Kontakt

Adre­sa: ŠK 64 Plzeň, č.p. 228, 332 01 Nezvěs­ti­ce

Hra­cí míst­nost: kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň

E‑mail: sk64plzen@seznam.cz

Web: https://www.sk64.cz

Před­se­da klu­bu: Ing. Petr Herejk, Čer­ve­ný Újezd 20, 330 22 Zbůch, Tel. 773 870 333, E‑mail: herejkpetr@seznam.cz

Ban­kov­ní kon­to u Era Poš­tov­ní spo­ři­tel­ny: 257349750/0300

Regis­tra­ce Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň byla pro­ve­de­na Minis­ter­stvem vni­t­ra ČR dne 16.1.2013 pod č.j. VS/1–1/91613/13‑R, IČ: 01343611.