Přeskočit na obsah

O nás

Šacho­vý klub 64 Plzeň je samo­stat­ným občan­ským sdru­že­ním zalo­že­ným v led­nu 2013. Cílem klu­bu je pře­de­vším roz­ši­řo­vá­ní šacho­vé hry mezi mlá­de­ží, orga­ni­zo­vá­ní šacho­vé­ho dění v mís­tě čin­nos­ti a pořá­dá­ní šacho­vých tur­na­jů a akcí.

Šacho­vý klub 64 Plzeň je pro­vo­zo­va­te­lem Zápa­do­čes­ké šacho­vé ško­ly zajiš­ťu­jí­cí šacho­vé tré­nin­ky pro zájem­ce na něko­li­ka plzeň­ských ško­lách, vede pra­vi­del­ný šacho­vý tré­nink pro talen­to­va­né mla­dé šachis­ty Plzeň­ské­ho kra­je, je pořa­da­te­lem Let­ní­ho dět­ské­ho tábo­ra v Hře­beč­ní­kách a Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Fes­ti­val – PLZEŇ.

Regis­tra­ce Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň byla pro­ve­de­na Minis­ter­stvem vni­t­ra ČR dne 16.1.2013 pod č.j. VS/1-1/91613/13-R, IČ: 01343611.

Ban­kov­ní kon­to u Era Poš­tov­ní spo­ři­tel­ny: 257349750/0300.

Před­se­dou klu­bu je Ing. Petr Herejk, kon­takt: Čer­ve­ný Újezd 20, 330 22 Zbůch, tel. 773 870 333, e-mail: herejkpetr@seznam.cz, web: http://www.sk64plzen.cz/

Seznam členů na webu Šachového svazu České republiky

https://www.chess.cz/oddil/80575/