Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň 2019

Ve dnech 27. – 29. 9. 2019 pro­bě­hl Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň. Mís­tem koná­ní bylo Rekre­ač­ní stře­dis­ko Máj v Pla­sích. Zúčast­ni­lo se ho 26 osob (z toho 11 dětí – čle­nů klu­bu). Kro­mě 6 hodin tré­nin­ků s tre­né­ry Petrem Herej­kem, Vaš­kem Hrd­lič­kou a Janou Lang­ma­je­ro­vou, byly ode­hrá­ny dva bles­ko­vé tur­na­je a účast­ní­ci pod­nik­li návště­vu plaské ZOO s mini­gol­fem. Kemp se vel­mi vyda­řil a je […]

Soutěže družstev dospělých 2019/2020

roz­lo­so­vá­ní sou­tě­ží druž­stev dospě­lých pro sezó­nu 2019/2020: Kraj­ský pře­bor 1 ŠK Líně B ŠK Dvo­rec A ŠK Kdy­ně A ŠK 64 Plzeň A SK Pet­řín Plzeň A TJ Šakal Kozo­lu­py A ŠK Tachov A ŠK Přeš­ti­ce A TJ Plzeň Košut­ka A TJ Sokol Plzeň - Let­ná A TJ Loko­mo­ti­va Plzeň A ŠK Líně C 1.kolo 20.10. ŠK 64 Plzeň A – Košut­ka A 2.kolo 10.11. Let­ná A – […]

Členská schůze ŠK 64 Plzeň

V úte­rý 24. 9. 2019 se od 17,30 hod. bude v sute­rén­ních klu­bov­nách hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň (v mís­tě koná­ní úter­ních tré­nin­ků) konat Člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň. Prá­vo účas­ti na schůzi mají čle­no­vé ŠK 64 Plzeň star­ší 18 let (s hla­sem roz­ho­du­jí­cím) a rodi­če čle­nů mlad­ších 18 let (s hla­sem porad­ním). Pozván­ku zasí­lám pří­lo­hou a těším se na Vaši účast.

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020

Náš klub ŠK 64 Plzeň bude pořa­da­te­lem Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mužů 2020! Uspě­li jsme v kon­kur­zu vypsa­ném Šacho­vým sva­zem ČR a sta­ne­me se orga­ni­zá­to­ry nej­vý­znam­něj­ší čes­ké mis­trov­ské sou­tě­že. Mis­trov­ství ČR se bude hrát jako open tur­naj pro hrá­če s ratingem nad 2200 a pro­běh­ne v rám­ci 19. roč­ní­ku Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2020. Sou­čás­tí fes­ti­va­lu bude ješ­tě mezi­ná­rod­ní open tur­naj a řada dalších […]

Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu

Toho­to repub­li­ko­vé­ho mis­trov­ství, kte­ré se kona­lo v sobo­tu 14. 9. 2019 v Tep­li­cích, se zúčast­ni­lo také druž­stvo ŠK 64 Plzeň. Sesta­va Jan Bechyn­ský, Marek Macha­lík, Jan Lang­ma­jer a Vašek Hrd­lič­ka vybo­jo­va­la ve 33ti člen­ném star­tov­ním poli se 13 body 29. mís­to a vylep­ši­lo tak o dvě příč­ky své star­tov­ní nasa­ze­ní. Hon­za Bechyn­ský zís­kal na prv­ní šachov­ni­ci z 15 mož­ných 6,5 bodu, Marek Macha­lík měl […]

O Zlatého krále

Plzeň 13. 9. 2019 Tur­na­je mlá­de­že v rapid šachu pořá­da­né­ho naším klu­bem ve stu­dov­ně FAV ZČU se zúčast­ni­lo 29 hrá­čů. Vítěz­ství po výbor­ném výko­nu vybo­jo­val Hon­za Lang­ma­jer o půl­bod před Mar­kem Janou­šem. 1. Jan Lang­ma­jer 6,5 (rapid ELO ČR +32), 2. Marek Janouš 6 (-1), 3. Vít Vilí­mek 5,5, 4. Jiří Šťast­ný 5 (+19), 5. Mar­ké­ta Fol­ko­vá 5, 6. Vác­lav Konjata […]

Mistrovství ČR rapid HD10-14

Hned prv­ní víkend nové­ho škol­ní­ho roku se 7. – 8. 9. 2019 se v Třeš­ti kona­lo Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v rapid šachu mlá­de­že v kate­go­ri­ích do 10, 12 a 14 let. Je potě­ši­tel­né, že na této akci měl Šacho­vý klub 64 Plzeň hned pěti­člen­né zastou­pe­ní. Nej­ví­ce šan­cí se dáva­lo Mar­ku Janou­šo­vi v kate­go­rii H12. Marek se sice zdr­žel v úvo­dy dvě­ma remí­za­mi, od […]

Nové ELO ČR k 5. 9. 2019

Pořa­dí ELO ČR k 5. 9. 2019 (roz­díl k 5. 5. 2019) 1. Herejk Petr 2154 (0), 2. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2015 (0), 3. Hlo­žek David 1983 (+101), 4. Ran­da Miroslav 1965 (0), 5. Bechyn­ský Jan 1961 (-9), 6. Lorenc David 1834 (0), 7. Janouš Marek 1812 (-34), 8. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1702 (-51), 9. Trej­bal Jan 1679 (0), 10. Šeter­le Matěj 1674 (0), 11. Hrdlička […]

Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 9. 2019

Pořa­dí ELO ČR v rapid šachu k 1. 9. 2019 (roz­díl k 1. 5. 2019) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1990 (+7), 4.Bechynský Jan 1905 (0), 5.Janouš Marek 1847 (+144), 6.Hložek David 1841 (-2), 7.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 8.Lorenc David 1726 (0), 9.Málek Milan 1682 (0), 10.Hrdlička Vác­lav 1681 (-4), 11.Langmajer Jan 1654 (-102), 12.Šeterle Matěj 1639 (+11), 13.Málková […]

Nové ELO FIDE k 1. 9. 2019

Pořa­dí ELO FIDE k 1.  9.  2019 (roz­díl k 1. 5. 2019) 1.Herejk Petr 2180 (0), 2.Palková Kate­ři­na 2041 (0), 3.Randa Miroslav 2013 (0), 4.Hložek David 1975 (+74), 5.Bechynský Jan 1928 (-1), 6.Janouš Marek 1818 (+41), 7.Lorenc David 1778 (0), 8.Hrdlička Vác­lav 1673 (0), 9.Málek Milan 1667 (0), 10.Šeterle Matěj 1649 (0), 11.Špačková Mar­ti­na 1629 (-59), 12.Langmajer Jan 1615 […]