Cenné vítězství A-týmu

Dne 22.11.2015 sehrál A tým své 3. kolo popr­vé ven­ku a to na půdě TJ Košut­ka Plzeň B. Z počát­ku to nevy­pa­da­lo na zrov­na vítěz­nou nedě­li, když na 5. šachov­ni­ci nevy­zrál na zku­še­nost sou­pe­ře David Hlo­žek a na 8. šachov­ni­ci neu­stá­la Adri­a­na Mál­ko­vá koneč­ný tlak pro­tiv­ní­ka. Po chví­li při­šla remí­za Vác­la­va Hrd­lič­ky a stav byl tedy neli­cho­ti­vý 2,5 – 0,5. O vyrov­ná­ní a zdra­ma­ti­zo­vá­ní zápa­su se postarala […]

Míša Marešová Mistryní Čech dívek do 12 let

Míša Mare­šo­vá se sta­la Mis­try­ní Čech dívek do 12 let pro rok 2015 !! V Harra­cho­vě na spo­leč­ném tur­na­ji do 12 let vybo­jo­va­la 5 bodů, obsa­di­la cel­ko­vě 30. mís­to, mezi děv­ča­ty byla však nej­lep­ší a odvez­la si zla­tou medai­li a pohár pro vítězku! Vel­ká gra­tu­la­ce !!  V Harra­cho­vě bojo­va­li i dal­ší hrá­či ŠK 64 Plzeň a našich tré­nin­ko­vých sku­pin. V kate­go­rii chlap­ců do 14 let […]

Béčko smetlo Holoubkov!

V nedě­li 1. 11. 2015 se naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň B vyda­lo na nepro­zkou­ma­nou půdu Holoub­ko­va A. Na 3. šachov­ni­ci sebe­jis­tě vyhrál jako prv­ní Petr Sta­ní­ček a zajis­til tak klid pro celý tým. Na 5. bojo­val Domi­nik Hein­rich. Po vyrov­na­ném prů­bě­hu udě­lal sou­peř chy­bu, kte­rou Domi­nik vyu­žil a dove­dl par­tii do zdár­né­ho kon­ce. Na 4. nastou­pil Filip Kre­sl, kte­rý pěk­ně pře­hrál své­ho sou­pe­ře, i když mohl […]