Přeskočit na obsah

Květen 2020

Letní šachový tábor Hřebečníky 2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PŘED ODJEZDEM

Před odjez­dem na letoš­ní Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky (1.-8.8.2020) tuto sobo­tu něko­lik důle­ži­tých infor­ma­cí: vzhle­dem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci a vlád­ním naří­ze­ním je mož­né uby­to­vat se až osm hodin po odjez­du před­cho­zí­ho tábo­ra! To zna­me­ná, že je nut­no… Číst dále »Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PŘED ODJEZDEM