Soutěž v řešení šachových diagramů (11)

Nové úko­ly na dal­ší týden, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 3. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dxh8+ Kxh8 2.Sf6 Kg8 (2…Dg7 3.Ve8#) 3.Ve8# 1.b4! Kc4 2.Dc6 mat 1.Jxa7!! Jxa7 [1…Kxa7 2.Kxc6+-; 1…Jd8 3.Ke7 Jb7 4.Jc6+-] 3.Kc7 Jc8 4.Kxc8 1–0 1.Vxh5+ Kxh5 2.Sg3! Sxg3 [2…Vxg3 3.Vc8 Kh4 4.Vh8#] 3.Vc8 Sc7 4.Vh8# 1.Sxd4? Vxd3! černý […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (10)

Již pode­sá­té Vám zasí­lám šes­ti­ci dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 27. 5.! Věřím, že si udě­lá­te na šachy čas, i když někte­ré z Vás již čeká návrat do škol­ních lavic. Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dd5+! Sxd5 [2…Kh8 3.Sxe4+–] 2.Sxd5 Kh8 3.Vxg5+– 1.e8D+ Vxe8 [1…Sxe8 2.Vb8+!! Sxb8 3.b6+–] 2.Vxe8+ Sxe8 3.Vb8+!! Sxb8 4.b6 axb6 […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PŘED ODJEZDEM

Před odjez­dem na letoš­ní Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky (1.-8.8.2020) tuto sobo­tu něko­lik důle­ži­tých infor­ma­cí: vzhle­dem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci a vlád­ním naří­ze­ním je mož­né uby­to­vat se až osm hodin po odjez­du před­cho­zí­ho tábo­ra! To zna­me­ná, že je nut­no posu­nout pří­jezd účast­ní­ků v sobo­tu 1. 8. 2020 na 17,00 hod.!!!! Pro­sím, smě­řuj­te svůj pří­jezd do are­á­lu až po této hodi­ně (ide­ál­ně 17,00 - 17,15), v pří­pa­dě dří­věj­ší­ho pří­jez­du nebu­de mož­né se ubytovávat […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (9)

Po týd­nu dal­ší dia­gra­my pro řeše­ní, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 20. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.f8V! [1.f8D? Vf5+ 2.Sf4 Vfxf4+ 3.Dxf4=; 1.Sxd5?=; 1.Se5? Vd1+=] 1…Vf5+ 2.Sf4 Vxf8 3.Sxe4# 1…Dxb3!! 2.axb3 Vxb3 (hro­zí Vb1#) 3.Se1 Se3+! 4.Dxe3 Vb1# 1.g6 h4 2.g7 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (8)

Nové dia­gra­my k řeše­ní, jako obvykle ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 13. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Kb7 a1D (1…Kd6 2.Sxd4+-) 2.Se7# 1.Kf7 Je7 2.Ke8 Jc6 3.d8D+!! Jxd8 1/2 1.Vg2+ Kf8 2.Kg5+ Kg7 3.Kf4+ Kf6 4.Kg3+ Kg5 5.Kf2+ Kf4 6.Kg1+ Ke3 7.Ve1++– 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 3.Kb7 a1D 4.Se7# 1.c6! bxc6 2.a5 Kc5 3.a4! Kd6 4.Kd8 […]