Soutěž v řešení šachových diagramů (2)

Dia­gra­my na násle­du­jí­cí týden jsou opět ve dvou úrov­ních - pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín je opět do příští stře­dy, tedy 1.4. A řeše­ní dia­gra­mů z minu­lé­ho týd­ne: zku­še­něj­ší:  1.d6! Kb8 2.Kc1 stře­lec nemá kam jít! 2…Se4 [2…Sg6 3.d7 Kc7 4.Je6+ Kxd7 5.Jf8+ bílý vyhra­je; 2…Sa2 3.Kb2] 3.d7 Kc7 4.Je6+ Kxd7 5.Jc5+ 1–0 1.Jb2! Neče­ka­né a půso­bi­vé! 1…e1D 2.Vc5+ […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (1)

I když šíří­cí se epi­de­mie koro­na­vi­tu výraz­ně vel­mi výraz­ně zasa­hu­je do našich živo­tů a ome­zu­je naše akti­vi­ty, zkus­me si najít čas a ener­gii pro šachy! Vyhla­šu­ji pro­to pro naše mla­dé čle­ny na dobu, kdy je pře­ru­še­no škol­ní vyu­čo­vá­ní, týden­ní sou­těž v řeše­ní šacho­vých úko­lů (při­dat se mohou v pří­pa­dě zájmu i star­ší). Vždy ve čtvr­tek zašlu šest nových dia­gra­mů ve dvou […]

Marek těsně pod stupni vítězů

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že, Kou­ty nad Des­nou, 7.–14. 3. 2020 V tra­dič­ním mís­tě v Kou­tech nad Des­nou pro­běh­lo Mis­trov­ství ČR mlá­de­že 10-16, hod­ně netra­dič­ní byl ale prů­běh a atmo­sfé­ra, ve kte­ré se tur­naj konal. Vzhle­dem k šíří­cí se epi­de­mii koro­na­vi­ru se před star­tem nevě­dě­lo, jest­li tur­naj vůbec pro­běh­ne, poté ale v prů­bě­hu tur­na­je při­šlo nej­pr­ve roz­hod­nu­tí vlá­dy zru­šit spor­tov­ní akce nad 100 […]

Aktuální informace - přerušení všech soutěží

V sou­vis­los­ti s vývo­jem epi­de­mie koro­na­vi­ru SARS-CoV-2 a vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu jsou až do odvo­lá­ní poza­sta­ve­ny tré­nin­ky a krouž­ky v pon­dě­lí na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, krouž­ky v úte­rý na 2. ZŠ, tré­nin­ky a bles­ko­vé tur­na­je v hote­lu LIONS. Odlo­že­ny jsou také zbý­va­jí­cí zápa­sy sou­tě­ží druž­stev dospě­lých (KPI i KPII – v obou sou­tě­žích chy­bí dohrát posled­ní dvě kola). Zru­še­ny byly také Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků (21. 3. 2020) a Krajský […]

Nové ELO FIDE k 1. 3. 2020

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 3. 2020 (roz­díl k 1. 1. 2020) 1.Herejk Petr 2186 (-11), 2.Hložek David 2057 (-1), 3.Palková Kate­ři­na 2050 (-5), 4.Randa Miroslav 2028 (+8), 5.Janouš Marek 1990 (+67), 6.Bechynský Jan 1943 (+16), 7.Lorenc David 1787 (0), 8.Langmajer Jan 1716 (+4), 9.Šeterle Matěj 1704 (0), 10.Málek Milan 1667 (0), 11.Hrdlička Vác­lav 1666 (0), 12.Špačková Mar­ti­na 1629 (0), 13.Mareš […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I  - 9. kolo Šakal Kozo­lu­py – ŠK 64 Plzeň A 3 : 5 (Kle­ment 0, Šedi­vý 1, Herejk 1, Hlo­žek 1, Bechyn­ský 1, Macha­lík 1, Janouš 0, Lorenc 0), dal­ší důle­ži­tý krok v ces­tě do 2. ligy je za námi, vítěz­ství bylo jed­no­znač­né a cel­kem zaslou­že­né, moh­lo být ješ­tě vyšší

Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 3. 2020

Pořa­dí ELO ČR v rapid šachu k 1. 3. 2020 (roz­díl k 1. 1. 2020) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1990 (0), 4.Bechynský Jan 1905 (0), 5.Hložek David 1841 (0), 6.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 7.Langmajer Jan 1738 (0), 8.Lorenc David 1726 (0), 9.Janouš Marek 1709 (-78), 10.Málek Milan 1682 (0), 11.Hrdlička Vác­lav 1681 (0), 12.Šeterle Matěj 1639 (0), […]