Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 4, 9.10.2018 1.Herejk Petr 8, 2.Palková Kate­ři­na 7, 3.Hrdlička Vác­lav 6,5, 4.Janouš Marek 5,5, 5.Langmajer Jan 5, 6.Lorenc David 5, 7.Mametev Artem 3,5, 8.Šťastný Josef 3,5, 9.Les Jiří 1, 10.Komora Ondřej 0 http://chess-results.com/tnr383347.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 5, 16.10.2018 1.Herejk Petr 13, 2.Palková Kate­ři­na 12, 3.Bechynský Jan 10,5, 4.Janouš […]

Šachový vlak 2018

Šacho­vý vlak se letos usku­teč­nil v ter­mí­nu 23. – 16. 10. 2018 na tra­se Pra­ha – Ost­ra­va – Var­ša­va – Kra­kov – Hra­dec Krá­lo­vé – Pra­ha. Náš klub repre­zen­to­val Samu­el Trh­lík, kte­rý se zis­kem 3,5 bodů (výkon 1637 !!) obsa­dil 87. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results. Kom­plet­ní foto­ga­le­rie na strán­kách pořadatele.

Soutěže družstev dospělých

KP2 1.kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Kdy­ně 1,5 : 6,5 (Bechyn­ský 0, Lorenc 0, Kocan­do­vá 0,5, Málek 0, Šeter­le 0, Lang­ma­jer 0,5, Šťast­ný Jo.0, Lang­ma­je­ro­vá 0,5) RP – sku­pi­na A ŠK 64 Plzeň E – Loko­mo­ti­va Plzeň D 0 : 5 (Novák O.0, Urbá­nek V.0, Urbá­nek L.0, Novák M.0, Urbá­nek T.0) RP – sku­pi­na B ŠK 64 Plzeň C […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

Hned v prv­ním tur­na­ji KP v rapi­du mlá­de­že v rapid šachu, kona­ném ve Dvor­ci v sobo­tu 13. 10. 2018, se našim bor­cům poměr­ně zada­ři­lo. Při­vez­li 5 prv­ních míst v kate­go­ri­ích (!!), k tomu jed­no dru­hé a čty­ři tře­tí mís­ta. Vel­ká gra­tu­la­ce všem! Tur­naj star­ších 1. (1.H12) Janouš Marek 6, 5. (3. H12) Mame­tev Artem 5, 7. (3. H14) Lang­ma­jer Jan 5, 10. (1. OPEND) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4,5, 21. […]

1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Plzeň­ská šacho­vá liga – 1.turnaj 1. Samu­el Luděk 7, 2.Rohanová Anna 5, 3.Le David 4,5, 4.Kasl David 3,5, 5.Stehlík Rudolf 3,5, 6.Krmíčková Ida 3, 7.Samuel Ondřej 1,5, 8.Mareš Jakub 0. http://chess-results.com/tnr383307.aspx?lan=5 Zavře­ný tur­naj A Pořa­dí po třech kolech: 1.Lang­ma­je­ro­vá Jana 2,5, 2.Lang­ma­jer Jan 2, 3.Mame­tev Artem 2, 4.Šťast­ný Jiří 2, 5.Šťast­ný Josef 1,5, 6.Janouš Marek 1, 7.Mastný […]

Hned od startu do čela

Naše druž­stvo mlá­de­že ŠK64 Plzeň vyhrá­lo všech­ny tři úvod­ní zápa­sy 1.ligy mlá­de­že sku­pi­ny B a zařa­di­lo se na prů­běž­ně prv­ní mís­to prů­běž­né­ho pořa­dí! Dlou­ho oče­ká­va­ná liga mlá­de­že byla koneč­ně odstar­to­vá­na. K prv­ní­mu dvoj­ko­lu jsme jeli do Nepo­mu­ku, kde nás čekal dvoj­zá­pas s Řev­ni­ce­mi a Dvor­cem. Na dopo­led­ní úvod­ní zápas s Řev­ni­ce­mi byli nomi­no­vá­ni David Hlo­žek, Micha­el Rel­jič (posi­la z praž­ské­ho Vyše­hra­du), Matěj […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 3, 2.10.2018 1.Herejk Petr 8,5, 2.Šedivý Mar­tin 8,5, 3.Lorenc David 6,5, 4.Janouš Marek 4,5, 5.Šťastný Josef 2, 6.Nová Micha­e­la 0. http://chess-results.com/tnr381805.aspx?lan=5 Dal­ší bles­ko­vý tur­naj se hra­je v hote­lu LIONS v úte­rý 9.10. od 17,30 h.

Soutěže družstev 2018/2019

Všech­ny sou­tě­že druž­stev byly roz­lo­so­vá­ny: KP1 (hra­jí osmi­člen­ná druž­stva) Sesta­va ŠK 64 Plzeň A 1. Kle­ment Lukáš 2254, 2. Šedi­vý Mar­tin 2159, 3. Herejk Petr 2185, 4. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2030, 5. Hlo­žek David 2009, 6. Bechyn­ský Jan 1881, 7. Nový Daniel 1943, 8. Macha­lík Marek 1936, 9. Ran­da Miroslav 2011, 10. Lorenc David 1769, 11. Kocan­do­vá Martina […]

Seriál turnajů Krajského přeboru v rapid šachu (Ampér)

Hrát se bude cel­kem 6 tur­na­jů, kaž­dé­mu hrá­či se zapo­čí­tá­vá 4 nej­lep­ší tur­na­je. V kaž­dém ter­mí­nu se ode­hra­jí dva tur­na­je (mlad­ší – 2009 a mlad­ší a star­ší – 2008 a star­ší), do koneč­né­ho bodo­vá­ní se kaž­dá kate­go­rie bodu­je zvlášť, za prv­ní mís­to 15 bodů, pak 12, 10, 8, 7 atd., všich­ni zúčast­ně­ní obdr­ží ale­spoň 1 bod do cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní. Jed­not­li­vé kate­go­rie pro letošní […]