Soutěže družstev dospělých

KPI – 10.kolo – Kdy­ně – ŠK 64 Plzeň A 3 : 5 (Herejk 1, Šedi­vý 1, Pal­ko­vá 0, Bechyn­ský 0, Nový 1, Hlo­žek 1, Ran­da 0, Šeter­le 1). Potřeb­ná výhra po vyrov­na­ném prů­bě­hu zápa­su, Áčko posko­či­lo s 12 body do klid­né­ho stře­du tabul­ky na 8. mís­to. KPIII – 10.kolo – Kla­to­vy C – ŠK 64 Plzeň B 1,5 : 3,5 (Lorenc […]

Krajský přebor družstev mladších žáků, 24. 3. 2018 Domažlice

Sobot­ní Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků skon­čil pro naše bar­vy výbor­ně. Naše A-druž­stvo po skvě­lém výko­nu všech šes­ti hrá­čů vyhrá­lo všech sedm zápa­sů a s 21 body se sta­lo kraj­ský­mi pře­bor­ní­ky druž­stev mlad­ších žáků!! Skvě­lý týmo­vý výkon, všich­ni taha­li za jeden pro­vaz, když už se vysky­tl díl­čí pro­blém, vždy ostat­ní čle­no­vé zabra­li a zápas pře­klo­pi­li na naši stra­nu. Všich­ni zaslouží […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018 - semifinále

Kona­lo se tra­dič­ně ve stu­dov­ně FAV ZČU v Plzni 9.3.2018 a roz­ho­do­va­lo se o fina­lis­tech letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vé ligy: Výsled­ky semi­fi­ná­le A: 1.Vilímek Vít (1604) 5, 2.Lávička Ondřej (1195) 3, 3.Šafářová Mag­da­lé­na (1174) 3, 4.Les Jiří (1317) 2, 5.Šafářová Anna Marie (1014)  1, 6.Plic Edu­ard (1041) 1, Výsled­ky semi­fi­ná­le B: 1.Mametev Artem (1398) 5, 2.Hasman Vla­di­slav (1095) 3, 3.Urbánek Vojtěch […]

Dresy ŠK 64 na Mistrovství ČR mládeže

Na Mis­trov­ství ČR mlá­de­že, kte­ré v těch­to dnech pro­bí­há v Kou­tech nad Des­nou, hra­jí také tři hrá­či ŠK 64 Plzeň. V těž­ké kon­ku­ren­ci 24 chlap­ců do 12 let star­tu­je také Marek Janouš, nasa­zen je sice s ratingem 1328 až jako tře­tí od kon­ce, ale hned v prv­ním kole se mu po výbor­né hře poved­lo odre­mi­zo­vat hrá­če o více jak 250 elo­bo­dů silnějšího […]

Krajský přebor škol 2018

Kate­go­rie 1.-5. tří­da: 2. 28.ZŠ Plzeň 19 (Janouš 6,5 ze 7, Vilí­mek 7/7! – vel­ká gra­tu­la­ce k postu­pu do repub­li­ko­vé­ho finá­le!), 3. 22.ZŠ 18 (Novák 3/7, Urbá­nek V.4/7, Urbá­nek L.5/7 – vel­ká gra­tu­la­ce k bron­zu, mla­dé druž­stvo má vel­kou per­spek­ti­vu, k postu­pu chy­běl bod), 12.ZŠ Sko­či­ce 9 (Šafá­řo­vá A.7/7 -  výbor­ný výsle­dek Anič­ky, gra­tu­lu­je­me!) Kate­go­rie 6.-9. tří­da: 1. Gym­ná­zi­um Plzeň, Miku­láš­ské nám. […]

Soutěže družstev dospělých

KPI 8. kolo – Sokol Let­ná – ŠK 64 Plzeň A 1 : 7 (Kle­ment 1, Herejk 0,5, Šedi­vý 1, Pal­ko­vá 1, Bechyn­ský 1, Nový 0,5, Hlo­žek 1, Ran­da 1) Vyso­ké a cen­né vítěz­ství nad osla­be­ným sou­pe­řem, zápas odstar­to­va­ly dvě remí­zy (Dan Nový v syme­t­ric­ké pozi­ci střed­ní hry a Petr Herejk v kon­cov­ce nestej­no­ba­rev­ných střel­ců), poté už plně bodo­va­li hrá­či našich barev – […]

Nové ELO FIDE k 1. 3. 2018

Pořa­dí ŠK 64 Plzeň dle ELO FIDE k 1. 3. 2018 1.Herejk Petr 2192 (měsíč­ní nárůst/pokles elo -8), 2.Palková Kate­ři­na 2056 (+4), 3.Randa Miroslav 2024 (+2), 4.Bechynský Jan 1914 (+3), 5.Hložek David 1843 (-9), 6.Lorenc David 1768 (+4), 7.Kocandová Mar­ti­na 1698 (-6), 8.Hrdlička Vác­lav 1683 (-8), 9.Málek Milan 1667 (0), 10.Šeterle Matěj 1585 (0), 11.Mareš Petr 1527 (0), […]

Nové rapid ELO ČR k 1.3.2018

Pořa­dí hrá­čů ŠK 64 Plzeň dle rapi­do­vé­ho ELO ČR k 1. 3. 2018 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1983 (0), 4.Bechynský Jan 1910 (0), 5.Kocandová Mar­ti­na 1833 (0), 6.Lorenc David 1726 (0), 7.Hložek David 1713 (-6), 8.Hrdlička Vác­lav 1685 (0), 9.Málek Milan 1682 (0), 10.Vilímek Vít 1604 (+70), 11.Šeterle Matěj 1532 (+18), 12.Langmajer […]