Přeskočit na obsah

Leden 2023

Soutěže družstev dospělých

Minu­lá nedě­le se našim dvě­ma druž­stvům pří­liš nevy­da­řil. Déč­ko, hájí­cí vedou­cí pozi­ci, nastou­pi­lo pro­ti Loko­mo­ti­vě C (vlast­ně jedi­ný kon­ku­rent v boji o prv­ní mís­to) ve znač­ně impro­vi­zo­va­né sesta­vě (ze základ­ní sesta­vy pou­ze… Číst dále »Sou­tě­že druž­stev dospělých

Olympijský bronz Makara a Marka

Po skvě­lém výko­nu Maka­ra Hon­cha­ro­va a zis­ku stří­br­né medai­le na Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že v kate­go­rii chlap­ců 2011 a mlad­ších se ve čtvr­tek bojo­va­lo ješ­tě o jed­nu sadu olym­pij­ských medai­lí, a to v Bles­ko­vém tur­na­ji čtyř­člen­ných kraj­ských… Číst dále »Olym­pij­ský bronz Maka­ra a Marka

Stříbro Makara Honcharova

Na prá­vě pro­bí­ha­jí­cí Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že v tur­na­ji chlap­ců roč­ní­ku 2011 a mlad­ší vybo­jo­val člen naše­ho klu­bu Makar Hon­cha­rov pro Plzeň­ský kraj se 4,5 bodem vel­mi cen­né 2. mís­to a zís­kal stří­br­nou medai­li !! Vel­ká gra­tu­la­ce pro Maka­ra!… Číst dále »Stří­bro Maka­ra Honcharova

Deset let ŠK 64 Plzeň

Začát­kem roku 2013, kon­krét­ně 16. led­na 2013, se na usta­vu­jí­cí schůzi zro­dil Šacho­vý klub 64 Plzeň. Krát­ce na to byl klub zare­gis­tro­ván u Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky. Počet čle­nů rych­le ros­tl. Zatím­co… Číst dále »Deset let ŠK 64 Plzeň

2. Turnaj šachových nadějí

Kla­to­vy 14. 1. 2023 Star­ší: 3.Urvál­ko­vá Ema 5,5, 16.Kužel Denis 3, 27.Kout­ný David 2, cel­kem 27 hrá­čů, Mlad­ší: 12.Tirb Ale­xej 4,5, 14.Suli­a­tatchii Ivan 4, 19.Kužel Filip 4, 25.Šiman­dl Mar­tin 3,5, 36.Trč­ko­vá Ema 3, 42.Motej­zík Pro­kop 2, 46.Kout­ná Bea­ta 1,5, cel­kem 48 hrá­čů. Podrob­né výsled­ky… Číst dále »2. Tur­naj šacho­vých nadějí