Přeskočit na obsah

Březen 2020

Marek těsně pod stupni vítězů

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že, Kou­ty nad Des­nou, 7.–14. 3. 2020 V tra­dič­ním mís­tě v Kou­tech nad Des­nou pro­běh­lo Mis­trov­ství ČR mlá­de­že 10-16, hod­ně netra­dič­ní byl ale prů­běh a atmo­sfé­ra, ve kte­ré se tur­naj konal. Vzhle­dem… Číst dále »Marek těs­ně pod stup­ni vítězů

Aktuální informace - přerušení všech soutěží

V sou­vis­los­ti s vývo­jem epi­de­mie koro­na­vi­ru SARS-CoV-2 a vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu jsou až do odvo­lá­ní poza­sta­ve­ny tré­nin­ky a krouž­ky v pon­dě­lí na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, krouž­ky v úte­rý na 2. ZŠ, tré­nin­ky a bles­ko­vé tur­na­je v hote­lu LIONS. Odlo­že­ny jsou… Číst dále »Aktu­ál­ní infor­ma­ce - pře­ru­še­ní všech soutěží