Druhá desítka na republice

Druž­stvo mlad­ších žáků Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň obsa­di­lo na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků ve vyrov­na­ném poli koneč­né 19. mís­to jen tři body od prv­ní desít­ky. Opro­ti nasa­ze­ní (24.) si polep­ši­lo o 5 míst. Druž­stvo v sesta­vě David Hlo­žek, Filip Kre­sl, Adri­a­na Mál­ko­vá, Micha­e­la Mare­šo­vá, Víťa Pešek, Matěj Šeter­le a Domi­nik Hein­rich skvě­le bojo­va­lo, vybo­jo­va­lo něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných zápa­sů, získalo […]