Tréninkový kemp

Hře­beč­ní­ky 25.-28.9.2020 Tré­nin­ko­vý kemp za pří­tom­nos­ti těch­to účast­ní­ků: Herejk Petr, Lorenc David, Hrd­lič­ka Vác­lav, Nový Daniel5.Nová Micha­e­la, Jan­čík Voj­těch, Jan­čík Mar­tin, Jan­čík Matěj, Hodl Voj­těch, Mame­tev Artem , Lang­ma­jer Jan, Mores Anto­nín, Bouda Ondřej, Kuchyn­ko­vá Jana, Blud­ský Hynek a Blud­ský Vít pro­bě­hl bez pro­blé­mů, pro­běh­lo 8 hodin tré­nin­ků, něko­lik tur­na­jů, hrá­ly se des­ko­vé hry a usku­teč­nil se také […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 3, 3a

Výsled­ky září 3: 1.Petr Herejk 3, 2.Hynek Blud­ský 2, 3.Antonín Mores 2, 4.Jakub Ježek 1, 5.Matěj Šeter­le 1, 6.Bludský Vít 0. Podrob­ně na https://lichess.org/swiss/4tcZ12IW. Výsled­ky září 3a: Výsled­ky: 1.Hynek Blud­ský 4, 2.Petr Herejk 4, 3.Matěj Šeter­le 3,5, 4.Vít Blud­ský 2,5, 5.Antonín Mores 1. Podrob­ně na https://lichess.org/swiss/AYgUAiM3.

Pozvánka na členskou schůzi ŠK 64 Plzeň

Dovol­te mi, abych Vás všech­ny co nej­sr­deč­ně­ji pozval na člen­skou schůzi Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň. Ter­mín: úte­rý 6. 10. 2020 od 17,00 hod. Mís­to koná­ní: klu­bov­na v sute­ré­nu Hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň Prá­vo účas­ti: čle­no­vé ŠK 64 Plzeň a rodi­če čle­nů mlad­ších 18 let (s hla­sem porad­ním) Pro­gram schůze: 1) zprá­va o čin­nos­ti ŠK 64 Plzeň v roce 2019 2) zprá­va o hos­po­da­ře­ní ŠK 64 […]

Hrajeme spolu

Rado­by­či­ce, 20. 9. 2020 mlad­ší: 6.Marešová Deni­sa 4,5, 14.Jančík Voj­těch 3,5 (dále viz http://chess-results.com/tnr535522.aspx) star­ší: 3.Artem Mame­tev 5,5, 9.Marešová Micha­e­la 4, 12.Plic Edu­ard 4 (dále viz http://chess-results.com/tnr535521.aspx)

O Zlatého krále

Plzeň, 18. 9. 2020 2.Mametev Artem 5, 3.Janouš Marek 5, 4.Plic Edu­ard 4,5, 5.Langmajer Jan 4,5, 7.Jančík Voj­těch 4, 12.Les Jiří 3,5, 14.Hodl Voj­těch 3, 15.Šafářová Anna Marie 3, 16.Veličkov Domi­nik 3, 18.Trhlík Mar­tin 2 (viz http://chess-results.com/tnr535071.aspx). Tur­naj byl pořá­dán naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň, cel­kem hrá­lo 19 hrá­čů! Fotogalerie

Přesun tréninků do hotelu LIONS

Vzhle­dem k tomu, že jak na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, tak na 2.ZŠ, jsou zaká­zá­ny všech­ny krouž­ky, budou naše šacho­vé krouž­ky a tré­nin­ky ŠK 64 Plzeň pro­bí­hat vždy v pon­dě­lí a v úte­rý v sute­rén­ních pro­sto­rách hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18 (zastáv­ka tro­lej­bu­sů č.10,13 a 14 Sama­rit­ská, pří­pad­ně ze sta­ni­ce tro­lej­bu­su č.16 Ade­lo­va cca 500 m.). Časy krouž­ků a tré­nin­ků jsou zatím sta­no­ve­ny tak­to: pon­dě­lí 14:00 – 15:00 kroužek […]

Krajský přebor juniorů

Domažli­ce, 12. – 13. 9. 2020 Dvě stří­br­né medai­le vybo­jo­va­li naši čle­no­vé na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů a doros­ten­ců v Domažli­cích. Hon­za Lang­ma­jer hrál tur­naj do 18 let bez poráž­ky, dokon­ce jako jedi­ný pora­zil vítě­ze! Marek Janouš se roz­ho­dl zahrát si tur­naj do 20 let a i on vybo­jo­val stří­br­nou medai­li. Gra­tu­lu­je­me! Výsled­ky Kat. do 20 let: 2.Marek Janouš 3,5/5 (dále viz […]

Rozlosování soutěží družstev

1. liga mlá­de­že 10.10.20 10:00 1.kolo (pořa­da­tel OAZA Pra­ha) - ŠK64 Plzeň – KŠ Říča­ny 1925 B 10.10.20 15:00 2.kolo (OAZA Pra­ha) - KŠ Říča­ny 1925 C – ŠK64 Plzeň 11.10.20 10:00 3.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – PROMAT OAZA Pra­ha 12.12.20 10:00 4.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – SK Pet­řín 12.12.20 15:00 5.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK Líně – ŠK64 Plzeň 16.01.21 10:00 6.kolo (Tábor) - QCC České […]

Členské příspěvky 2020

Váže­ní čle­no­vé, blí­ží se nová sezó­na a to při­ná­ší povin­nost vyplý­va­jí­cí z člen­ství v klu­bu - zapla­tit člen­ské pří­spěv­ky za rok 2020!  Pro­sí­me tedy o zaslá­ní člen­ských pří­spěv­ků do 15.10.2020 na ban­kov­ní účet klu­bu: 257349750/0300 Výše pří­spěv­ků je stej­ná jako v minu­lých letech: Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR starší18 let (2001 a star­ší) - 310 Kč Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR do 18 let (2002 a mlad­ší) - 185 Kč […]

Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže

Čes­ké Budě­jo­vi­ce 5. – 6. 9. 2020 Hned čtyř­ná­sob­né zastou­pe­ní měl náš klub v mis­trov­ských sou­tě­žích Mis­trov­ství ČR v rapid šachu mlá­de­že. V kate­go­rii D10 si skvě­le ved­la Deni­sa Mare­šo­vá, před posled­ním devá­tým kolem se dosta­la do prv­ní desít­ky a posled­ní kolo ode­hrá­la na dru­hé šachov­ni­ci, pro­hra ale zna­me­na­la, že s 5 body obsa­di­la 12. mís­to. V nejmlad­ší kate­go­rii chlap­ců H10 bojo­val úspěš­ně Hynek Blud­ský, získal […]