Přeskočit na obsah

Září 2017

Tréninky ve školním roce 2017/2018

Aktu­ál­ní infor­ma­ce o tré­nin­cích ve škol­ním roce 2017/2018 nalez­ne­te na strán­ce Šacho­vé kroužky.

O Zlatého krále 2017

Tur­naj pro mlá­dež O zla­té­ho krá­le uspo­řá­dal náš ŠK 64 Plzeň na úvod sezó­ny v pátek 15.9.2017 ve stu­dov­ně FAV ZČU. Zúčast­ni­lo se 27 hrá­čů (z toho 19 z naše­ho klu­bu) a k vidě­ní byly vidět… Číst dále »O Zla­té­ho krá­le 2017

Plzeňská šachová liga 2017/2018

pořá­da­jí Plzeň­skou šacho­vou ligu 2017/18 V sezó­ně 2017/18 pro­běh­nou nej­pr­ve 3 kva­li­fi­kač­ní tur­na­je ote­vře­né pro drži­te­le max. 3. VT, z celé­ho Plzeň­ské­ho kra­je, naro­ze­né roku 2004 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní kva­li­fi­ka­ce se… Číst dále »Plzeň­ská šacho­vá liga 2017/2018