Marek Janouš na slovenských turnajích

V mezi­ná­rod­ním rapid tur­na­ji Smart Kids Cham­pi­on­ship 2019 v Ružom­be­ro­ku zís­kal Marek Janouš 7 bodů z 9 a vybo­jo­val ve výbor­né kon­ku­ren­ci vyni­ka­jí­cí 2.místo! Na stej­ném mís­tě ješ­tě v bles­ko­vém tur­na­ji zis­kem 5,5 bodu při­dal 13. mís­to (4 z čes­kých hrá­čů). A na násled­ném tur­na­ji v Lip­tov­ském Miku­láši ten­to­krá­te ve váž­ném tem­pu hrá­čů do 15 let uhrál Marek 5 bodů a obsa­dil 5. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky rapid - […]

Mistrovství ČR školních družstev

Zlín, 18.-19.6.2019 Kate­go­rie střed­ní ško­ly Napros­to suve­rén­ně s obrov­ským násko­kem 7 bodů vyhrá­lo druž­stvo Gym­ná­zia Miku­láš­ské nám. v sesta­vě Jonáš Eret, Mar­tin Simet, Matouš Eret, David Hlo­žek a Michal Nechut­ný Mis­trov­ství ČR škol­ních druž­stev v kate­go­rii střed­ních škol a sta­lo se mis­try ČR pro rok 2019. Člen ŠK 64 Plzeň David Hlo­žek ode­hrál na čtvr­té šachov­ni­ci 7 par­tií a vybo­jo­val 5,5 bodu (do […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.33, Plzeň 11. 6. 2019 1.Herejk 4, 2.Mametev 2, 3.Šeterle 0. http://chess-results.com/tnr448341.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.34, Plzeň 18. 6. 2019 1.Herejk 5,5, 2.Palková 4,5, 3.Šafářová M. 1, 4.Šafářová A 1. http://chess-results.com/tnr450253.aspx?lan=5

Honza Langmajer remizoval s Davidem Navarou!

17. 6. 2019, Pra­ha, Obec­ní dům Simul­tán­ka s Davi­dem Nava­rou Do simul­tán­ky s Davi­dem Nava­rou (17. 6. 2019, Pra­ha, Obec­ní dům) s čes­kou jed­nič­kou Davi­dem Nava­rou postu­po­va­li hrá­či z tur­na­je 9.6.2019, z hrá­čů naše­ho klu­bu si simul­tán­ku zahrá­li Jan Lang­ma­jer, Víťa Blud­ský a Hynek Blud­ský (omlu­vil se nomi­no­va­ný Marek Janouš pro povin­nos­ti na MČR škol­ních druž­stev). Hynek i Víťa své par­tie i přes sym­pa­tic­ký výkon a sta­teč­ný odpor prohráli, […]

Z Mistrovství ČR družstev mladších žáků 11. místo!

Pošes­té za posled­ních sedm let se druž­stvo mlad­ších žáků ŠK 64 Plzeň pro­bo­jo­va­lo na Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. To letoš­ní se kona­lo ve dnech 14. – 16. 6. 2019 na Vyso­či­ně ve měs­tě Třešť a všich­ni jsme byli plni oče­ká­vá­ní, neboť letoš­ní sesta­va s mis­trem repub­li­ky dva­nác­tek Mar­kem Janou­šem (1703) na prv­ní vstu­po­va­la do sou­tě­že jako nasa­ze­ná devítka. […]

Krajský přebor H18 a H20

Domažli­ce 15. - 16. 6. 2019 Za skrom­né účas­ti 8 hrá­čů pro­bě­hl v Domažli­cích Kraj­ský pře­bor juni­o­rů a doros­ten­ců. Jedi­ný zástup­ce ŠK 64 Plzeň David Hlo­žek si ale počí­nal skvě­le! Ačko­li byl ratingem až čtvr­tý nasa­ze­ný, celý tur­naj ve vel­mi kva­lit­ní kon­ku­ren­ci zis­kem 5,5 bodu ze 7 mož­ných vyhrál a stal se kraj­ským pře­bor­ní­kem juni­o­rů i doros­ten­ců. Vel­ká gra­tu­la­ce! Pří­jem­ných je i +31 bodů […]

Šachový turnaj dětí a mládeže

9. 6. 2019 Pra­ha, hotel EMBASSY Tur­naj napros­to ovlá­dl Marek Janouš, kte­rý z pozi­ce čtvr­té­ho nasa­ze­né­ho vyhrál ve sluš­né kon­ku­ren­ci zis­kem 6,5 bodu (+42 do rapi­do­vé­ho elo), krás­né čtvr­té mís­to s 5 body uhrál Jan Lang­ma­jer (-15) a se stej­ným bodo­vým zis­kem obsa­dil 7. mís­to Artem Mame­tev (+8). Koneč­né 15.místo se 4,5 body uhrál Hynek Blud­ský (4.místo v kate­go­rii do 10 let – […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.31, Plzeň 28. 5. 2019 1.Bechynský Jan 5,5, 2.Mametev Artem 4,5, 3.Herejk Petr 4,5, 4.Janouš Marek 3,5. http://chess-results.com/tnr444704.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.32, Plzeň 4. 6. 2019 1.Klement Lukáš 8, 2.Herejk Petr 7, 3.Bechynský Jan 2, 4.Mametev Artem 1. http://chess-results.com/tnr446574.aspx?lan=5

Mistrovství České republiky družstev starších žáků (57. Zaječice)

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků (57.Zaječice), 1.-2.6.2019 Chru­dim Vel­ká výpra­va ŠK 64 Plzeň odces­to­va­la na letoš­ní Mis­trov­ství ČR do Chru­di­mi (na tra­dič­ní a slav­né Zaje­či­ce, kte­ré se letos kona­li bez pře­ru­še­ní již po 57.!!). Dvě šes­ti­člen­ná druž­stva do hlav­ní­ho tur­na­je, jed­na dvo­ji­ce do tur­na­je nejmlad­ších dvo­jic, dva hrá­či do dopro­vod­né­ho open tur­na­je a k tomu 10 dopro­vo­dů. A to […]