Přeskočit na obsah

Březen 2020

Aktuální informace - přerušení všech soutěží

V sou­vis­los­ti s vývo­jem epi­de­mie koro­na­vi­ru SARS-CoV-2 a vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu jsou až do odvo­lá­ní poza­sta­ve­ny tré­nin­ky a krouž­ky v pon­dě­lí na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, krouž­ky v úte­rý na 2. ZŠ, tré­nin­ky a bles­ko­vé tur­na­je v hote­lu LIONS. Odlo­že­ny jsou… Číst dále »Aktu­ál­ní infor­ma­ce - pře­ru­še­ní všech soutěží