Soutěž v řešení šachových diagramů (11)

Nové úko­ly na dal­ší týden, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 3. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dxh8+ Kxh8 2.Sf6 Kg8 (2…Dg7 3.Ve8#) 3.Ve8# 1.b4! Kc4 2.Dc6 mat 1.Jxa7!! Jxa7 [1…Kxa7 2.Kxc6+-; 1…Jd8 3.Ke7 Jb7 4.Jc6+-] 3.Kc7 Jc8 4.Kxc8 1–0 1.Vxh5+ Kxh5 2.Sg3! Sxg3 [2…Vxg3 3.Vc8 Kh4 4.Vh8#] 3.Vc8 Sc7 4.Vh8# 1.Sxd4? Vxd3! […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (10)

Již pode­sá­té Vám zasí­lám šes­ti­ci dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 27. 5.! Věřím, že si udě­lá­te na šachy čas, i když někte­ré z Vás již čeká návrat do škol­ních lavic. Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dd5+! Sxd5 [2…Kh8 3.Sxe4+–] 2.Sxd5 Kh8 3.Vxg5+– 1.e8D+ Vxe8 [1…Sxe8 2.Vb8+!! Sxb8 3.b6+–] 2.Vxe8+ Sxe8 3.Vb8+!! […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2020 — AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ta nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce: tábor pro­běh­ne v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích v plá­no­va­ném ter­mí­nu 1.–8.8.2020 a v plá­no­va­ném roz­sa­hu! Vzhle­dem k mate­ri­á­lu vyda­né­mu Minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví “Hygi­e­­nic­­ko-pro­­­tie­­pi­­de­­mic­­ká opat­ře­ní” sta­no­ve­ná pro zajiš­tě­ní sezó­ny let­ní dět­ské rekre­a­ce 2020 jsme však nuce­ni zavést někte­rá opat­ře­ní: Maxi­mál­ní počet účast­ní­ků na akcích se od 8. 6. 2020 v pří­pa­dě pozi­tiv­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce (což, jak pev­ně dou­fá­me, bude pře­tr­vá­vat) před­po­klá­dá 500 osob […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (9)

Po týd­nu dal­ší dia­gra­my pro řeše­ní, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 20. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.f8V! [1.f8D? Vf5+ 2.Sf4 Vfxf4+ 3.Dxf4=; 1.Sxd5?=; 1.Se5? Vd1+=] 1…Vf5+ 2.Sf4 Vxf8 3.Sxe4# 1…Dxb3!! 2.axb3 Vxb3 (hro­zí Vb1#) 3.Se1 Se3+! 4.Dxe3 Vb1# 1.g6 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (8)

Nové dia­gra­my k řeše­ní, jako obvykle ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 13. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Kb7 a1D (1…Kd6 2.Sxd4+-) 2.Se7# 1.Kf7 Je7 2.Ke8 Jc6 3.d8D+!! Jxd8 1/2 1.Vg2+ Kf8 2.Kg5+ Kg7 3.Kf4+ Kf6 4.Kg3+ Kg5 5.Kf2+ Kf4 6.Kg1+ Ke3 7.Ve1++– 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 3.Kb7 a1D 4.Se7# 1.c6! bxc6 2.a5 Kc5 3.a4! […]