Liga mládeže - Áčko bojuje o medaili, Béčko o záchranu

Liga mlá­de­že pokra­čo­va­la v sobo­tu 20. led­na 6. a 7. kolem. Obě naše ligo­vá druž­stva jela opět do Pra­hy – ten­to­krá­te na nás čeka­la druž­stva Oazy B a Říčan B. Áčko, ve kte­rém Fili­pa Kres­la vystří­dal Sam Trh­lík, dopo­led­ne nastou­pi­lo pro­ti Říča­nům, kte­rou byly v tabul­ce před námi o 2 body. Zápas se vyví­jel vcel­ku dob­ře. Fan­tas­tic­kou par­tii před­ve­dl Matěj Šeter­le (3.). Jak sám okomentoval […]

Soutěže družstev dospělých

KP1 – 6.kolo ŠK Líně A – ŠK 64 Plzeň A 4,5 : 3,5 (Lukáš Kle­ment 1, Petr Herejk 1, Jan Bechyn­ský 1, Dan Nový 0,5, Miroslav Ran­da 0, David Lorenc 0, Vác­lav Hrd­lič­ka 0, Matěj Šeter­le 0) – s vel­kým favo­ri­tem sou­tě­že těs­ný zápas s těs­nou pro­hrou a remí­zou na dosah, cen­ná je výhra na prv­ních čtyřech šachov­ni­cích 3,5:0,5! KP3 […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 4)

Tur­naj mlad­ších 2. (1.H8) Blud­ský Hynek 5½ (do rapid elo +122), 9. (8.H10) Urbá­nek Voj­těch 4 (+59), 15. (12.H10) Urbá­nek Lukáš 4 (+48), 16. (13.H10) Novák Ondřej 3 (-78), 21. (15.H10) Kuchta Lukáš 3 (-26). Tur­naj star­ších 4. (2.H14) Vilí­mek Vít 5 (do elo rapid +23), 5.(1.H12) Janouš Marek 5 (-12), 9. (5.H14) Lang­ma­jer Jan […]

Krajský přebor družstev starších žáků

Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků, Tachov 6. 1. 2017 Skvě­lý a napí­na­vý boj – Céč­ko se pra­lo o postup do ligy se super­fa­vo­ri­zo­va­ným Pet­ří­nem do posled­ní par­tie! Nako­nec v náš nepro­spěch roz­hod­lo pomoc­né hod­no­ce­ní – o 1,5 bodu vyhrál Pet­řín, Céč­ko obsa­di­lo výbor­né 2.místo, ale vel­ká gra­tu­la­ce a podě­ko­vá­ní všem hrá­čům za bojov­nost a výko­ny na hra­ni­ci (někte­ří i za hra­ni­cí) svých mož­nos­tí!! V celé […]

Nové ELO k 1.1.2018

Pořa­dí ŠK 64 Plzeň dle ELO FIDE k 1.1.2018: 1.Herejk Petr 2190 (-6), 2.Palková Kate­ři­na 2052, 3.Randa Miroslav 2043, 4.Hložek David 1954 (+16), 5.Bechynský Jan 1904 (+11), 6.Lorenc David 1766, 7.Kocandová Mar­ti­na 1704 (+2), 8.Hrdlička Vác­lav 1693, 9.Málek Milan 1667, 10.Mareš Petr 1527, 11.Šeterle Matěj 1519, 12.Pešek Vít 1509, 13.Šťastný Josef 1480, 14.Málková Adri­a­na 1449, 15.Vilímek […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018 - čtvrtfinále

Plzeň­ská šacho­vá liga – čtvrt­fi­ná­le již v pátek 26.1.2018 (pozor – změ­na ter­mí­nu!!! Změ­na pro­ve­de­na z důvo­du koli­ze původ­ní­ho ter­mí­nu s ter­mí­nem polo­let­ních prázd­nin), hra­je se v tra­dič­ním mís­tě – stu­dov­ně FAV ZČU na Bor­ských polích. Čtvrt­fi­ná­lo­vé sku­pi­ny již byly nalo­so­vá­ny: Sku­pi­na A (podrob­nos­ti na http://chess-results.com/tnr325392.aspx): Křen Adam 1100 ŠK 64 Plzeň Hasman Vla­di­slav 1088 ŠK 64 Plzeň Mame­tev Artem 1341 ŠK […]

Soutěže družstev dospělých

KP1 5.kolo: ŠK Domažli­ce - ŠK 64 Plzeň 5 : 3 (Herejk 0,5, Šedi­vý 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 0, Nový 0, Hlo­žek 0, Ran­da 0, Šeter­le 1 – Matěj ve své pre­mi­é­ře za Áčko po výbor­ném výko­nu zakon­čil par­tii s hrá­čem s ratingem 1841 mato­vým úto­kem, skvě­le!!) KP3 5.kolo: Kaz­ně­jov – ŠK 64 Plzeň B 2,5 : 2,5 (Hrd­lič­ka 0, Lang­ma­jer 0,5, Lang­ma­je­ro­vá 1, […]

Mistrovství ČR v bleskovém šachu

Mis­trov­ství ČR v bles­ko­vém šachu, Pra­ha 30.12.2017 Muži: 38.Lukáš Kle­ment 9 (do elo +30,4), 148.David Hlo­žek 6,5 z 15 (do elo +62 bodů!!), 185.Petr Mach 5,5 (+5,2), 207.Jan Lang­ma­jer 4 (+31,2!) Ženy: 36.(12.místo mezi juni­or­ka­mi!!) Jana Lang­ma­je­ro­vá 4 (do elo +49,6!!) – skvěle