O Zlatého krále 2017

Tur­naj pro mlá­dež O zla­té­ho krá­le uspo­řá­dal náš ŠK 64 Plzeň na úvod sezó­ny v pátek 15.9.2017 ve stu­dov­ně FAV ZČU. Zúčast­ni­lo se 27 hrá­čů (z toho 19 z naše­ho klu­bu) a k vidě­ní byly vidět pěk­né sou­bo­je. Výsled­ky: 1. Jiří Ško­da (Pet­řín Plzeň) 6, 2. Michal Polák (Pet­řín Plzeň) 6, 3. Matěj Šeter­le (ŠK 64 Plzeň) 5, 4. Vít Vilímek […]

Rozlosování soutěží družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I datum kolo zápas 29.10.2017 1. kolo SK Pet­řín – ŠK 64 Plzeň A 12.11.2017 2. kolo ŠK 64 Plzeň A – TJ Košut­ka A 26.11.2017 3. kolo ŠK Dvo­rec A – ŠK 64 Plzeň A 10.12.2017 4. kolo ŠK 64 Plzeň A – ŠK Tachov 7.1.2018 5. kolo TJ Sokol Domažli­ce A – ŠK 64 Plzeň A 21.1.2018 6. kolo ŠK Líně A – ŠK 64 […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018

pořá­da­jí Plzeň­skou šacho­vou ligu 2017/18 V sezó­ně 2017/18 pro­běh­nou nej­pr­ve 3 kva­li­fi­kač­ní tur­na­je ote­vře­né pro drži­te­le max. 3. VT, z celé­ho Plzeň­ské­ho kra­je, naro­ze­né roku 2004 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní kva­li­fi­ka­ce se zapo­čí­ta­jí uhra­né par­ti­o­vé body z 2 lep­ších tur­na­jů. Tyto tur­na­je pro­běh­nou vždy v pátek odpo­led­ne od 16 hodin v Cen­t­ru logic­kých her FAV ZČU Plzeň, Tech­nic­ká 8, a to v termínech […]