Mistrovství České republiky mládeže

Kou­ty nad Des­nou 22. – 29. 6. 2021 Letoš­ní Mis­trov­ství ČR mlá­de­že se kona­lo na tra­dič­ním mís­tě – v Kou­tech nad Des­nou v Jese­ní­kách, netra­dič­ně ale až kon­cem červ­na, což dalo mož­nost k výle­tům po zají­ma­vos­tech v oko­lí. Náš klub ŠK 64 Plzeň měl troj­ná­sob­né zastou­pe­ní v mis­trov­ských tur­na­jích – Marek Janouš bojo­val v kate­go­rii H14, Míša Mare­šo­vá hrá­la mezi děv­ča­ty do 16 let […]

Krajský přebor mládeže do 16 let

Kla­to­vy, 19. - 20. 6. 2021 Po dlou­hé době prv­ní setká­ní šacho­vé mlá­de­že Plzeň­ské­ho kra­je se kona­lo v Kla­to­vech a hned šlo o titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků v kate­go­ri­ích mlá­de­že do 16 let a také o postu­py na pod­zim­ní Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Ter­mín a tro­pic­ké poča­sí ten­to­krá­te letos koná­ní nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ské­ho tur­na­je mlá­de­že moc nepřá­lo, bohu­žel i z naše­ho klu­bu byla účast slab­ší. Jako prv­ní dohrál turnaj […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - červen 2

14. 6. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/cmfIbysP  1.Herejk Petr 4, 2.Blud­ský Vít 3, 3.Blud­ský Hynek 2, 4.Šťast­ný Josef 1, 5.Šeter­le Matěj 1, 6.Mach Jan 1 Záro­veň toto byl posled­ní pon­děl­ní bles­ko­vý tur­naj v tom­to škol­ním roce, věř­me, že od září se již bude­me schá­zet naživo!

Šachový turnaj mládeže na závěr sezóny

14. 6. 2021, Plzeň, ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra 1.Hof­f­mann Jiří 5, 2.Hon­cha­rov Makar 4, 3.Drob­ný Anto­nín 4, 4.Shku­ra­tov Aleksan­dr 3,5, 5.Sinel­ni­kov Ště­pán 3, 6.Hof­f­mann Jan 3,  7.Trh­lík Mar­tin 3, 8.Steh­lík Rudolf 3, 9.Horá­ko­vá Kate­ři­na 2,5, 10.Drob­ný Mar­tin 2, 11.Lob­kowicz Jaro­slav 2, 12.Weissko­pf Jan 2, 13.Ngu­yen Huy Viet Vik­tor 2, 14.Mare­e­va Jana 2, 15.Kout­ný David 2, 16.Baud­ry Timo­thy 1, 17.Kotrc Lukáš 1, 18.Diví­šek Petr Milo­slav 0. Skvě­lá účast, od září se bude­me těšit na tré­nin­ky naživo!

Čtrnáctí v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků, Pra­ha 11. - 13. 6. 2021 Po dlou­hé době se šachis­té zase sešli pří­mo u šachov­nic a to hned u Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Hrá­lo se v luxus­ním praž­ském hote­lu Don Gio­van­ni a na nej­vyš­ší akci mlad­ších žáků nechy­bě­lo naše druž­stvo! Sesta­va bez pomo­ci hos­ta Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­vá, Jan […]

Nedělní turnaje na Lichess (8) + celkové výsledky

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 8 onli­ne na lichess.org 13. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/9dwN1Lww 1.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5,5, 2.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 5,5, 3.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 4.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 4, 5.Drob­ný Anto­nín (TonDa_D) 3,5, 6.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 2,5, 7.Kout­ný David (Scu­tiDK) 2, 8.Drob­ný Mar­tin (Mar­tin­Drob­ny) 0,5. Stá­le skvě­lá účast, za což pat­ří všem vel­ká pochvala!

Mistrovství ČR družstev mladších žáků

Hra­je se koneč­ně naži­vo, od 11. do 13. 6. 2021, sesta­va ŠK 64 Plzeň je: 1.Blud­ský Hynek, 2.Blud­ský Vít, 3.Jan­čík Voj­těch, 4.Mare­šo­vá Deni­sa, 5.Mach Jan, 6.Hof­f­mann Jiří. Mezi 28 druž­stvy je náš tým nasa­zen jako č.16, tak­že na začát­ku dru­hé polo­vi­ny star­tov­ní­ho pole, cílem je umís­tě­ní do 13.místa, při dob­ré kon­ste­la­ci na desít­ky. Drž­te našim bor­cům pal­ce, výsled­ky můžete […]

Nedělní turnaje na Lichess (7)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 7 onli­ne na lichess.org 6. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/G6VBfRDv 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6, 2.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 3.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 4, 4.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 4, 5.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 4, 6.Weissko­pf Jan  (Hon­za­Weissko­pf) 3,5, 7.Čihák Miku­láš  (Miki­Ci­hak) 3, 8.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 3, 9.Kout­ný David (Scu­tiDK) 3, 10.Baud­ry Timo­thy (Timothy007) 2,5, 11.Čihák Maty­áš  (Maty­Ci­hak) 2,5, 12.Kotrc Lukáš […]