Přeskočit na obsah

Kontakt

Adre­sa:
Šacho­vý klub 64 Plzeň, z.s., Sama­rit­ská 199/16, 301 00 Plzeň

Hra­cí míst­nost:
kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň

E-mail:
info@sk64.cz

Web:
https://www.sk64.cz

Před­se­da klu­bu:
Ing. Petr Herejk, Čer­ve­ný Újezd 20, 330 22 Zbůch
tel. 773 870 333, e-mail: herejkpetr@seznam.cz

Ban­kov­ní kon­to u Era Poš­tov­ní spo­ři­tel­ny:
257349750/0300

IČ: 01343611
Regis­tra­ce Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň byla pro­ve­de­na Minis­ter­stvem vni­t­ra ČR dne 16.1.2013 pod č.j. VS/1-1/91613/13-R.

Dato­vá schrán­ka:
hwbpj33