus 4, 7.Křenová 3, 8.Kuchta Š.1, 9.Kuchta L.0 MGB1: 1.Mametev 8, […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 6.kolo ŠK 64 Plzeň A – ŠK Dvo­rec 4 : 4 (Šedi­vý 0,5, Herejk 0,5, Bechyn­ský 1, Nový 0,5, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0, Lang­ma­jer 0, Janouš 1) Ško­da, neu­dr­že­li jsme slib­né vede­ní 4 : 2 a zápas dospěl do remízy.

Jízda pokračuje

V Pra­ze na Oaze ode­hrá­lo v sobo­tu 19. led­na naše ligo­vé druž­stvo mlá­de­že dal­ší dvo­ju­tká­ní. V šes­tém kole pro­ti nám zased­la nebez­peč­ná Jawa Brod­ce. Naše sesta­va David Hlo­žek, Matěj Šeter­le, Marek Janouš, Josef Šťast­ný, Adri­a­na Mál­ko­vá a Hon­za Lang­ma­jer. Utká­ní zača­lo poměr­ně pří­z­ni­vě, hned v zahá­je­ní zís­ka­li pěš­ce Hon­za Lang­ma­jer a Marek Janouš, pak se ale do potí­ží dosta­la Adri­a­na, mír­ně horší […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.13, Plzeň 8. 1. 2019 1.Šedivý Mar­tin 8,5, 2.-4.Herejk Petr, Janouš Petr a Šeter­le Matěj 6,5, 5.Mametev Artem 2, 6.Nová Micha­e­la 0. http://chess-results.com/tnr406309.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.14, Plzeň 15. 1. 2019 1.Herejk Petr 9, 2.Janouš Marek 7,5, 3.Bechynský Jan 7, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Šeterle Matěj 1,5, 6.Mametev Artem 1,5. http://chess-results.com/tnr407836.aspx?lan=5

Soutěže družstev dospělých

V šes­tém kole minu­lou nedě­li došlo opět v hote­lu LIONS v sou­tě­ži dospě­lých na čtyř­zá­pas. Kraj­ský pře­bor II – 6.kolo ŠK 64 Plzeň B : Sokol Domažli­ce B 5 : 3 (Herejk 0,5, Bechyn­ský 1, Daňhel 1, Lorenc 0, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Janouš 1) Skvě­lá výhra nad vedou­cím druž­stvem tabul­ky po výhrách Hon­zy Bechyn­ské­ho, posi­ly Luká­še Daňhe­la a Mar­ka Janouše. […]

Zlato a stříbro z Krajského přeboru družstev starších žáků

Letoš­ní Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků se usku­teč­nil v dale­kém Starém Klí­čo­vě u Domažlic. I přes vzdá­le­nost mís­ta koná­ní a vel­mi nepří­z­ni­vé poča­sí v bar­vách našich druž­stev nastou­pi­lo cel­kem 40 (!!) hrá­čů. Před­ně tedy vel­ké podě­ko­vá­ní všem hrá­čům za účast i bojov­né par­tie, ale obrov­ský dík také rodi­čům a dopro­vo­dům, kte­ří zvlád­li nepří­jem­nou ces­tu a dopra­vi­li všech­ny hrá­če bez pro­blé­mů do mís­ta konání […]

Členské příspěvky 2019 a poplatky za kroužky

V těch­to dnech bylo zahá­je­no vybí­rá­ní člen­ských pří­spěv­ků na rok 2019. Výše pří­spěv­ku činí 185 Kč mlá­dež, 310 dospě­lí a 50 Kč čle­no­vé nere­gis­tro­va­ní u ŠSČR. S nástu­pem dru­hé­ho polo­le­tí jsou také vybí­rá­ny poplat­ky za tré­nin­ky a krouž­ky ve 2.pololetí – na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu (pon­dě­lí) – 700 Kč/1 hod., 1000 Kč/2 a 3 hod., na 2.ZŠ (úte­rý) – 600 Kč/1 hod. Poplatky […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I - 5. kolo Heř­Nýř – ŠK 64 Plzeň 2 : 6 (Šedi­vý 0,5, Herejk 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 1, Nový 0,5, Ran­da 1, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 1) Poho­do­vý zápas, rych­le jsme šli po rych­lém úto­ku Hon­zy Bechyn­ské­ho do vede­ní. Po remí­zách Dana Nové­ho a Mar­ti­na Šedi­vé­ho navý­šil naše vede­ní Matěj Šeter­le. Když pak dal za remiz par­tii Vašek Hrdlička, […]